Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành web1 bài 7 KHTN

Được đăng lên bởi Phước Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 7 : PHP kết nối CSDL MySQL
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2007
Authored by: Ngô Bá Nam Phương - Lương Vĩ Minh

Bài 7 : PHP kết nối CSDL MySQL
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
Table of Contents

Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007

1.
2.
3.
4.

1

CấU TRÚC THƯ MụC :................................................................................................ 2
CấU TRÚC CSDL : ................................................................................................... 2
TạO KếT NốI ĐếN CSDL :........................................................................................... 3
SƠ Đồ Hệ THốNG WEBSITE CầN XÂY DựNG:.................................................................. 5
4.1.
TRANG CHủ ( TRANGCHU.PHP ) .......................................................................... 5
4.2.
TRANG ĐĂNG NHậP ( DANGNHAP.PHP ) ............................................................... 6
4.3.
TÌM SÁCH (TIMSACH.PHP) & Xử LÝ TÌM SÁCH (XLTIMSACH.PHP) ............................. 9
4.4.
TRANG Xử L‎Y XOA SACH ( XLXOA.PHP ) ............................................................... 0
4.5.
TRANG THEM MộT DầU SACH MớI ( THEMSACH.PHP ) ............................................ 1
4.6.
TRANG CậP NHậT THONG TIN SACH (CAPNHAT.PHP) ............................................. 5

Yêu cầu: Trong ứng dụng BookStore Online, xây dựng các chức năng Tìm kiếm, Thêm,
Xóa, Cập nhật thông tin sách

1. Cấu trúc thư mục :

Tạo thư mục có cấu trúc như sau trong thư mục C:\wamp\www\ để lưu website
BookStoreOnline:

C:\wamp\www\BookStoreOnline\
C:\wamp\www\BookStoreOnline\script\

: Chứa các file javascript

C:\wamp\www\BookStoreOnline\css\

: Chứa các file định dạng css

C:\wamp\www\BookStoreOnline\BookImages\

: Chứa ảnh bìa của các cuốn sách

C:\wamp\www\BookStoreOnline\

: Chứa các trang .php, .html

2. Cấu trúc CSDL :
Sử dụng MySQL, tạo CSDL gồm 3 bảng Book, Category, Publisher có cấu trúc như sau:

b- Bảng Category :

c- Bảng Publisher :

Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007

a- Bảng Book :

2

3. Tạo kết nối đến CSDL :

Do đa số các trang web đều kết nối đến CSDL, do đó ta sẽ đóng gói việc kết nối với
CSDL trong 1 class riêng để dễ dàng hơn trong việc sử dụng
Tạo file DataProvider.php
Lưu DataProvider.php trong thư mục C:\wamp\www\BookStoreOnline\
Khai báo class DataProvider trong DataProvider.php

<?php
class DataProvider
{
public static function ExecuteQuery($sql)
{
$conn...
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
2007
Authored by: Ngô Bá Nam Phương - Lương Vĩ Minh
Bài 7 : PHP kết ni CSDL MySQL
Môn : Lp trình và Thiết kế Web 1
Bài tập thực hành web1 bài 7 KHTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành web1 bài 7 KHTN - Người đăng: Phước Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập thực hành web1 bài 7 KHTN 9 10 646