Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003
I. Một số tổ hợp phím thường dùng khi soạn thảo trên Word
I. Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản:

II. Định dạng :

1 Ctrl + N Tao mơi môt tai liêu.

13 Ctrl + B Định dang in đâm.

2 Ctrl + O Mở tai liêu.

14 Ctrl + D Mở hôp thoai định dang font

3 Ctrl + S Lưu tai liêu.

chư.

4 Ctrl + C Sao chep văn bản.

15 Ctrl + I Định dang in nghiêng.

5 Ctrl + X Căt nôi dung đang chon.

16 Ctrl + U Định dang gach chân liền

6 Ctrl + V Dan văn bản.

giưa cac từ.

7 Ctrl + F Bât hôp thoai tim kiêm.

17 Ctrl + Shift + W Định dang gach

8 Ctrl + H Bât hôp thoai thay thê.

chân đơn cac từ .

9 Ctrl + P Bât hôp thoai in ân.

18 Ctrl + Shift + D Định dang gach chân

10 Ctrl + Z Trả lai tinh trang của văn bản kep liền giưa cac từ
trươc khi thực hiên lênh cuối cùng.

IV. Canh lề đoạn văn bản:

11 Ctrl + Y Phục hồi hiên trang của văn

19 Ctrl + E Canh giưa đoan văn bản đang

bản trươc khi thực hiên lênh Ctrl + Z.

chon.

12 Ctrl + F4; Ctrl + W; Alt + F4 . Đóng

20 Ctrl + J Canh đều đoan văn bản đang

văn bản, đóng cưa sô Ms Word.

chon.

III. Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng:

21 Ctrl + L Canh trai đoan văn bản đang

30 Shift + --> Chon môt ký tự phía sau.

chon.

31 Shift + <-- Chon môt ký tự phía

22 Ctrl + R Canh phải đoan văn bản đang

trươc.

chon.

32 Ctrl + Shift + --> Chon môt từ phía

23 Ctrl + M Định dang thụt đâu dong

sau.

đoan văn bản.

33 Ctrl + Shift + <-- Chon môt từ phía

24 Ctrl + Shift + M Xóa định dang thụt

trươc.

đâu dong.

34 Ctrl + A Chon tât cả đối tượng, văn

25 Ctrl + T Thụt dong thứ 2 trở đi của

bản, slide tùy vị trí con trỏ soan thảo

đoan văn bản.

đang đứng.

26 Ctrl + Shift + T Xóa định dang thụt

VI. Xóa văn bản hoặc các đối tượng:

dong thứ 2 trở đi của đoan văn bản.

35 Backspace (<--) Xóa môt ký tự phía

27 Ctrl + Q Xóa định dang canh lề đoan

trươc.

văn bản.
- Trang 1 -

Bài tập thực hành Word 2003

36 Delete Xóa môt ký tự phía sau con

Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới:

trỏ hoặc cac đối tượng đang chon.

28 Ctrl + Shift + = Tao chi số trên. (Ví

37 Ctrl + Backspace (<--) Xóa môt từ

dụ: m3).

phía trươc.

29 Ctrl + = Tao chi số dươi. (Ví dụ H2O).

38 Ctrl + Delete Xóa môt từ phía sau.

V. Di chuyển:

VI. Sao chép định dạng:

39 Ctrl + Mui tên Di chuyên qua 1 ký tự.

44 Ctrl + Shift + C Sao chep định dang

40 Ctrl + Home Về đâu văn bản.

vùng dư liêu đang có định dang cân sao

41 Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong

chep.

văn bản.

45 Ctrl + Shift + V Dan định định dang

42 Ctrl + Shift + Home Chon từ vị trí

đa sao...
BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003
I. Một số tổ hợp phím thường dùng khi soạn thảo trên Word
       
    
  
  
  
    
   
!"    
#$   
%&    
'()       
    !
''*"      
     #$ 
'"+,+-" %
 & % ' '( 
    '  .  
(/001  ) *'
'/200  ) *

/001   *
'
/200   *

-    &   
&'+! * '  
  
3   4  . 
56789200:,% ) *

 ; .
'5    
'<     -  

'  .
'=   / 
 
'!/,   
/  
'#/<   /
  
    
'%>      
 
(?     
 
'@      
 
A       
 
B   0 
   
/B,%   
0
 0 1  
   
/,%   
0 1       
!C,%     
 
- Trang 1 - Bài tập thực hành Word 2003
BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003 - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD 2003 9 10 213