Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuật toán

Được đăng lên bởi doclongvoanh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gợi ý giải bài
Phần 1: Bài tập thuật toán: Phân tích bài toán, biểu diễn thuật toán và
dùng Hàm(Function) để xây dựng chương trình.
1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất ax+b=0 (với a tùy ý)
Function PTB1(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As String
Dim x As Double
If a = 0 Then
If b = 0 Then
PTB1 = "Phöông trình voâ soá nghieäm"
Else
PTB1 = "Phöông trình voâ nghieäm"
End If
Else
x = Round(-b / a, 2)
PTB1 = "Nghieäm cuûa phöông trình baäc nhaát x= " & Str(x)
End If
End Function
2. Biện luận và giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a tùy ý
Function PTB2(ByVal a As Double, ByVal b As Double, ByVal c As
Double) As String
Dim delta As Double, x1 As Double, x2 As Double
If a = 0 Then
If b = 0 Then
If c = 0 Then
PTB2 = "Phöông trình voâ soá nghieäm"
Else
PTB2 = "Phöông trình voâ nghieäm"
End If
Else
x1 = Round(-c / b, 2)
PTB2 = "Nghieäm cuûa phöông trình baäc nhaát x1= " & Str(x1)
End If
Else
delta = b * b - 4 * a * c
If delta > 0 Then
x1 = (-b + Sqr(delta)) / (2 * a)
x2 = (-b - Sqr(delta)) / (2 * a)
PTB2 = "Phöông trình coù 02 nghieäm : x1=" + Str(x1) + " va x2=
" + Str(x2)
ElseIf delta = 0 Then
x1 = -b / (2 * a)
PTB2 = "Phöông trình coù nghieäm keùp : x1=" + Str(x1)
1

Else
PTB2 = "Phöông trình baäc hai voâ nghieäm"
End If
End If
End Function
3. Viết ct nhập vào N và tính S= 1 + 2 + 3 +4 +… + N
Function tong(ByVal n As Long) As String
Dim i As Long
Dim s As Long
Dim ds As String
If n < 0 Then
MsgBox "n phai lon hon 0"
Exit Function
End If
For i = 1 To n
s=s+i
ds = ds + Str(i) + " + "
Next i
ds = Left(ds, Len(ds) - 2)
tong = ds & "=" & s
End Function
4. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
S = 1/1 + 1/2 + 1/3 + …. + 1/N
Function tong(ByVal n As Long) As String
Dim i As Long
Dim s As Double
Dim ds As String
If n < 0 Then
MsgBox "n phai lon hon 0"
Exit Function
End If
For i = 1 To n
s=s+1/i
ds = ds + "1/" + Str(i) + " + "
Next i
ds = Left(ds, Len(ds) - 2)
tong = ds & "=" & Format(s, "#.##")
End Function
5. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
S = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + (N-1)/N
Function tong(ByVal n As Long) As String
Dim i As Long
Dim s As Double
2

Dim ds As String
If n < 0 Then
MsgBox "n phai lon hon 0"
Exit Function
End If
For i = 1 To n
s = s + i -1/ i
ds = ds + str(i-1) + "/" + Str(i) + " + "
Next i
ds = Left(ds, Len(ds) - 2)
tong = ds & "=" & Format(s, "#.##")
End Function
6. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
S = - 1/1 + 1/2 - 1/3 + …. + (-...
1
Gi ý gii bài
Phn 1: Bài tp thut toán: Phân tích bài toán, biu din thut toán và
dùng Hàm(Function) để xây dựng chương trình.
1. Gii và bin luc nht ax+b=0 (vi a tùy ý)
Function PTB1(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As String
Dim x As Double
If a = 0 Then
If b = 0 Then
PTB1 = "Phöông trình voâ soá nghieäm"
Else
PTB1 = "Phöông trình voâ nghieäm"
End If
Else
x = Round(-b / a, 2)
PTB1 = "Nghieäm cuûa phöông trình baäc nhaát x= " & Str(x)
End If
End Function
2. Bin lun và gic 2 ax
2
+ bx + c = 0 vi a tùy ý
Function PTB2(ByVal a As Double, ByVal b As Double, ByVal c As
Double) As String
Dim delta As Double, x1 As Double, x2 As Double
If a = 0 Then
If b = 0 Then
If c = 0 Then
PTB2 = "Phöông trình voâ soá nghieäm"
Else
PTB2 = "Phöông trình voâ nghieäm"
End If
Else
x1 = Round(-c / b, 2)
PTB2 = "Nghieäm cuûa phöông trình baäc nhaát x1= " & Str(x1)
End If
Else
delta = b * b - 4 * a * c
If delta > 0 Then
x1 = (-b + Sqr(delta)) / (2 * a)
x2 = (-b - Sqr(delta)) / (2 * a)
PTB2 = "Phöông trình coù 02 nghieäm : x1=" + Str(x1) + " va x2=
" + Str(x2)
ElseIf delta = 0 Then
x1 = -b / (2 * a)
PTB2 = "Phöông trình coù nghieäm keùp : x1=" + Str(x1)
Bài tập thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuật toán - Người đăng: doclongvoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài tập thuật toán 9 10 809