Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

Được đăng lên bởi huyphamth15a
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH
LẬP TRÌNH C CƠ BẢN
-----o0o----I.

PHẦN NHẬP XUẤT CƠ BẢN
1.

Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên theo
mẫu sau:

2.

Ho ten:
Ma so sinh vien:
Lop:
So dien thoai:
Gioi tinh:
Viết chương trình xuất ra màn hình bài thơ sau:
XUÂN VỀ
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa lạnh, trời quang, nắng mới hoe
Lá nõn nhành non, ai tráng bạc?
Gió về từng tận, gió bay đi...
Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vươn hoa bưởi, hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng
Trên đường cát mịn, một đôi cô
Yếm đỏ, khăn thâm, trNy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lần tràng hạt, miệng nam mô.

3.

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương
của 2 số trên và in kết quả ra màn hình

4.

Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên a, b, c, d. Tính giá trị trung bình
cộng của 4 số trên và in kết quả ra màn hình

Page 1 of 14

II. PHẦN VIẾT CHƯƠNG TRÌNH THEO CẤU TRÚC LỆNH
1.1) Cấu trúc if/ if…else và switch…case
5.

N hập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.

6.

Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của ba số
trên và in ra kết quả.

7.

Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng
dần các số. (Chỉ được dùng thêm hai biến phụ).

8.

Giải và biện luận phương trình: ax + b = 0

9.

2
Giải và biện luận phương trình: ax + bx + c = 0

10.

4
2
Giải và biện luận phương trình: ax + bx + c = 0

11.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn
hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?
Ví dụ: n=291. Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục (chữ số 9).

12.

Viết chương trình nhập vào số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình
theo thứ tự tăng dần của các chữ số.
Ví dụ: n=291. Xuất ra 129.

13.

N hập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ
hay không? In kết quả ra màn hình.

14.

N hập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay
không? In kết quả ra màn hình.

15.

Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm hợp lệ. Cho biết năm này có
phải là năm nhuận hay không? In kết quả ra màn hình.

16.

Viết chương trình tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, hình vuông,
hình chữ nhật và hình tròn với những thông tin cần được nhập từ bàn phím.

17.

Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
-

km đầu tiên là 13000đ.
Mỗi km tiếp theo là 12000đ.
Nếu lớn hơn 30km thì mỗi km thêm sẽ là 11000đ.
Hãy nhập số km sau đó in ra số tiền phải trả.
Page 2 of 14...
Page 1 of 14
BÀI TP THC HÀNH
LP TRÌNH C CƠ BN
-----o0o-----
I. PHN NHP XUT CƠ BN
1. Viết chương trình nhp xut ra màn hình thông tin ca mi sinh viên theo
mu sau:
Ho ten:
Ma so sinh vien:
Lop:
So dien thoai: Gioi tinh:
2. Viết chương trình xut ra màn hình bài thơ sau:
XUÂN V
Tng đàn con tr chy xun xoe
Mưa lnh, tri quang, nng mi hoe
Lá nõn nhành non, ai tráng bc?
Gió v tng tn, gió bay đi...
Thong th dân gian ngh vic đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vươn hoa bưởi, hoa cam rng
Ngào ngt hương bay, bướm v vòng
Trên đường cát mn, mt đôi cô
Yếm đỏ, khăn thâm, trNy hi chùa
Gy trúc dt bà già tóc bc
Tay ln tràng ht, ming nam mô.
3. Viết chương trình nhp vào 2 s nguyên a, b. Tính tng, hiu, tích, thương
ca 2 s trên và in kết qu ra màn hình
4. Viết chương trình nhp vào 4 s nguyên a, b, c, d. Tính giá tr trung bình
cng ca 4 s trên và in kết qu ra màn hình
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN - Người đăng: huyphamth15a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN 9 10 856