Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tin học Văn phòng

Được đăng lên bởi Bobby Bi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Tin học Văn phòng

Trung tâm Tin h c

PH N WINDOWS
BÀI T P WINDOWS 1
(N i dung: qu n lý desktop)
1. S p x p l i các Folder và ShortCut trên desktop theo các cách khác
nhau (R_Click lên desktop Sort by Ch n cách s p x p).
2. đi u ch nh các thông s cho màn hình (R_Click lên desktop
Screen resolution).
3. đi u ch nh Background, thay ự i ki u màn hình n n c a desktop
(R_Click lên Desktop Personalize).
4. đi u ch nh Screen Saver:
-

Ch n các lo i Screen saver khác nhau.

- Cho hi n dòng ch xu t hi n lên màn hình là h tên c a b n.
5. Trên màn hình Desktop thêm các ti n ích ự ng h (Clock), l ch
(Calendar). (R_Click lên Desktop Gadgets).
6. đi u ch nh môi trư ng làm vi c, ựi u ch nh ngày, tháng, năm cho h
th ng ựúng v i ngày tháng năm hi n hành (Start
Control panel
Date and Time, quan sát k t qu ự ng h góc ph i taskbar).
7. Thao tác trên thanh taskbar (R_Click lên taskbar Properties):
- Thi t l p các bi u tư ng (icon) trên thanh taskbar có kích thư c nh
(Small icons).
-

Thi t l p thanh taskbar t ự ng n (Auto-hide the taskbar).

- L n lư t di chuy n thanh taskbar ự n các c nh c a màn hình
(Top, Right, Left, Buttom).
-

Thi t l p xu t hi n ch c năng Run và Network trên Start Menu.

- B ch c năng hi n th d ng nhóm c a các chương trình dư i
thanh taskbar.
-

C ự nh, không cho di chuy n taskbar (Lock the taskbar).

- Hi u ch nh ch c năng Power button action là Restart,
ShutdownẦ
-1-

Bài t p Tin h c Văn phòng

Trung tâm Tin h c

BÀI T P WINDOWS 2
1.

2.

3.

4.

5.

(N i dung: qu n lý desktop: thao tác trên các c a s
My Computer, Recycle Bin)
M My Computer: th c hi n các thao tác sau:
a. Thu nh c a s My Computer (click nút minimize)
b. Phóng to c a s My Computer (click nút maximize)
c. Ph c h i c a s My Computer như kích thư c c a c a s
lúc m i m (click nút Restore)
d. Thay ự i kích thư c c a c a s tùy ý (đưa chu t vào biên
c a c a s khi con tr có d ng mũi tên 2 chi u, Drag
chu t ự thay ự i kích thư c. đóng c a s My Computer.
M c a s Recycle bin: th c hi n các thao tác sau:
a. Thu nh c a s Recycle bin.
b. Ch n m t shortcut trên desktop (VD: Word), nh n phím
delete ự xóa.
c. Phóng to c a s Recycle bin quan sát shortcut v a b xóa
có xu t hi n trong Recycle bin không?
d. Click ph i trên shortcut v a b xóa trong Recycle bin ch n
Restore.
e. Thu nh c a s Recycle bin quan sát trên desktop,
shortcut v a b xóa ựã ựư c ph c h i chưa?
Ph c h i c a s Recycle bin và m thêm c a s My Computer,
th c hi n các thao tác sau:
a. Thay ự i kích thư c c a hai c a s sau cho có th q...
Bài tập Tin học Văn phòng Trung tâm Tin học
-1-
PHẦN WINDOWS
BÀI TẬP WINDOWS 1
(Nội dung: quản lý desktop)
1. Sắp xếp lại các Folder ShortCut trên desktop theo các cách khác
nhau (R_Click lên desktop Sort by Chọn cách sắp xếp).
2. ðiều chỉnh các thông số cho màn hình (R_Click lên desktop
Screen resolution).
3. ðiu chỉnh Background, thay ñổi kiểu màn nh nền của desktop
(R_Click lên Desktop Personalize).
4. ðiều chỉnh Screen Saver:
- Chọn các loại Screen saver khác nhau.
- Cho hiện dòng chữ xuất hiện lên màn hình là họ tên của bạn.
5. Trên màn hình Desktop thêm các tiện ích ñồng hồ (Clock), lịch
(Calendar). (R_Click lên Desktop Gadgets).
6. ðiều chỉnh môi trường làm việc, ñiều chỉnh ngày, tháng, năm cho hệ
thống ñúng với ngày tháng năm hiện hành (Start Control panel
Date and Time, quan sát kết quả ở ñồng hồ góc phải taskbar).
7. Thao tác trên thanh taskbar (R_Click lên taskbar Properties):
- Thiết lập các biểu tượng (icon) trên thanh taskbar kích thước nh
(Small icons).
- Thiết lp thanh taskbar tự ñộng ẩn (Auto-hide the taskbar).
- Lần lượt di chuyển thanh taskbar ñến các cạnh của màn hình
(Top, Right, Left, Buttom).
- Thiết lập xuất hiện chức năng Run và Network trên Start Menu.
- Bỏ chức năng hiển thị dạng nhóm của các chương trình dưới
thanh taskbar.
- Cố ñịnh, không cho di chuyển taskbar (Lock the taskbar).
- Hiệu chỉnh chức năng Power button action Restart,
Shutdown…
Bài tập Tin học Văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tin học Văn phòng - Người đăng: Bobby Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài tập Tin học Văn phòng 9 10 496