Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi Lê Văn Tài
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập tin học ứng dụng trong Công nghệ thực phầm

PHẦN CĂN BẢN
Bài 1
Để đánh giá hiệu suất (%) trích ly polyphenol của 2 dung môi trên nguyên liệu trà xanh,
người ta tiến hành thí nghiệm và thu được kết quả sau:
+ Diethyl eter: 68, 63, 74, 66, 75
+ Cồn: 52, 84, 58, 84, 62
Theo bạn, dung môi nào là thích hợp để trích ly polyphenol? Giải thích?
Bài 2
Trong một cuộc nghiên cứu tác dụng giúp bền bọt của phụ gia (CMC) trong quá trình chế
biến, người ta cho CMC với cùng nồng độ vào 10 mẫu của cùng một loại thực phẩm,
đồng thời cũng kiểm chứng lại với 10 mẫu đối chứng. Kết quả đo thời gian bền bọt (h)
thu được như sau:
Đối chứng
CMC

1.10
1.25

0.99
1.31

1.05
1.28

1.01
1.20

1.02
1.18

1.07
1.22

1.10
1.22

0.98
1.17

1.03
1.19

1.12
1.21

Để tăng khả năng bền bọt, bạn sẽ chọn phụ gia trên không? Vì sao?
Bài 3
Một nghiên cứu được thực hiện để so sánh khả năng thủy phân protein của 4 loại
enzyme: A, B, C, D trong việc thủy phân cá trong quá trình sản xuất nước mắm. Sau một
khoảng thời gian thủy phân, đo đạc và ghi nhận lượng acid amin tổng số (mg/kg) trong
nước mắm từ 4 loại enzyme trên, cho được kết quả sau:
Loại A
17
18
17
20
19
18

Loại B
14
15
16
15
14

Loại C
19
20
18
19

Loại D
16
15
16
18

1. Nếu bạn là nhà sản xuất, bạn sẽ chọn enzyme nào để tăng hiệu suất thủy phân protein?
Vì sao?
2. Vẽ đồ thị cột để biểu diễn số liệu trên (đồ thị có kèm độ lệch chuẩn)?
Pry.P

Trang 1

Bài tập tin học ứng dụng trong Công nghệ thực phầm

Bài 4
Để kiểm tra khả năng trương nở của 1 loại phụ gia, người ta thêm 3 nồng độ (%) phụ gia
khác nhau vào trong quá trình chế biến bánh phồng tôm (các thông số khác được cố
định). Kết quả xác định khả năng trương nở của bánh (%) được ghi nhận như sau:
0.5%
0.3%
0.1%

68
71
58

80
62
60

69
58
70

76
74
51

68
65
57

77
59
71

60
57
61

1. Theo bạn, trên các nồng độ khảo sát, nồng độ phụ gia nào phù hợp để chế biến bánh
phồng tôm? Vì sao?
2. Vẽ đồ thị đường để biểu diễn số liệu trên (đồ thị có kèm độ lệch chuẩn)?
Bài 5
Hàm lượng izozym EST trong máu ngoại vi của hai nhóm người, mỗi nhóm phân tích 35
mẫu máu. Nhóm thí nghiệm là những người tiếp xúc lâu dài và trực tiếp với hoá chất diệt
côn trùng nhóm lân hữu cơ, nhóm đối chứng là nhóm không tiếp xúc trực tiếp với hoá
chất trên. Kết quả thu được như sau:

STT

Đối
chứng

Thí
nghiệm

STT

Đối
chứng

Thí
nghiệm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.45
3.58
3.59
3.62
3.59
3.57
3.35
3.74
3.29
3.48
3.45
3.58

3.57
3.57
3.59
3.58
3.67
3.69
3.74
3.58
3.68
3.59
3.58
3.74

13
14
15
16
17
18
19
20
21
...
Bài tp tin hc ng dng trong Công ngh thc phm
Pry.P Trang 1
PHẦN CĂN BẢN
Bài 1
Để đánh giá hiệu suất (%) trích ly polyphenol của 2 dung môi trên nguyên liệu trà xanh,
người ta tiến hành thí nghiệm và thu được kết quả sau:
+ Diethyl eter: 68, 63, 74, 66, 75
+ Cồn: 52, 84, 58, 84, 62
Theo bn, dung môi nào là thích hp để trích ly polyphenol? Gii thích?
Bài 2
Trong mt cuc nghiên cu tác dng giúp bn bt ca ph gia (CMC) trong quá trình chế
biến, người ta cho CMC vi cùng nồng độ vào 10 mu ca cùng mt loi thc phm,
đồng thi cũng kiểm chng li vi 10 mẫu đối chng. Kết qu đo thời gian bn bt (h)
thu được như sau:
Đối chng 1.10 0.99 1.05 1.01 1.02 1.07 1.10 0.98 1.03 1.12
CMC 1.25 1.31 1.28 1.20 1.18 1.22 1.22 1.17 1.19 1.21
Để tăng khả năng bền bt, bn s chn ph gia trên không? Vì sao?
Bài 3
Mt nghiên cu được thc hiện để so sánh kh năng thủy phân protein ca 4 loi
enzyme: A, B, C, D trong vic thy phân trong quá trình sn xuất nước mm. Sau mt
khong thi gian thủy phân, đo đạc ghi nhận lượng acid amin tng s (mg/kg) trong
nước mm t 4 loi enzyme trên, cho được kết qu sau:
Loi A Loi B Loi C Loi D
17 14 19 16
18 15 20 15
17 16 18 16
20 15 19 18
19 14
18
1. Nếu bn nhà sn xut, bn s chọn enzyme nào để tăng hiệu sut thy phân protein?
Vì sao?
2. V đồ th ct để biu din s liệu trên (đồ th có kèm độ lch chun)?
bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Người đăng: Lê Văn Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm 9 10 523