Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tin học đại cương

Được đăng lên bởi Thảo Nguyên
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Tài Chính – Marketing

Khoa Công nghệ thông tin

BÀI TẬP THỰC HÀNH TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG

PHẦN 1: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7
B i 1: Tạo cây thư mục sau đây (trong ổ đĩa D)

1. Đổi tên các thư mục sau:
-

Thư mục NGOAINGU thành ENGLISH

-

Thư mục PASCAL thành THNC

-

Thư mục VANHOC thành HOCKY1

2. Một số thao tác cơ bản:
-

Chép thư mục ENGLISH vào thư mục HOCKY1

-

Di chuyển thư mục TOAN vào thư mục HOCKY1

-

Xóa thư mục ENGLISH trong thư mục HOCTAP

-

Trong thư mục THCB, tạo thêm 2 thư mục MS WORD và MS EXCEL

-

Cài đặt thuộc tính ẩn cho thư mục TINHOC, thuộc tính chỉ được quyền đọc cho thư
mục TINHOC

-

Cài đặt Windows Explorer hiển thị các tập tin, thư mục có thuộc tính ẩn.

-

Tìm 5 tập tin MS Word (tập tin có phần mở rộng là .doc hoặc .docx có trong máy)
chép vào thư mục MS WORD.

-

Tìm 5 tập tin MS Excel (tập tin có phần mở rộng là .xls hoặc .xlsx có trong máy)
chép vào thư mục MS EXCEL.

-

Tìm 5 tập tin chương trình (.exe) bất kỳ đĩa C chép vào thư mục THNC.

-

Tìm tập tin chương trình hỗ trợ gõ dấu tiếng Việt (vietkey.exe hoặc unikey.exe) chép
vào thư mục THNC

-

Phục hồi thư mục ENGLISH vừa xóa.

3. Xóa hẳn thư mục HOCTAP (không đưa vào Recycle Bin)
Trang: 1

Trường ĐH Tài Chính – Marketing

Khoa Công nghệ thông tin

B i 2: Tạo cây thư mục sau đây (trong ổ đĩa D):

Yêu cầu:
-

Trong thư mục TaiLieu tạo thêm thư mục LinhTinh, thư mục MS Word tạo thêm thư
mục BaiTap và thư mục GiaoTrinh

-

Đổi tên thư mục TaiLieu thành thư mục BaiGiang

-

Sao chép tất cả thư mục con trong thư mục MS Word vào thư mục MS PowerPoint
và thư mục CoSoDuLieu.

-

Đổi tên thư mục LinhTinh thành ThamKhao

-

Di chuyển thư mục ThamKhao vào QuanTriDuAn

-

Xóa thư mục MS Excel trong thư mục TinHocDaiCuong.

-

Phục hồi lại thư mục MS Excel vừa xóa.

-

Xóa hẳn thư mục ThamKhao (vào Recycle Bin để kiểm tra)

-

Ẩn thư mục MS PowerPoint.

-

Chia sẻ thư mục TinHocDaiCuong qua mạng với tùy chọn chỉ đọc.

-

Tìm các tập tin (trong đĩa C, đĩa D) có phần mở rộng là .pdf chép vào thư mục
ThamKhao; các tập tin có phần mở rộng là .docx hoặc .doc vào thư mục BaiTap của
thư mục MS Word.

B i 3: Control Panel
-

Thay đổi quy ước về số: dấu phân cách thập phân là dấu phẩy (,), dấu phân cách hàng
ngàn là dấu chấm (.).

-

Thay đổi quy ước về đơn vị tiền tệ là đ

-

Định dạng kiểu ngày (Short date) là ngày/tháng/năm

-

Thay đổi hình nền desktop

-

Cài đặt chế độ bảo vệ màn hình (Screen saver)

Trang: 2

Trường ĐH Tài Chính – Marketing

Khoa Công nghệ thông tin

PHẦN 2:...
 Marketing 
Trang: 1


 7
 trong )
1.  sau:
-  NGOAINGU thành ENGLISH
-  PASCAL thành THNC
-  VANHOC thành HOCKY1
2. 
- ENGLISH  HOCKY1
- TOAN  HOCKY1
- Xóa ENGLISH tronHOCTAP
- THCBMS WORDMS EXCEL
- TINHOC 
 TINHOC
- 
- 
MS WORD.
- g máy)
MS EXCEL.
- THNC.
- 
THNC
- ENGLISH 
3. HOCTAP 
Bài tập tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tin học đại cương - Người đăng: Thảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập tin học đại cương 9 10 652