Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành Word

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 11215 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Bài tập thực hành Word

Bài thực hành số 1 (2 tiết)
a) Nhập văn bản sau theo nguyên mẫu:
Tôi yêu chiếc khăn Mantơra
Buông trên trán em dịu êm
Tôi yêu tiếng ca Atida
Bao la bao la biển lúa
Tôi yêu đoá hoa sớm mai
Vơng trên trán em nhẹ rơi
Tôi yêu ánh trăng thiết tha a à
Mênh mang mênh mang biển xa a á
Nh nắng buông trên dòng Hậu Giang
Nh gió reo trên dòng Tiền Giang
Nh lời thơng nhớ ai mà giọng hát xa vời
Hừ h hừ h …
Hà hà hà ha hà ha há ha a ha
Para Para nng
Ôi tiếng trống ru lòng tôi
Ru em ru em con thuyền
Mênh mông bờ sông vắng
Para para nng
Ôi tiếng trống những chàng trai
Thơng ai thơng ai đợi chờ
Thoi đa bóng dừa xa a á
Tôi yêu tiếng em ca
Tôi yêu Para nng
(Para para para pa pa pà
Para para para pa pa)2
Hừ hừ hừ h hừ h hứ h ừ hừ
Hà hà hà ha a a ha ha à ha
Tôi yêu tiếng em ca
Tôi yêu para nng
(Para para para pa pa pà
Para para para pa pa) 2
(Para para) 4
Para nng
II. Yêu cầu:
1.

Nhập văn bản đúng nội dung, bố cục và Font chữ

2.

Thực hiện dãn dòng toàn bộ văn bản theo cỡ 1,5 lines

3.

Định dạng trang văn bản: Top2(cm), Bottom2(cm), Left3(cm), Right2(cm). A4:
8.7”x11.69” (21 cm x 29.69 cm). Mỗi khổ thơ một loại Font chữ từ (16 đến 25)

4.

Lu văn bản dới tên là: Bai tap bo tro 1

5.

Lu văn bản dới tên khác là: BTBT 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp:. . . .. . . . . . . . .. Ngày:. . ./. . . /. . .

1

Bài tập thực hành Word

Bài thực hành số 2 (2 tiết)
a) Nhập văn bản theo nguyên mẫu:
Qua núi qua sông qua đồng lúa chín (VnArial)
Tôi nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha (VnAristote)
Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân (VnBook-Atiqua)
Sáng lên lời ca những ngời anh hùng (VnExotic)
Qua đất trung du xanh màu lá biếc (VnAvant)
Quê hơng anh đó tím đỏ đồi sim (VnHelvetInsH)
Chân bớc ra đi lòng còn ở lại (vntimeh)
Quê hơng anh đó ngỡ quê hơng mình (VnUniverse)
_ Trích bài Cùng anh tiến quân trên đờng dài_
(Nhạc và lời: Huy Du)
b) Yêu cầu:
+1 Cỡ giấy: A4 (21 x 29.7cm hoặc 8.27 x 11.69 inchs)
+2 Lề trái: 1.18” (3.01 cm)
+3 Lề phải: 0.79” (2.01 cm)
+4 Lề trên: 0.95” (2.41 cm)
+5 Lề dới: 0.95” (2.41 cm)
+6 Để định dạng văn bản vừa lập ở trên là dạng mặc định (Deffaut)
+7 Chèn một dòng trống sau dòng thứ tám
+8 Sao chép toàn bộ văn bản vừa soạn sang trang soạn thảo mới
+9 Định dạng khối văn bản vừa sao chép theo yêu cầu: cỡ chữ 12, cách
dòng Single, font chữ VnTime.
+10 Ghi văn bản dới tên là Bai2XDT.doc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp:. . . .. . . . . . . . .. Ngày:. . ./. . . /. . .

2

Bài tập thực hành Word

Bài thực h...
Bµi tËp thùc hµnh Word
Bµi thùc hµnh sè 1
(2 tiÕt)
a) NhËp v¨n b¶n sau theo nguyªn mÉu:
T«i yªu chiÕc kh¨n Mant¬ra
Bu«ng trªn tr¸n em dÞu ªm
T«i yªu tiÕng ca Atida
Bao la bao la biÓn lóa
T«i yªu ®o¸ hoa sím mai
V¬ng trªn tr¸n em nhÑ r¬i
T«i yªu ¸nh tr¨ng thiÕt tha a µ
Mªnh mang mªnh mang biÓn xa a ¸
Nh n¾ng bu«ng trªn dßng HËu Giang
Nh giã reo trªn dßng TiÒn Giang
Nh lêi th¬ng nhí ai mµ giäng h¸t xa vêi
Hõ h hõ h …
Hµ hµ hµ ha hµ ha h¸ ha a ha
Para Para nng
¤i tiÕng trèng ru lßng t«i
Ru em ru em con thuyÒn
Mªnh m«ng bê s«ng v¾ng
Para para nng
¤i tiÕng trèng nh÷ng chµng trai
Th¬ng ai th¬ng ai ®îi chê
Thoi ®a bãng dõa xa a ¸
T«i yªu tiÕng em ca
T«i yªu Para nng
(Para para para pa pa pµ
Para para para pa pa)
2
Hõ hõ hõ h hõ h hø h õ hõ
Hµ hµ hµ ha a a ha ha µ ha
T«i yªu tiÕng em ca
T«i yªu para nng
(Para para para pa pa pµ
Para para para pa pa)
2
(Para para)
4
Para nng
II. Yªu cÇu:
1. NhËp v¨n b¶n ®óng néi dung, bè côc vµ Font ch÷
2. Thùc hiÖn d·n dßng toµn bé v¨n b¶n theo cì 1,5 lines
3. §Þnh d¹ng trang v¨n b¶n: Top2(cm), Bottom2(cm), Left3(cm), Right2(cm). A4:
8.7”x11.69” (21 cm x 29.69 cm). Mçi khæ th¬ mét lo¹i Font ch÷ tõ (16 ®Õn 25)
4. Lu v¨n b¶n díi tªn lµ: Bai tap bo tro 1
5. Lu v¨n b¶n díi tªn kh¸c lµ: BTBT 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Líp:. . . .. . . . . . . . .. Ngµy:. . ./. . . /. . .
1
Bài tập thực hành Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành Word - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập thực hành Word 9 10 890