Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tin học hay

Được đăng lên bởi dungtlhp12710
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC
x
9
125
32
29

y
5
48
18
12

(x+y)2

x2+y2+2xy

x/y

3xy

Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ?

CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC
x
9
125
32
29

y
5
48
18
12

(x+y)2

x2+y2+2xy

x/y

3xy

Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ?

CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC
x
9
125
32
29

y
5
48
18
12

(x+y)2
196
29929
2500
1681

x2+y2+2xy
x/y
196
1.8
29929 2.604167
2500
1.777778
1681
2.416667

3xy
135
18000
1728
1044

...
CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC
x y x/y 3xy
9 5
125 48
32 18
29 12
Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ?
(x+y)
2
x
2
+y
2
+2xy
bài tập tin học hay - Trang 2
bài tập tin học hay - Người đăng: dungtlhp12710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập tin học hay 9 10 401