Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thiết kế csdl

Được đăng lên bởi phuongthuy665-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu
Phần 1. Thiết kế dựa trên văn bản
Bài 1.
Một website của một cửa hàng bán một số mặt hàng thuộc nhiều thể loại. Các khách hàng có
thể mua các mặt hàng thông qua các đơn đặt hàng trên website của cửa hàng. Mỗi khách hàng
có các thông tin được lưu trữ lại như tên, địa chỉ, login, mật khẩu, địa chỉ email (có thể dùng
để login).
Một mặt hàng có tên, một mã số, mô tả, đơn giá chưa thuế, tình trạng tồn kho và thể loại. Một
đơn đặt hàng có thể đặt nhiều mặt hàng với số lượng nhất định. Mỗi đợt đặt hàng có một số
hiệu duy nhất, ngày tháng phải được lưu trữ lại.
a. Thiết kế mô hình ER.
b. Chuyển mô hình ER thành mô hình quan hệ
Bài 2.

Một công ty xe khách và vận tải cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý phân
phối xe. Công ty có nhiều xe. Thông tin về xe gồm có số xe, hiệu xe. Trong các
xe, có xe chở khách và xe vận tải chở hàng hóa. Thông tin về xe chở khách có
thêm thông tin về số chỗ ngồi còn thông tin về xe vận tải có thêm thông tin về
trọng tải tối đa chở được.
Một xe được phân công cho một tài xế lái vào ngày tháng năm, giờ quy định và
số ngày, số giờ lái. Thông tin về tài xế gồm tên tài xế, mã số tài xế, số điện thoại
di động. Một tài xế thuộc về một chi nhánh của công ty. Một chi nhánh có thể
nhiều tài xế. Một chi nhánh cũng quản lý nhiều xe. Tuy nhiên một xe chỉ được
quản lý ở một chi nhánh. Thông tin về chi nhánh gồm có mã chi nhánh và tên
chi nhánh. Một chi nhánh thì ở một thành phố. Một thành phố có nhiều chi
nhánh. Thông tin về thành phố gồm có mã số thành phố, tên thành phố.
Câu hỏi
1. Thiết kế sơ đồ ER cho cơ sở dữ liệu quản lý phân phối xe.
2. Chuyển sở đồ ER trên thành mô hình quan hệ.
Bài 3.
Bộ phận đào tạo của một công ty chịu trách nhiệm tổ chức các khóa học cho nhân viên của
công ty. Mỗi khóa học có một mã số duy nhất, tên khóa học, thời điểm bắt đầu, kết thúc và
một ngân sách chi phí cho khóa học. Một khóa học có một nhận viên ở bộ phận đào tạo chịu
trách nhiệm quản lý.
Một khóa học có thể là một khóa học :
- Được tổ chức nội bộ trong công ty. Khóa học này được giảng dạy bởi nhân viên của
công ty hoặc giảng viên được thỉnh giảng hoặc cả hai. Phí thỉnh giảng đối với giảng
viên bên ngoài công ty được ghi nhận lại.

Được tổ chức tại một cở sở đào tạo bên ngoài. Địa chỉ, tên của cơ sở đào tạo và học
phí cho một người học của khóa học đó được ghi nhận lại.
- Được tổ chức trong công ty nhưng liên kết với một cơ sở đào tạo bên ngoài. Phí của cả
khóa học, tên và địa chỉ của cơ sở đào tạo được ghi nhận lại.
Một khóa ...
Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu
Phần 1. Thiết kế dựa trên văn bản
Bài 1.
Một website của một cửa hàng bán một số mặt hàng thuộc nhiều thể loại. Các khách hàng có
thể mua các mặt hàng thông qua các đơn đặt hàng trên website của cửa hàng. Mỗi khách hàng
các thông tin được lưu trữ lại như tên, địa chỉ, login, mật khẩu, địa chỉ email (có thể dùng
để login).
Một mặt hàng có tên, một mã số, mô tả, đơn giá chưa thuế, tình trạng tồn kho và thể loại. Một
đơn đặt hàng có thể đặt nhiều mặt hàng với số lượng nhất định. Mỗi đợt đặt hàng có một số
hiệu duy nhất, ngày tháng phải được lưu trữ lại.
a. Thiết kế mô hình ER.
b. Chuyển mô hình ER thành mô hình quan hệ
Bài 2.
Một công ty xe khách và vận tải cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý phân
phối xe. Công ty có nhiều xe. Thông tin về xe gồm số xe, hiệu xe. Trong các
xe, xe chở khách và xe vận tải chở hàng hóa. Thông tin về xe chở khách
thêm thông tin vsố chỗ ngồi còn thông tin về xe vận tải thêm thông tin về
trọng tải tối đa chở được.
Một xe được phân công cho một tài xế lái vào ngày tháng năm, giờ quy định
số ngày, số giờ lái. Thông tin về tài xế gồm tên tài xế, mã số tài xế, số điện thoại
di động. Một tài xế thuộc về một chi nhánh của công ty. Một chi nhánh thể
nhiều tài xế. Một chi nhánh cũng quản nhiều xe. Tuy nhiên một xe chỉ được
quản một chi nhánh. Thông tin về chi nhánh gồm mã chi nhánh và tên
chi nhánh. Một chi nhánh thì một thành phố. Một thành phố nhiều chi
nhánh. Thông tin về thành phố gồm có mã số thành phố, tên thành phố.
Câu hỏi
1. Thiết kế sơ đồ ER cho cơ sở dữ liệu quản lý phân phối xe.
2. Chuyển sở đồ ER trên thành mô hình quan hệ.
Bài 3.
Bộ phận đào tạo của một công ty chịu trách nhiệm tổ chức các khóa học cho nhân viên của
công ty. Mỗi khóa học có một mã số duy nhất, tên khóa học, thời điểm bắt đầu, kết thúc và
một ngân sách chi phí cho khóa học. Một khóa học có một nhận viên ở bộ phận đào tạo chịu
trách nhiệm quản lý.
Một khóa học có thể là một khóa học :
- Được tổ chức nội bộ trong công ty. Khóa học này được giảng dạy bởi nhân viên của
công ty hoặc giảng viên được thỉnh giảng hoặc cả hai. Phí thỉnh giảng đối với giảng
viên bên ngoài công ty được ghi nhận lại.
Bài tập thiết kế csdl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thiết kế csdl - Người đăng: phuongthuy665-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập thiết kế csdl 9 10 396