Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành SQL cơ bản

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ môn Tin học Ứng Dụng – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Trường ĐHCT

BÀI TẬP THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
PHẦN SQL
Giảng viên: VŨ DUY LINH
Email:
vdlinh@ctu.edu.vn

BÀI 1: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server [2008], thực hiện tạo và truy vấn theo
yêu cầu dựa vào lược đồ CSDL (Database diagram) và các bộ trong các bảng như hình sau:
CUSTOMER

ORDERS

CUSTOMER_ID

ORDER_NUM

DISCOUNT_CODE

CUSTOMER_ID
PRODUCT_ID

ZIP_CODE

FOREIGNKEY_CUSTOMER_ID

NAME

QUANTITY

ADDRESSLINE1

SHIPPING_COST

ADDRESSLINE2

SALES_DATE

CITY

SHIPPING_DATE

STATE

FREIGHT_COMPANY

PHONE

FOREIGNKEY_ZIP

MICRO_MARKETS
ZIP_CODE
RADIUS
AREA_LENGTH
AREA_WIDTH

FAX
EMAIL
FOREIGNKEY_PRODUCT_ID

CREDIT_LIMIT
FOREIGNKEY_DISCOUNT_CODE

PRODUCT

DISCOUNT_CODE

PRODUCT_ID

MANUFACTURE

MANUFACTURE_ID

MANUFACTURE_ID

PRODUCT_CODE
PURCHASE_COST

DISCOUNT_CODE
RATE

NAME

FOREIGNKEY_MANUFACTURE_ID

QUANTITY_ON_HAND

ADDRESSLINE1

MARKUP

ADDRESSLINE2

AVAILABLE

CITY

DESCRIPTION

STATE
ZIP
PHONE

FOREIGNKEY_PRODUCT_CODE

FAX

PRODUCT_CODE

EMAIL

PROD_CODE

REP

DISCOUNT_CODE
DESCRIPTION

A. Sử dụng Data Definition Language (DDL) hãy:
1. Tạo tập tin cơ sở dữ liệu với tên QLHH_db và cấu trúc các bảng và các liên kết như lược
đồ CSDL (Database diagram) ở hình trên. Chú ý: Các tên liên kết đề nghị được đặt theo tên
như hình phía trên.
2. Chèn các bộ (dòng mẫu tin) tương ứng vào các bảng như sau:

1

Bộ môn Tin học Ứng Dụng – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Trường ĐHCT
Table 1: ORDERS
ORDER_NUM

CUSTOMER_ID

PRODUCT_ID

QUANTITY

SHIPPING_COST

SALES_DATE

SHIPPING_DATE

10398001
10398002
10398003
10398004
10398005
10398006
10398007
10398008
10398009
10398010
20198001
20598100
20598101
30198001
30298004

1
2
2
3
1
36
36
106
149
863
777
753
722
409
410

980001
980005
980025
980030
980032
986710
985510
988765
986420
986712
971266
980601
980500
980001
980031

10
8
25
10
100
60
120
500
1000
100
75
100
250
50
100

449.00
359.99
275.00
275.00
459.00
55.00
65.00
265.00
700.00
25.00
105.00
200.99
2500.00
2000.99
700.00

2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15

2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-15

FREIGHT_COMPANY

Poney Express
Poney Express
Poney Express
Poney Express
Poney Express
Slow Snail
Slow Snail
Slow Snail
Western Fast
Slow Snail
We deliver
W...
B môn Tin hc ng Dng – Khoa Khoa Hc T Nhiên – Trường ĐHCT
1
BÀI TP THC HÀNH CƠ S D LIU
PHN SQL
Ging viên: VŨ DUY LINH
Email: vdlinh@ctu.edu.vn
BÀI 1: S dng h qun tr cơ s d liu Microsoft SQL Server [2008], thc hin to và truy vn theo
yêu cu da vào lược đồ CSDL (Database diagram) và các b trong các bng như hình sau:
CUSTOMER
CUSTOMER_ID
DISCOUNT_CODE
ZIP_CODE
NAME
ADDRESSLINE1
ADDRESSLINE2
CITY
STATE
PHONE
FAX
EMAIL
CREDIT_LIMIT
DISCOUNT_CODE
DISCOUNT_CODE
RATE
FOREIGNKEY_DISCOUNT_CODE
MANUFACTURE
MANUFACTURE_ID
NAME
ADDRESSLINE1
ADDRESSLINE2
CITY
STATE
ZIP
PHONE
FAX
EMAIL
REP
MICRO_MARKETS
ZIP_CODE
RADIUS
AREA_LENGTH
AREA_WIDTH
FOREIGNKEY_ZIP
ORDERS
ORDER_NUM
CUSTOMER_ID
PRODUCT_ID
QUANTITY
SHIPPING_COST
SALES_DATE
SHIPPING_DATE
FREIGHT_COMPANY
FOREIGNKEY_CUSTOMER_ID
PRODUCT
PRODUCT_ID
MANUFACTURE_ID
PRODUCT_CODE
PURCHASE_COST
QUANTITY_ON_HAND
MARKUP
AVAILABLE
DESCRIPTION
FOREIGNKEY_MANUFACTURE_ID
FOREIGNKEY_PRODUCT_ID
PRODUCT_CODE
PROD_CODE
DISCOUNT_CODE
DESCRIPTION
FOREIGNKEY_PRODUCT_CODE
A. S dng Data Definition Language (DDL) hãy:
1. To tp tin cơ s d liu vi tên QLHH_db cu trúc các bng các liên kết như lược
đồ CSDL (Database diagram) hình trên. Chú ý: Các tên liên kết đề ngh được đặt theo tên
như hình phía trên.
2. Chèn các b (dòng mu tin) tương ng vào các bng như sau:
Bài tập thực hành SQL cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành SQL cơ bản - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập thực hành SQL cơ bản 9 10 172