Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành Javascript

Được đăng lên bởi hoanglich2009
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 6715 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc

Bài tập thực hành JavaScript
1. Bài Tập 1:
Tạo Giao Diện Như Sau

Yêu cầu :
Khi Click chuột vào Radio Button thì có các thông điệp (Message) tương ứng
<FORM>
<p>
1:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value="Bạn chọn số 1" onClick="alert(value)">
2:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value=" Bạn chọn số 2 " onClick="alert(value)">
3:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value=" Bạn chọn số 3” onClick="alert(value)" >
</form>

2. Bài tập 2

Khi Click chuột vàonút Message thì hiện lên câu chào
<form>
<input type="button" value="message" onClick="alert('How are you'); return true">
</form>

3.BàI tập 3

Chào tạm biệt
Khi đóng cửa sổ trình duyệt hoặc chuyển sang trang Web khác thì xuất hiện lời
chào tạm biệt

Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn

Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc

<html>
<head>
<title>Click the back to see the Example</title>
<meta name="GENERATOR" content="Copyright Next Step Software 1998 (c)">
</head>
<body onUnload="window.alert('This Message Appears When you exit a page!!!!!!!')">
<form>
<p><input TYPE="button" VALUE=" BACK " onClick="history.go(-1)"> </p>
</form>
<p>Click the back to see the Example!</p>
</body>
</html>

4. Bài tập 4
Yêu cầu ; Khi nhấp vào liên kết thì Windows hỏi .Nếu OK thì ta link dến trang đó
,không thì ta không là gì cả

http://www.cidnet.vn
<script>
function rusure(){
question = confirm("YOUR CONFIRM MESSAGE")
if (question !="0"){
top.location = "YOUR LINK GOES HERE"
}
}
</script>
Now put this anywhere in your page and change YOUR LINK DESCRIPTION
<a href="" onClick="rusure(); return false;">YOUR LINK DESCRIPTION</a>

Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn

Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc

5.Bài tập 5
Hãy tạo một chương trình máy tính điện tử như sau :

<html>
<head><script LANGUAGE="JavaScript">
function a_plus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a+b
form.ans.value = c
}
function a_minus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a-b
form.ans.value=c
}
function a_times_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a*b
form.ans.value=c
}
function a_div_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a/b
form.ans.value = c
}
function a_pow_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=Math.pow(a, b)
form.ans.value = c
}
</script>
<title>E:\button\windowsizer_.htm</title>
</head>

Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn

Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc

<body>
<form name="formx...
Ebook được upload ti www.viet-ebook.co.cc
Bài tp thc hành JavaScript
1. Bài Tp 1:
To Giao Din Như Sau
Yêu cu :
Khi Click chut vào Radio Button thì có các thông đip (Message) tương ng
<FORM>
<p>
1:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value="Bn chn s 1" onClick="alert(value)">
2:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value=" Bn chn s 2 " onClick="alert(value)">
3:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value=" Bn chn s 3” onClick="alert(value)" >
</form>
2. Bài tp 2
Khi Click chut vàonút Message thì hin lên câu chào
<form>
<input type="button" value="message" onClick="alert('How are you'); return true">
</form>
3.BàI tp 3
Chào tm bit
Khi đóng ca s trình duyt hoc chuyn sang trang Web khác thì xut hin li
chào tm bit
Bài tp thc hành Javascript _Nguyn Hu Tun
Bài tập thực hành Javascript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành Javascript - Người đăng: hoanglich2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập thực hành Javascript 9 10 500