Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành access 2010

Được đăng lên bởi phamduyquan
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010

Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp
Bài tập thực hành 01. Các thao tác cơ bản
Yêu cầu:
1. Tạo một thư mục theo đường dẫn: D:\TenSV
2. Khởi động access, tạo một cơ sở dữ liệu mới tên QLSV lưu trong thư mục TenSV
với các đặc tả như sau:
o Chương trình chỉ quản lý sinh viên của một trung tâm hoặc một khoa.
o Lớp được phân biệt bằng MaLop.
o Mỗi lớp có nhiều sinh viên, các sinh viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một
sinh viên chỉ thuộc một lớp.
o Một sinh viên học nhiều môn học, mỗi môn học đƣợc phân biệt bằng MaMH và
mỗi môn học được học bởi nhiều sinh viên.
o Mỗi sinh viên ứng với mỗi môn học được thi hai lần và ứng với mỗi lần thi thì chỉ
có một kết quả duy nhất.
3. Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho
mỗi bảng như sau:
LOP

MONHOC

SINHVIEN

Trang 1

Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010

KETQUA

4. Nhập liệu cho các bảng

Trang 2

Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010

Trang 3

Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010

Trang 4

Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010
5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng:

6. Tạo Password cho cơ sở dữ liệu QLSV.
7. Mở cửa sổ thuộc tính của cơ sở dữ liệu QLSV để xem dung lượng, sau đó thực hiện
chức năng Compact and Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact and
Repaire Database), sau khi thực hiện xong xem lại dung lượng của tập tin.
8. Tạo thêm một cơ sở dữ liệu mới, rỗng trong thƣ mục TenSV, với tên SV_BACKUP.
Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP, dùng chức năng import để chép các bảng SinhVien,
Lop trong cơ sở dữ liệu QLSV vào SV_BACKUP.
9. Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng chức năng export để chép bảng KetQua từ cơ sở dữ
liệu QLSV sang SV_BACKUP.
10. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP dùng chức năng link-Table để chép bảng MonHoc
từ QLSV sang SV_BACKUP.
11. Mở bảng MonHoc trong SV_BACKUP nhập thêm một record mới (dữ liệu tùy ý),
sau đó mở bảng MONHOC trong QLSV xem kết quả và nhận xét.
12. Dùng chức năng Filter by Selection lọc ra những sinh viên có năm sinh là 1978.
13. Dùng chức năng Filter by Form lọc ra danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 nhỏ
hơn 5
14. Dùng chức năng Filter Excluding selection để lọc ra những sinh viên không thuộc
quận 3.
15. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên thuộc các lớp CDTH có
năm sinh >=1980
16. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên ở Q3 không có số điện
thoại.

Trang 5

Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010
Bài tập thực hành 02. Thiết kế cơ sở dữ liệu cơ b...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành access 2010 - Người đăng: phamduyquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài tập thực hành access 2010 9 10 502