Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 LẬP TRÌNH JAVA VỚI SWING & JDBC & 2Layer model

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Linh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƢƠNG 5
LẬP TRÌNH JAVA VỚI SWING & JDBC & 2Layer model
MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Cơ sở dữ liệu Quản Lý Đề Án Công Ty:
DIADIEM_PHG
MA P HG
DIA DIEM

PHONGBAN

DEAN

TEN P HG

TENDA

M A P HG

M A DA

TRP HG

DDIEM _DA

N G _N HA N C HU C

P HO NG

NHANVIEN
HO N V

PHANCONG

TE N LO T

M A _N V IEN

TE N N V

M A DA

MA NV

S TT

N G S IN H

THO IG IA N

DC HI

CONGVIEC
M A DA
STT
TEN_C O NG_V IEC

P HA I
LU O N G
M A _N Q L
P HG

THANNHAN
M A _N V IEN
TEN TN
P HA I
N G S IN H
Q U A N HE

Yêu cầu:
Viết chƣơng trình SWING cho phép:
1. Thêm / xóa / sửa nhân viên mới (Sử dụng SQL ở chƣơng trình)
2. Hiển thị nhân viên theo phòng: Nhập phòng & hiển thị DSNV (Sử dụng Stored
Procedure)
3. Tìm kiếm nhân viên theo họ tên, phòng và lƣơng (Sử dụng SQL ở chƣơng trình)
4. Thêm một đề án & các công việc của đề án (Sử dụng SQL ở chƣơng trình hoặc Stored
Procedure).
5. In ra danh sách nhân viên tham gia của 1 đề án nào đó (Sử dụng Stored Procedure).
6. Thêm / Xóa / Sửa thân nhân nhân của 1 nhân viên (Sử dụng Stored Procedure)
7. Thêm / Xóa / Sửa phân công của nhân viên tham gia công việc (Sử dụng SQL)
Nộp bài:
-

Đặt tên tập tin bài nộp BTCHUONG5_MSSV.zip

-

Thƣ mục gốc: BTCHUONG5_MSSV chứa 2 thƣ mục con:
o

Source: Mã nguồn của project

o

Data: Tập tin SQL (Toàn bộ CSDL & Stored Procedure)

...
BÀI TP THC HÀNH CHƢƠNG 5
LP TRÌNH JAVA VI SWING & JDBC & 2Layer model
MÔ T CƠ S D LIU
Cơ s d liu Qun Lý Đ Án Công Ty:
Yêu cu:
Viết chƣơng trình SWING cho phép:
1. Thêm / xóa / sa nhân viên mi (S dng SQL chƣơng trình)
2. Hin th nhân viên theo phòng: Nhp phòng & hin th DSNV (S dng Stored
Procedure)
3. Tìm kiếm nhân viên theo h tên, phòng và lƣơng (S dng SQL chƣơng trình)
4. Thêm mt đ án & các công vic ca đ án (S dng SQL chƣơng trình hoc Stored
Procedure).
5. In ra danh sách nhân viên tham gia ca 1 đ án nào đó (S dng Stored Procedure).
6. Thêm / Xóa / Sa thân nhân nhân ca 1 nhân viên (S dng Stored Procedure)
7. Thêm / Xóa / Sa phân công ca nhân viên tham gia công vic (S dng SQL)
Np bài:
- Đt tên tp tin bài np BTCHUONG5_MSSV.zip
- Thƣ mc gc: BTCHUONG5_MSSV cha 2 thƣ mc con:
o Source: Mã ngun ca project
o Data: Tp tin SQL (Toàn b CSDL & Stored Procedure)
CONGVIEC
MA DA
STT
TEN _C O NG_VIE C
DEAN
TEN DA
MA DA
DDIEM_D A
PHONG
DIADIEM_PHG
MA PHG
DIA D IEM
NHANVIEN
HO N V
TEN LO T
TEN N V
MA N V
NGSI NH
DC HI
PHA I
LUONG
MA _N Q L
PHG
PHANCONG
MA _N V IEN
MA DA
STT
THO IGIA N
PHONGBAN
TEN P HG
MA P HG
TRPHG
NG_NH A N C HUC
THANNHAN
MA _N V IEN
TEN TN
PHAI
NGSI NH
Q U A NHE
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 LẬP TRÌNH JAVA VỚI SWING & JDBC & 2Layer model - Người đăng: Nguyễn Văn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 LẬP TRÌNH JAVA VỚI SWING & JDBC & 2Layer model 9 10 796