Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOWS – C#

Được đăng lên bởi Trung Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOWS – C#
Phần 1: Làm quen với ứng dụng Form

1. Bài tập mở đầu
1.1. Khởi tạo Project
Từ Visual Studio 2005/2008/2010 ta chọn File

New

Project.

Một hộp thoại xuất hiện, ta chọn Template là Windows Form Application.

Ứng dụng được tạo ra như sau:

Lương Trần Hy Hiến1/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#

Project BaiTap01 gồm có thành phần Program.cs giống trong ứng dụng Console Application và còn
có một thành phần mới là Form1.cs đang ở chế độ Design với giao diện như sau:

Chú ý cửa sổ Toolbox chứa các công cụ để thiết kế:
Nếu không thấy cửa sổ này, ta chọn menu View

Lương Trần Hy Hiến – hienlth@hcmup.edu.vn

Toolbox.

2/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#
1.2. Ứng dụng mở đầu:
1.2.1. Đổi tên form:
Click lên Form1 ở cửa sổ Design, quan sát trên cửa sổ Properties, ta thấy có thuộc tính Text, giá trị
mặc định là Form1, ta đổi thành BaiTap01.

Ta thấy thanh tiêu đề Form1 đổi sang BaiTap01.

1.2.2. Kéo thả các control từ Toolbox vào Form
Từ thanh Toolbox, kéo thả một Label bỏ vào Form, sau đó di chuyển chuột đến cửa sổ Properties,
chọn thuộc tính Text, đổi từ label1 sang Nhập n.

Lương Trần Hy Hiến – hienlth@hcmup.edu.vn

3/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#

Tiếp theo kéo thả một Textbox bỏ vào form.

Lương Trần Hy Hiến – hienlth@hcmup.edu.vn

4/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#
Trong cửa sổ Properties của textbox này, thuộc tính Name ta đổi từ textBox1 thành txtN.

Tương tự thêm vào form một label có thuộc tính Text đổi thành Tổng và một textbox có thuộc tính
Name đổi thành txtTong.

Tiếp theo, kéo một Button từ Toolbox và thả vào Form, đổi thuộc tính Name của button này là
btnTinh, text là Tính.
Kéo thả thêm một Button nữa tương tự trên, Name = btnThoat, Text = Thoát.

Lương Trần Hy Hiến – hienlth@hcmup.edu.vn

5/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#
Đưa chuột về các góc của Form để thay đổi kích thước cửa sổ.
1.2.3. Xử lý sự kiện click chuột lên button
Double click vào button Tính (btnTinh), một cửa sổ soạn thảo xuất hiện với nội dung như sau:

Chú ý: Cửa sổ này là Form1.cs tương ứng với Form1.cs[Design].
Phương thức btnTinh_Click được phát sinh do ta vừa double click vào btnTinh.

Ta định nghĩa cho lớp này như sau:

Lương Trần Hy Hiến – hienlth@hcmup.edu.vn

6/16

Bài tập thực hành lập trình Windows Form với C#

Tiế...
Lương Trn Hy Hiến www.hienlth.info 1/16
BÀI TP THC HÀNH LP TRÌNH WINDOWS – C#
Phn 1: Làm quen vi ng dng Form
1. Bài tp m đầu
1.1. Khi to Project
T Visual Studio 2005/2008/2010 ta chn File New Project.
Mt hp thoi xut hin, ta chn TemplateWindows Form Application.
ng dng được to ra như sau:
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP.HCM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
http://www.hcmup.edu.vn
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOWS – C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOWS – C# - Người đăng: Trung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOWS – C# 9 10 307