Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán số đếm

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 4:

ĐA THỨC NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY LAGRANGE)
Bài 6.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
1
2
3
4
5
f(xi)
3
2
7
-1
0
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x); tính f(3,5).
Bài 7.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
17,0
27,5
76
210,5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 8.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
0
2
3
5
f(xi)
1
3
2
5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x); tính f(4).
Bài 9.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
2
3
4
5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 10.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
7
f(xi)
17,0
27,5
76
210,5
1970
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 11.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
5
f(xi)
2
4
5
7
8
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(2,5).

...
BÀI TP CHƯƠNG 4:
ĐA THC NỘI SUY VÀ PƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY LAGRANGE)
Bài 6.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
1 2 3 4 5
f(x
i
) 3 2 7 -1 0
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x); tính f(3,5).
Bài 7.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 17,0 27,5 76 210,5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 8.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
0 2 3 5
f(x
i
) 1 3 2 5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x); tính f(4).
Bài 9.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 2 3 4 5
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 10.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4 7
f(x
i
) 17,0 27,5 76 210,5 1970
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(5).
Bài 11.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4 5
f(x
i
) 2 4 5 7 8
Tìm haøm noäi suy Lagraêng cuûa f(x), tính f(2,5).
Bài tập toán số đếm - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập toán số đếm 9 10 320