Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PHÁT TRIỂN WEB

Được đăng lên bởi buibaphu-2010-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2486 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔN PHÁT TRIỂN WEB
Hệ : Trung cấp chính quy ngành Khoa học máy tính
Số tiết: 60 tiết

1/18

BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ HTML(TUẦN 1 +2)
Yêu cầu chung
• Tạo cây thư mục có cấu trúc như sau, lưu giữ các tập tin HTM vào thư
HTML
• Nội dung văn bản sử dụng bảng mã Unicode
• Mỗi thư mục sẽ lưu 1 loạI tập tin. Lưu giữ bài tập để sử dụng về sau.

mục

BÀI TẬP 01
Sử dụng trình soạn thảo NotePad soan thảo nội dung sau lưu vào thư mục HTML
• Đặt tên là: Wellcome.html
• Save as type: All Files
• Encoding: UTF-8
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Welcome to HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Chào mừng bạn đã đến với ngôn ngữ thiết kế web HTML (Hypertext Makup Language)
</BODY>
</HTML>

• Mở xem kết quả trang HTML
• Xem Source Code trang web từ trình duyệt
• Mở tập tin HTML từ trình soạn thảo và lưu lạI với tên khác là: Wellcom2.HTML
Điều chỉnh nội dung hiện thị trong trang là: Chúc các bạn học tốt ngôn ngữ HTML
BÀI TẬP 02 (Lưu tập tin tên Cohaimo.html)
Sử dụng ngôn ngữ HTML soạn thảo trang Web có nội dung và
định dạng theo mẫu
Yêu cầu:
• Có nộI dung thanh tiêu đề, định dạng đậm, nghiêng, gạch
chân, gạch ngang chữ,
• Có phân cách các đoạn, xuống dòng cho mỗi câu thơ, có
câu ghi chú
• Cố định nội dung bài thơ không bị rớt dòng khi độ rộng
cửa sổ trình duyệt không đủ,
BÀI TẬP 03 (Lưu tập tin tên: ChisoTrenduoi.htm)
Yêu cầu: Dòng 1 cỡ chữ 4 in đậm
Hướng dẫn:
Tạo chỉ số Trên/Dưới



<SUP> Văn bản </SUP> :  Tạo chỉ số trên cho văn
bản.
<SUB> Văn bản </SUB> :  Tạo chỉ số dưới cho văn
bản.

BÀI TẬP 04
Ký tự đặc biệt (Lưu tập tin tên: Kyhieudacbiet.html)
Nhập Mã tên hay Mã số của ký tự tương ứng
Ký tự
©
TM

®
•
•
•
•

Mã tên
Mã số
Ký tự
&Copy;
&#169;
“
&Trade;
&#153;
Khoảng trắng
&Reg;
&#174;
Các ký hiệu sử dụng mã tên hay mã code
Các đường kẽ ngang không bóng, kích thước
100%/50% cửa sổ
Có màu đỏ cho các ký tự đặc biệt.
Màu nền tùy ý, tất cả văn bản không bị rớt dòng.

2/18

Mã tên
&Quote;
&nbsp;

Mã số
&#34;
&#160;

BÀI TẬP 05: (Lưu tập tin tên: Hieuungvb.html)
Tạo hiệu ưng chuyển động cho các dòng văn bản trên trang:
 Lặp liên tục từ trái sang phảI, chữ đỏ, cỡ 4
Loại hiệu ứng đến viền trang hiệu ứng chuyển động ngược lại
(Alternate).

Hướng dẫn:
HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHỮ
<Marquee
Behavior=“Hiệu ứng” Direction=“Hướng”
Loop=n1
ScrollAmount=n2
ScrollDelay=n3
BgColor=“Trị màu”>
Chuỗi ký tự
</Marqueee>
Trong đó:
Hiệu ứng:
+Scroll:Bắt đầu từ 1 cạnh biến mất ở cạnh kia
+Slide:Bắt đầu từ 1 cạnh dừng lại ở cạnh kia
+Alternate:Bắt đầu từ 1 cạnh chuyển ngược lại ở cạnh kia
Huớng: ...
BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔN PHÁT TRIỂN WEB
Hệ : Trung cấp chính quy ngành Khoa học máy tính
Số tiết: 60 tiết
1/18
BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PHÁT TRIỂN WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PHÁT TRIỂN WEB - Người đăng: buibaphu-2010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PHÁT TRIỂN WEB 9 10 83