Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi quan-beckham
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4910 lần   |   Lượt tải: 27 lần
xác định mối quan hệ bằng cách trả lời các câu hỏi: ai ?,cái gì ?, ở
đâu ?khi nào ? bằng cách nào ?
============
xác định thực thể :
+tt tạo ra phải có giá trị lưu trữ
+tt phải là danh từ
+ các thuộc tính trong thực thể không được phụ thuộc lẫn nhau
+thuộc tính cần đặc trưng cho thực thể đó , nếu thuộc tính có thể
suy ra từ thực thể khác thì không chọn
+
=================
Tình huống 1: Quản lý tồn kho
Để quản lý vấn đề tồn kho của các mặt hàng trong các kho hàng
của một công ty A, cần có các thông tin và các qui tắc quản lý sau:
•

Mỗi kho được cho mã số duy nhất (MSKHO) dùng để phân biệt
các kho, một tên kho và một loại hàng mà kho đó ch ứa. Mỗi kho
có một địa điểm nhất định được xác định bởi mã số địa điểm
(MĐĐ), địa chỉ của địa điểm, có một nhân viên phụ trách địa
điểm và số điện thoại để liên lạc với kho tại địa điểm trên. Một
kho chỉ chứa một loại hàng, một địa điểm có thể có nhiều kho.

•

Mỗi mặt hàng được cho một mã số duy nhất (MSMH) để phân
biệt các mặt hàng, một tên hàng. Một mặt hàng được xếp vào
một loại hàng, và một loại hàng có nhiều mặt hàng. Mỗi loại
hàng có một mã số duy nhất để phân biệt (MSLH) và có m ột
tên loại hàng.

•

Một mặt hàng có thể chứa ở nhiều kho, một kho có th ể ch ứa
nhiều mặt hàng cùng loại.

•

Số lượng tồn kho của mỗi mặt hàng được xác định bởi phiếu
nhập và phiếu xuất hàng.

•

Mỗi phiếu nhập hàng có số phiếu nhập duy nhất (SOPN) để
phân biệt, có ngày lập phiếu, phiếu nhập cho biết nhập t ại kho
nào và có chữ ký của nhân viên phụ trách địa điểm của kho đó.
Trong chi tiết của phiếu nhập cho biết số lượng nhập cho các
mặt hàng của một phiếu nhập

•

Mỗi phiếu xuất hàng có số phiếu xuất duy nhất (SOPX) để
phân biệt, có ngày lập phiếu, phiếu xuất cho biết xu ất t ại kho
nào và có chữ ký của nhân viên đi nhận hàng tại kho đó. Trong
chi tiết của phiếu xuất cho biết số luợng xuất cho các mặt
hàng của một phiếu xuất.

•

Thông tin của nhân viên phụ trách địa điểm tại các kho và nhân
viên đi nhận hàng từ các kho bao gồm: Mã số nhân viên (MSNV)
để phân biệt giữa các nhân viên, họ tên, phái, năm sinh, địa chỉ
thường trú và số điện thoại của nhân viên.

==========
Tình huống 2: Quản lý doanh số bán hàng và tồn hàng

Để quản lý vấn đề doanh số bán hàng và tồn hàng của các m ặt hàng
trong các cửa hàng của một công ty Bách hóa Tổng hợp, cần có các
thông tin và các qui tắc quản lý sau:
•

Mỗi cửa hàng có mã số duy nhất (MSCH) dùng để phân biệt các
cửa hàng, một tên cửa hàng và một loại hàng mà cửa hàng đó
bán, địa chỉ của cửa hàng, ...
xác đ nh m i quan h b ng cách tr l i các câu h i: ai ?,cái gì ?,
đâu ?khi nào ? b ng cách nào ?
============
xác đ nh th c th :
+tt t o ra ph i có giá tr l u tr ư
+tt ph i là danh t
+ các thu c tính trong th c th không đ c ph thu c l n nhau ượ
+thu c tính c n đ c tr ng cho th c th đó , n u thu c tính có th ư ế
suy ra t th c th khác thì không ch n
+
=================
Tình hu ng 1: Qu n lý t n kho
Đ qu n lý v n đ t n kho c a các m t hàng trong các kho hàng
c a m t công ty A , c n có các thông tin và các qui t c qu n lý sau:
M i kho đ c cho mã s duy nh t (MSKHO) dùng đ phân bi t ượ
các kho, m t tên kho và m t lo i hàng mà kho đó ch a. M i kho
có m t đ a đi m nh t đ nh đ c xác đ nh b i mã s đ a đi m ượ
(MĐĐ), đ a ch c a đ a đi m, có m t nhân viên ph trách đ a
đi m và s đi n tho i đ liên l c v i kho t i đ a đi m trên. M t
kho ch ch a m t lo i hàng, m t đ a đi m có th có nhi u kho.
M i m t hàng đ c cho m t mã s duy nh t (MSMH) đ phân ượ
bi t các m t hàng, m t tên hàng. M t m t hàng đ c x p vào ượ ế
m t lo i hàng, và m t lo i hàng có nhi u m t hàng. M i lo i
hàng có m t mã s duy nh t đ phân bi t (MSLH) và có m t
tên lo i hàng.
M t m t hàng có th ch a nhi u kho, m t kho có th ch a
nhi u m t hàng cùng lo i.
Bài tập tình huống thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình huống thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: quan-beckham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài tập tình huống thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 383