Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH TÌM CÂY KHUNG NHỎ NHẤT - KRUSKAL

Được đăng lên bởi Bao Quoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH. KHTN TP.HCM, KHOA CNTT 1
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

BÀI TẬP THỰC HÀNH

TÌM CÂY KHUNG NHỎ NHẤT - KRUSKAL
I.

Quy định
Thời gian làm bài: 1 tuần (dealine xem trên moodle)
Loại bài tập: cá nhân
Phong cách lập trình: hướng đối tượng
Cấu trúc bên trong thư mục MSSV bao gồm các thư mục
-

Source: thư mục chứa toàn bộ source code.

-

Release: thư mục chứa file thực thi (MSSV.exe).

Nén toàn bộ thư mục thành file MSSV.zip hoặc .rar
Nộp bài lên moodle.
Lưu ý: tất cả các bài làm sai qui định sẽ không được chấm tức là 0 điểm.

II.

Đề bài

Sử dụng thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị vô hướng
có trọng số. Yêu cầu chương trình chạy với tham số dòng lệnh như sau:
<Tên chương trình> <Input> <Output>
Trong đó:
 <Input>: Đường dẫn đến tập tin đầu vào. Định dạng tập tin xem phần
bên dưới.
 <Output>: Đường dẫn đến tập tin đầu ra. Định dạng tập tin xem phần
bên dưới.

Cấu trúc file dữ liệu đầu vào:
 Dòng đầu tiên: số đỉnh đồ thị (N)
 N dòng tiếp theo: ma trận kề của đồ thị với quy ước:
 A[i][j] = W: trọng số của đường nối trực tiếp từ i đến j
 A[i][j] = 0: không có đường nối trực tiếp từ i đến j
Các đỉnh được đánh chỉ số từ 0

GVHD: Bùi Thị Danh

ĐH. KHTN TP.HCM, KHOA CNTT 2
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Cấu trúc file dữ liệu đầu ra:
 Nếu tìm được cây khung nhỏ nhất
 Dòng đầu chứa số nguyên k là trọng lượng cây khung cực tiểu
 Dòng tiếp theo là các cạnh (u, v) thuộc cây khung này,
 Nếu không tìm được ghi là “NULL” (KHÔNG dấu “”)
Lưu ý:
 Cách xuất các cạnh theo qui ước (u,v) và các cạnh cách nhau bởi dấu “;”
 Thứ tự trong một cạnh: đỉnh u nhỏ hơn đỉnh v
 Thứ tự giữa các cạnh: sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn theo đỉnh u, nếu
đỉnh u bằng nhau thì xét đến đỉnh v (cũng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn)

Ví dụ:
Tập tin đầu vào
7
0705 0 0 0
7089 7 0 0
0800 5 0 0
5 9 0 0 15 6 0
0 7 5 15 0 8 9
0 0 0 6 8 0 11
0 0 0 0 9 11 0

Đồ thị

Tập tin đầu ra
39
(0,1); (0,3); (1,4);(2,4);(3,5); (4,6)

C
A

7

5

B

8
7

9

A

5

15

5

E

B

C
8
5

7

9
15

D

8

6

F

11

9

D
G

Với A  0, B  1, C  2, D  3, E 
4, F  5, G  6, A là gốc

III.

7

E
8

6

F

11

Đối với trường hợp đồ thị không liên thông (không tìm thấy cây khung cho đồ
thị này) thì xuất ra tất cả cây khung của mỗi thành phần liên thông của đồ thị.
Khi đó, thay vì xuất ra “NULL” thì xuất ra từng cây khung nhỏ nhất như qui

GVHD: Bùi Thị Danh

G

Đường màu xanh biểu diễn cây
khung cực tiểu

Mở rộng (cộng điểm)

định ở trên (theo thứ tự trọng lượng tăng dần).

9

ĐH. KHTN TP.HCM, KHOA CNTT 3
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Lưu ý...
ĐH. KHTN TP.HCM, KHOA CNTT
LÝ THUYẾT ĐỒ TH
1
GVHD: Bùi Th Danh
BÀI TP THC HÀNH
TÌM CÂY KHUNG NH NHT - KRUSKAL
I. Quy định
Thi gian làm bài: 1 tun (dealine xem trên moodle)
Loi bài tp: cá nhân
Phong cách lp trình: ớng đối tượng
Cấu trúc bên trong thư mục MSSV bao gồm các thư mục
- Source: thư mục cha toàn b source code.
- Release: thư mục cha file thc thi (MSSV.exe).
Nén toàn b thư mục thành file MSSV.zip hoc .rar
Np bài lên moodle.
Lưu ý: tất c các bài làm sai qui đnh s không được chm tc là 0 đim.
II. Đề bài
S dng thut toán Kruskal đểm cây khung nh nht trong đ th vô hướng
trng s. Yêu cu chương trình chạy vi tham s dòng lệnh như sau:
<Tên chương trình> <Input> <Output>
Trong đó:
<Input>: Đưng dẫn đến tập tin đầu vào. Định dng tp tin xem phn
bên dưới.
<Output>: Đường dẫn đến tập tin đầu ra. Định dng tp tin xem phn
bên dưới.
Cu trúc file d liệu đầu vào:
Dòng đu tiên: s đỉnh đồ th (N)
N dòng tiếp theo: ma trn k của đồ th với quy ước:
A[i][j] = W: trng s ca đường ni trc tiếp t i đến j
A[i][j] = 0: không có đưng ni trc tiếp t i đến j
Các đỉnh được đánh ch s t 0
BÀI TẬP THỰC HÀNH TÌM CÂY KHUNG NHỎ NHẤT - KRUSKAL - Trang 2
BÀI TẬP THỰC HÀNH TÌM CÂY KHUNG NHỎ NHẤT - KRUSKAL - Người đăng: Bao Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH TÌM CÂY KHUNG NHỎ NHẤT - KRUSKAL 9 10 924