Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tin học ứng dụng cơ bản

Được đăng lên bởi nguoikhoe
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Tin học ứng dụng
Bài tập - Buổi 1
Chấm bài tại lớp %./01'*$"&%
!" #$%&'(#"%)* #$%+ ,%-*#"%&
2*3#%4"56%7889:788;%
%
Hãy đọc Quy định nộp bài tập
%

<*%&=#"% #$%+ #$%

>?*%& @%A%

GH! I @%JK#$%&" J%0 ,%L %0* /%J"D%L %#$ *%0?M%" #%77%#$?,N%L %#$ *%J5%0 #$%" #%A%&'* /H%
9H! OP#$% #"%+ #$% * /%4* #% % #"%+ #$%JFJ%K%&"/ J%J &%QB" J%0R#"S%L6D%J"DT%
%
2 /%B" J%0R#"% %AN888N888%&"(%&K%J" %M?/% %UVW+X%
Xử lý2bảng biểuJ%0R#"%Y%AN888N888%&"(%&K%J" %M?/%Z6#"%U>0/WX%
%
/%;88N888%Y%B" kinh tế
%
2 /%B" J%0R#"% %;88N888%&"(%&K%J" %M?/%&=M%U[6$W#&6X%
Câu 1. Định dạng bảng tính nâng cao
%

%
Yêu cầu: Lưu ý định dạng theo hình trong *% &%&3#%0?%!'#%H%U78% X%
!"#$%&%B" J%"?#"%\ % %&" H%B D%]D'4L"WW&%M đề bài
%
1. Tính cột Lương tháng = Lương ngày * Số ngày công
6H! < %JFJ% %&" %
#$%&" #$%\?%
#$%JD#$%&'3#%JP#$%M &%" %&' J%& 6%

%

T%

2. Lập công thức cho cột thưởng, với mức thưởng được ấn định như sau :
7
^Z%_%`,%a%A`%b%%%

Z%c%7,%a%A8%% %

\?%Z %c%A8Z%:%,%a%AA%

Nếu số ngày công ≥ 25 : Thưởng 20% * Lương tháng

1H!
Nếu < %ngày %J &%\?% 22 : Thưởng 10% * ,%&'3#%JP#$% %&" %J"D%1 #$%L %0* /%L6/T%
số %&" công ≥ #$%@" #%&' M%&=J"%0 Lương tháng
%

Nếu số ngày công '<(& : Không thưởng
22
!"# $%&
) $&* &
8:78%
78:`8%
`8:G8%
G8:;8%
;8:A88%
%

d%
7d%
Ae%
e8%
79%

1

3. Lập công thức cho cột Phụ cấp chức vụ, biết rằng :
Nếu chức vụ là GĐ : 250,000; PGĐ : 200,000; TP : 180,000; NV : 150,000
4. Tính cột Thực lãnh = Lương tháng + Thưởng + Phụ cấp chức vụ
5. Lập công thức lấy số liệu cho các ô Tổng cộng của Thưởng, Phụ cấp chức vụ, Thực lãnh,
Lương cao nhất, Lương trung bình, Lương thấp nhất dựa trên Thực lãnh.
6. Lập công thức lấy số liệu cho số người làm hơn 22 ngày, số người có lương hơn 1 triệu.
7. Dùng định dạng điều kiện để định dạng các ô thuộc cột “Thực lãnh” sao cho :
Nếu Thực lãnh ≥ 1,000,000 thì tô chữ màu đỏ (Red)
Nếu 800,000 < Thực lãnh < 1,000,000 thì tô chữ màu xanh (Blue)
Nếu Thực lãnh ≤ 800,000 thì tô chữ màu tím (Magenta)

2

...
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Tin học ứng dụng
Bài tập - Buổi 1
Chấm bài tại lớp
Hãy đọc Quy định nộp bài tập
Xử bảng biểu kinh tế
Câu 1. Định dạng bảng tính nâng cao
!"ѭѫ#$%&'(#"%)*ҧ#$%+ҥ,%-*#"%&Ӄ%./01'*$"&%
2*3#%4"56%7889:788;%
<*%&=#"%Ӭ#$%+ө#$%
%
>?*%&ұ@%A%
%
B'ҫ#%B"6#"%C"D#$E%B'ҫ#%B"6#"%B"F*% 7%
GH! Iұ@%JK#$%&"ӭJ%0ҩ,%Lӕ%0*Ӌ/%J"D%Lӕ%#$ѭӡ*%0?M%"ѫ#%77%#$?,N%Lӕ%#$ѭӡ*%J5%0ѭѫ#$%"ѫ#%A%&'*Ӌ/H%
9H! OP#$%ÿӏ#"%+ҥ#$%ÿ*Ӆ/%4*Ӌ#%ÿӇ%ÿӏ#"%+ҥ#$%JFJ%K%&"/ӝJ%Jӝ&%QB"ӵJ%0R#"S%L6D%J"DT%
%2Ӄ/%B"ӵJ%0R#"%%AN888N888%&"(%&K%J"ӳ%M?/%ÿӓ%UVW+X%
%2Ӄ/%;88N888%Y%B"ӵJ%0R#"%Y%AN888N888%&"(%&K%J"ӥ%M?/%Z6#"%U>0/WX%
%2Ӄ/%B"ӵJ%0R#"%%;88N888%&"(%&K%J"ӳ%M?/%&=M%U[6$W#&6X%
%
%
%
!"#$%&
%B"ӵJ%"?#"%\Ӂ%ÿӗ%&"ӏH%BҥD%]D'4L"WW&%Mӟ*%ÿһ&%&3#%0?%!'#%H%U78%ÿX%
%
6H! <Ӂ%JFJ%ÿӗ%&"ӏ%ÿѭӡ#$%&"ҷ#$%\?%ÿѭӡ#$%JD#$%&'3#%JP#$%Mӝ&%"Ӌ%&'өJ%&ӑ6%ÿӝT%
^Z%_%`,%a%A`%b%%% Z%c%7,%a%A8%% % \?%Z
7
%c%A8Z%:%,%a%AA%
1H! <Ӂ%ÿӗ%&"ӏ%Jӝ&%\?%ÿѭӡ#$%@"ҫ#%&'ăM%&=J"%0NJ,%&'3#%JP#$%ÿӗ%&"ӏ%J"D%1ҧ#$%Lӕ%0*Ӌ/%L6/T%
%
!"#̫$%&ÿ'͋(& )̯$&*͙&
8:78% d%
78:`8% 7d%
`8:G8% Ae%
G8:;8% e8%
;8:A88% 79%
%
JH! <Ӂ%ÿӗ%&"ӏ%LD%LF#"%+D6#"%&"/%Jӫ6%7%0Dҥ*%Lҧ#%@"ҭM%f%\?%>%&'D#$%A7%&"F#$H%Ugѭӟ#$%+ү#T%Ĉһ&%&3#%
J"D%\P#$%Lӕ%0*Ӌ/%Jҫ#%\Ӂ%Jӫ6%hC%f%\?%hC%>N%ÿӏ6%J"Ӎ%\P#$%#?,%LӁ%&"6,%ÿә*%&P,%&"WD%Lӕ%0*Ӌ/%"*Ӌ#%
J5%_%OP#$%&"3M%"?M%ijjLW&%4"*%ÿһ&%&3#%\P#$XH%
Yêu cầu: Lưu ý định dạng theo hình trong đề bài
1. Tính cột Lương tháng = Lương ngày * Số ngày công
2. Lập công thức cho cột thưởng, với mức thưởng được ấn định như sau :
Nếu số ngày công 25 : Thưởng 20% * Lương tháng
Nếu số ngày công 22 : Thưởng 10% * Lương tháng
Nếu số ngày công < 22 : Không thưởng
1
Bài tập Tin học ứng dụng cơ bản - Trang 2
Bài tập Tin học ứng dụng cơ bản - Người đăng: nguoikhoe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Tin học ứng dụng cơ bản 9 10 646