Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tin

Được đăng lên bởi giangda
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vẽ lưu đồ thuật toán cho các bài tập sau
1. Nhập vào hai số x, y. In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương của hai số trên.
2. Nhập vào số nguyên n, kiểm tra xem n chẵn hay lẻ và in ra màn hình.
3. Nhập vào ba cạnh a, b, c của tam giác. In ra màn hình tam giác đó thuộc loại tam giác
gì? (Thường, cân, vuông, đều hay vuông cân).
4. Nhập vào số nguyên n. In ra các số nguyên lẻ nhỏ hơn n
5. Nhập vào số nguyên n. Nếu n>5 thì tăng n lên 2 đơn vị và trả về giá trị n, ngược lại trả
về giá trị 0.

16. Cho số nguyên n. Tính tổng chữ số của n và in ra màn hình. Ví dụ n = 12345 thì kết
quả là 15
17. Cho số nguyên dương n gồm k chữ số. Tìm chữ số có giá trị lớn nhất.
18. Đếm số lượng ước số chẵn của số nguyên dương n.
19. In ra chữ số đầu tiên của số nguyên dương n gồm k chữ số.
20. Cho 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN của a và b.
21. Cho 2 số nguyên dương a, b. Tìm BSCNN của a và b.
22. Cho số nguyên dương x. Kiểm tra xem x có phải là số nguyên tố không?
23. Cho số nguyên dương x. Kiểm tra x có phải là số chính phương không?
24. Cho số nguyên dương x. Kiểm tra xem x có phải là số thuận nghịch không?

...
V lưu đồ thuật toán cho các bài tập sau
1. Nhập vào hai số x, y. In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương của hai s trên.
2. Nhập vào số nguyên n, kiểm tra xem n chn hay l in ra màn hình.
3. Nhập vào ba cạnh a, b, c của tam giác. In ra màn hình tam giác đó thuộc loại tam giác
gì? (Thường, cân, vuông, đều hay vuông cân).
4. Nhập vào số nguyên n. In ra các số nguyên lẻ nh hơn n
5. Nhập vào số nguyên n. Nếu n>5 thì tăng n lên 2 đơn vị và trả v giá trị n, ngược li tr
v giá trị 0.
16. Cho s nguyên n. Tính tng ch s của n và in ra màn hình. Ví dụ n = 12345 thì kết
qu là 15
17. Cho s nguyên dương n gồm k ch số. Tìm chữ s giá trị ln nht.
18. Đếm s lượng ước s chn ca s nguyên dương n.
19. In ra ch s đầu tiên của s nguyên dương n gồm k ch s.
20. Cho 2 s nguyên dương a, b. Tìm USCLN của a và b.
21. Cho 2 s nguyên dương a, b. Tìm BSCNN của a và b.
22. Cho s nguyên dương x. Kiểm tra xem x có phải là số nguyên tố không?
23. Cho s nguyên dương x. Kiểm tra x có phải là số chính phương không?
24. Cho s nguyên dương x. Kiểm tra xem x có phải là số thun nghịch không?
bài tập tin - Trang 2
bài tập tin - Người đăng: giangda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập tin 9 10 379