Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán số đếm

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 4:

ĐA THỨC NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY NEWTON)
Bài 17.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
0
2
4
f(xi)
5
-2
1
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 18.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
-1
0
1
2
f(xi)
3
1
-2
4
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 19.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
3
2
-1
5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 20.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
2
3
-1
5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 21.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
-1
0
1
2
f(xi)
3
4
6
7
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 22.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
1
2
3
4
f(xi)
17
27,5
76
210,5
Xây dựng hàm nội suy Newton.

BÀI GIẢI

...
BÀI TP CHƯƠNG 4:
ĐA THỨC NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY NEWTON)
Bài 17.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
0 2 4
f(x
i
) 5 -2 1
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 18.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
-1 0 1 2
f(x
i
) 3 1 -2 4
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 19.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 3 2 -1 5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 20.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 2 3 -1 5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 21.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
-1 0 1 2
f(x
i
) 3 4 6 7
Xây dựng m nội suy Newton.
Bài 22.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 17 27,5 76 210,5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
BÀI GII
Bài tập toán số đếm - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập toán số đếm 9 10 294