Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành Excel

Được đăng lên bởi nguyenbathi01
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 6289 lần   |   Lượt tải: 30 lần
BAÛNG DÖÏ TRUØ VAÄT TÖ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

VAÄT TÖ
XI MAÊNG
ÑAÁT
ÑAÙ
GAÏCH
ÑINH
SÔN
GOÃ
BAÛN LEÀ

ÑÔN VÒ
TÍNH
BAO
XE
KHOÁI
VIEÂN
KG
KG
M
CAÙI

ÑÔN
THAØNH
GIAÙ
SOÁ LÖÔÏNG TIEÀN
50000
120
150000
5
320000
6
200
2000
7000
3
20000
12
18000
35
18000
100

TRAÛ TRÖÔÙC

TOÅNG COÄNG
vuquangtruongvt@gmail.com

BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 11-2002
SOÁ TT
1
2
3
4
5
6
7
8

HOÏ VAØ TEÂN
PHAN KIEÄT
NGUYEÃN VAÊN
NGUYEÃN VAÂN
CAO THAÉNG
LEÂ MINH
NGUYEÃN ÑÖÙC
PHAN TAÂM
HUYØNH NGOÏC

BAÄC
A
B
C
A
C
A
A
B

NGAØY
COÂNG

TOÅNG COÄNG
TRUNG BÌNH
CAO NHAÁT
THAÁP NHAÁT

Ñeà 1yeâu caàu:
1) Nhaäp vaø ñònh daïng baûng tính theo maãu treân
2) Thaønh tieàn:soá löôïng * ñôn giaù

TIEÀN
COÂNG
20
22
23
25
24
23
25
24

40000
30000
20000
40000
20000
40000
40000
30000

TIEÀN
LÖÔNG

TAÏM ÖÙNG

3)Traû tröôùc:ñònh daïng baèng 40% cuûa thaønh tieàn
4)Coøn laïi:thaønh tieàn - traû tröôùc
5)Ñaët teân sheet1 laø thaùng 10

Ñeà 2: yeâu caàu
1)tieàn löông:Ngaøy coâng * Tieàn coâng
2)Taïm öùng :Ñöôïc tính baèng 2/3 löông
3)Coøn laïi :Tieàn löông -Taïm öùng
4) Haûy tính:Toång coäng, Trung bình,Cao nhaát,Thaáp nhaát trong caùc coät baûng tính treân
5)Löu taäp tin vôùi teân baitap1.xls

COØN
LAÏI

THÖÏC LAÕNH

DANH SAÙCH ÑIEÅM THÍ SINH DÖÏ THI TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Ngaøy thi : 02/10/2002
Ñòa ñieåm thi : Trung Taâm Daïy Ngheà Cao Thaéng
vuquangtruongvt@gmail.com
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoï Teân HV
Hiep
Nga
Ha
Son
Lam
Hanh
Nam
Linh
Diem
Khoa

Phaùi
nöõ
nöõ
nöõ
nam
nam
nöõ
nöõ
nöõ
nöõ
nam

Naêm Sinh

Thcb
70
74
68
72
68
74
71
74
69
73

Word
9
4.5
8
4
10
4
3
7.5
4
3

Excel
8
6
8.5
6
2
4.5
9
1
5
5

ÑieåmTB
7
4
9
7
9
1.5
7
6
5.5
5

THOÁNG KEÂ
TOÅNG SOÁ
HV

GIOÛI

KHAÙ

TB

YEÁU

Yeâu caàu
1) Tính điểm trung bình cho từng học vieân söû duïng haøm AVERAGE
2)Ñieåm Keát Quaû:Neáu ñieåm trung bình (ñieåm TB) lôùn hôn hoaïc baèng 5 thì cho ra keát quaû laø ñaäu ngöôïc laïi
ñieåm trung bình nhoû hôn 5 thì cho ra keát quaû laø rôùt
3) Xeáp Loaïi
Gioûi :neáu ñieåm trung bình lôùn hôn hoaëc baèng 8
Khaù:neáu ñieåm trung bình lôùn hôn hoaëc baèng 6.5
Trung Bình:neáu ñieåm trung bình lôùn hôn hoaëc baèng 5
Coøn laïi laø yeáu
4) Ghi Chuù:neáu hoïc vieân coù moät moân döï thi döôùi 2 thì ghi laøi "Thi laïi" ngöôïc laïi ñeå troáng
5)Xeáp haïng:laø vò trí thöù haïng cuûa töøng hoïc vieân trong toaøn boä soá hoïc vieân döï thi
6) Haûy söû duïng haøm Counta,Countif ñeå thoáng keâ theo baûng tính sau

Coá Ñònh Danh Saùch
Caùch 1: choïn danh saùch caàn coá ñònh nhaán Phím F4 Treân baøn phím
Caùch 2:
B1:choïn danh saùch caàn coá ñònh
B...
BAÛNG DÖÏ TRUØ VAÄT TÖ
STT VAÄT TÖ SOÁ LÖÔÏNG TRAÛ TRÖÔÙC
1 XI MAÊNG BAO 50000 120
2 ÑAÁT XE 150000 5
3 ÑAÙ KHOÁI 320000 6
4 GAÏCH VIEÂN 200 2000
5 ÑINH KG 7000 3
6 SÔN KG 20000 12
7 GOÃ M 18000 35
8 BAÛN LEÀ CAÙI 18000 100
TOÅNG COÄNG
BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 11-2002
SOÁ TT HOÏ VAØ TEÂN BAÄC TAÏM ÖÙNG
1 PHAN KIEÄT A 20 40000
2 NGUYEÃN VAÊN B 22 30000
3 NGUYEÃN VAÂN C 23 20000
4 CAO THAÉNG A 25 40000
5 LEÂ MINH C 24 20000
6 NGUYEÃN ÑÖÙC A 23 40000
7 PHAN TAÂM A 25 40000
8 HUYØNH NGOÏC B 24 30000
TOÅNG COÄNG
TRUNG BÌNH
CAO NHAÁT
THAÁP NHAÁT
Ñeà 1yeâu caàu:
1) Nhaäp vaø ñònh daïng baûng tính theo maãu treân
2) Thaønh tieàn:soá löôïng * ñôn giaù
ÑÔN VÒ
TÍNH
ÑÔN
GIAÙ
THAØNH
TIEÀN
vuquangtruongvt@gmail.com
NGAØY
COÂNG
TIEÀN
COÂNG
TIEÀN
LÖÔNG
Bài tập thực hành Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành Excel - Người đăng: nguyenbathi01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài tập thực hành Excel 9 10 137