Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tin học đại cương

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tổng hợp Windows
Phần 1:Trong ổ đĩa D: tạo các Shortcut cho các đối tượng sau:
1. Tạo shortcut cho tập tin, thư mục bất kỳ khi biết vị trí của các đối tượng đó.
- Tạo Shortcut cho ổ đĩa C, D.
- Tạo tập tin BaiTap.rtf trong ổ đĩa D: Tạo Shortcut cho tập tin này.
- Trong ổ đĩa D: tạo thư mục BaiThi. Tạo Shortcut cho thư mục này.

2. Tạo Shortcut cho website
- Tạo shortcut cho websites 
- Tạo shortcut cho websites 
Sau khi tạo Shortcut hãy truy cập vào các website trên và lưu lại trang web vào ổ đĩa D:
3. Tạo shortcut cho các biểu tượng icon trên màn hình nền Desktop
- My Computer
- Library
- Recycle Bin
- My Network Space
Lưu ý: Nếu các đối tượng trên không có sẵn trên màn hình nền Desktop thì phải thiết lập để các
icon trên hiển thị trên màn hình nền Desktop
4. Tạo shortcut cho các chương trình ứng dụng
MS Word, Excel, Access, PowerPoint
Calculator, NotePad, WordPad, Paint

5. Tạo shortcut cho các hộp thoại và các cửa sổ
- Mouse Properties
- KeyBoard Properties
- Tạo shortcut cho cửa số t

ch nh màn hình nền Personalization

6. Tạo Shortcut cho Control Panel

Phần 2. Tạo cây thư mục và tìm kiếm
1. Trong thư mục gốc (ổ đĩa D:\), tạo thư mục con THI THĐC.
- Tạo 2 thư mục con nằm trong THI THĐC có tên lần lượt là PHAN1, PHAN2.
- Trong PHAN1, tạo tiếp các thư mục WINDOWS, WORD.
2. Giả sử yêu cầu quản lý thông tin trong một máy tính A có nhiều người sử dụng chung như sau.
Dữ liệu cần lưu trữ có 4 loại dữ liệu chính: các tập tin thuộc loại Hình Ảnh, các tập tin thuộc loại
Âm nhạc, các tập tin thuộc loại Phim Ảnh, các tập tin thuộc loại Văn Bản. Má tính A có 3 người
sử dụng chung là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C.
3. Trên ổ đĩa D:\, hãy tạo 1 thư mục tên DATA. Giả sử máy tính lưu trữ 5 loại tập tin có phần mở
rộng : .doc, .xls, .ppt, .bmp, .txt. Trên thư mục DATA đã tạo, hãy tạo các thư mục mang tên 5
chương trình ứng dụng tương ứng. Ở mỗi thư mục vừa tạo, hãy tạo 1 tập tin do phần mềm đó tạo
ra với tên là TMP, ví dụ : tmp.doc, tmp.txt, …
4. Tìm 2 tập tin bất kỳ trên má tính có kích thước không lớn hơn 50KB và có phần mở rộng là
.log, chép 2 tập tin đó vào thư mục gốc đĩa D:
5. Tìm trong máy tính các tập tin có tên bắt đầu bằng t và kết thúc bằng r, có phần mở rộng là
.chm và sao chép 2 tập tin bất kỳ vào ổ đĩa D:
6. Tìm các tập tin có chứa cụm từ "ext" trong phần nội dung và kích thước không quá 50 KB.
Chụp ảnh cửa sổ kết quả tìm kiếm và lưu vào đĩa D: với tên find.jpg
7. Tìm trong máy tính các tập tin có ph...
Bài tp tng hp Windows
Phn 1:Trong đĩa D: tạo các Shortcut cho các đối tượng sau:
1. To shortcut cho tập tin, thư mục bt k khi biết v trí của các đối tượng đó.
- To Shortcut cho D.
- To tp tin BaiTap.rtf trong D: To Shortcut cho tp tin này.
- Trong : tc BaiThi. Tc này.
2. To Shortcut cho website
- To shortcut cho websites http://google.com
- To shortcut cho websites www.tuoitre.com.vn
Sau khi to Shortcut hãy truy ci trang web vào :
3. To shortcut cho các biểu tượng icon trên màn hình nn Desktop
- My Computer
- Library
- Recycle Bin
- My Network Space
ng trên không có sn trên màn hình nn Desktop thì phi thit l các
icon trên hin th trên màn hình nn Desktop
4. Tạo shortcut cho các chương trình ứng dng
MS Word, Excel, Access, PowerPoint
Calculator, NotePad, WordPad, Paint
5. To shortcut cho các hp thoi và các ca s
- Mouse Properties
- KeyBoard Properties
- To shortcut cho ca snh màn hình nn Personalization
6. To Shortcut cho Control Panel
Bài tập Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tin học đại cương - Người đăng: Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập Tin học đại cương 9 10 374