Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Thực hành C cơ bản

Được đăng lên bởi Nỗi Nhớ Mang Theo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Thông tin
Năm học: 2010 – 2011
----------------------------

BÀI TẬP THỰC HÀNH
LẬP TRÌNH C CƠ BẢN
-----o0o----Môi trường và công cụ thực hành: Microsoft Visual C++6.0 (hoặc Microsoft Visual C++
2005)

PHÂN BỔ THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI LỚP
Tuần

Bài tập hướng dẫn

Ghi chú
Hướng dẫn sinh viên sử dụng thành thạo công cụ lập
trình: Tạo/ mở project, chép bài, biên dịch, sửa lỗi, các
cửa sổ, chạy chương trình, …
Hướng dẫn sinh viên debug chương trình

1

1, 2, 3, 4, 6,

2

7, 9, 10, 11, 13

3

14, 15, 17, 19, 21

4

24, 25, 26, 27, 28

Viết bằng vòng lặp for; Hướng dẫn sinh viên debug
chương trình

5

30, 31, 32, 34, 35

Viết bằng vòng lặp for;

6

36, 37, 39, 41, 42

Viết bằng vòng lặp while;

7

29, 32, 36, 37, 40

Viết bằng vòng lặp do … while;

8

43, 45, 47, 48

Hướng dẫn sinh viên debug chương trình

9

50, 51, 53, 55

10

62, 63, 64, 65

11

66, 67, 68, 70

12

75, 77, 80, 81

13

91, 99, 107, 111

14

115, 117, 119, 120

15

Kiểm tra

Sinh viên phải hoàn tất tất cả bài tập thực hành mới
được dự kiểm tra
Page 1 of 10

I. PHẦN NHẬP XUẤT CƠ BẢN
1.

Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên theo mẫu sau:

2.

Ho ten:
Ma so sinh vien:
Lop:
So dien thoai:
Gioi tinh:
Viết chương trình xuất ra màn hình bài thơ sau:
XUÂN VỀ
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa lạnh, trời quang, nắng mới hoe
Lá nõn nhành non, ai tráng bạc?
Gió về từng tận, gió bay đi...
Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vươn hoa bưởi, hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng
Trên đường cát mịn, một đôi cô
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lần tràng hạt, miệng nam mô.

3.

Viết chương trình xuất ra màn hình theo mẫu sau:
/*****************************************/
/******* HUONG DAN CHEP TAP TIN *******/
/=>B1. Vao thu muc “C:\TUYENTAP\thotinh.txt”/
/=>B2. Click chuot phai vao tap tin thotinh.txt

/

/=>B3. Chon copy tu menu tat

/

/=>B4. Chon vi tri can luu, click phai chon paste /
/*****************************************/
4.

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b, cho biết kết quả chia lấy
phần nguyên và phần dư của a với b.

5.

Viết chương trình nhập một số nguyên dương N có 2 chữ số từ bàn phím, xuất ra
màn hình tổng các chữ số của N.
Ví dụ: Nhập N = 48, kết quả in ra màn hình là: 4+8=12
Page 2 of 10

6.

Viết chương trình cho phép nhập vào một số đo nhiệt độ theo độ Fahrenheit và xuất
ra nhiệt độ tương đương của nó theo độ...
Page 1 of 10
  
 
c: 2010 2011
----------------------------
P TH
LN
-----o0o-----
 thc Microsoft Visual C++
2005)
 THI GIAN THI LP
Tun
ng dn

1
1, 2, 3, 4, 6,
ng d d lp
o/ m ch, sa l
ca s, ch
2
7, 9, 10, 11, 13
ng d
3
14, 15, 17, 19, 21
4
24, 25, 26, 27, 28
Vit bng d

5
30, 31, 32, 34, 35
Vit bp for;
6
36, 37, 39, 41, 42
Vit bp while;
7
29, 32, 36, 37, 40
Vit b
8
43, 45, 47, 48
ng d
9
50, 51, 53, 55
10
62, 63, 64, 65
11
66, 67, 68, 70
12
75, 77, 80, 81
13
91, 99, 107, 111
14
115, 117, 119, 120
15
Kim tra
t tt c p thi
c d kim tra
Bài tập Thực hành C cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Thực hành C cơ bản - Người đăng: Nỗi Nhớ Mang Theo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập Thực hành C cơ bản 9 10 467