Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Tổng Hợp

Được đăng lên bởi manh-luong1
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Xâu con – SUBSTR
Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất
hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)1] = B[length(B)].
Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.
Input
•

Dòng 1: xâu A.

•

Dòng 2: xâu B.

Độ dài A, B không quá 1000000.
Output
Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất
hiện trong A thì bỏ trắng.
Example
Input:
aaaaa
aa
Output:
1234

ĐƯỜNG GẤP KHÚC – MMAXPER
Cho n hình chữ nhật đánh số từ 1 đến n, các hình chữ nhật này được đặt
tiếp xúc với trục OX và nằm kề nhau từ trái qua phải theo thứ tự chỉ số
Mỗi hình chữ nhật có thể tiếp xúc với trục Ox theo bất kỳ cạnh cạnh (xem
hình).
Cần tính độ dài lớn nhất của đường gấp phía trên (xem hình)

1

INPUT MMAXPER.INP
Dòng đầu tiên ghi số hình chữ nhật n, n dòng tiếp theo mỗi dòng ghi
hai số a_i và b_i, độ dài cạnh của hình chữ nhật thứ i.
Ràng buộc : 0 < n < 1000; 0 < a_i < b_i < 1000, với i = 1, 2, …, n.
Ví dụ:
5
25
38
1 10
7 14
25
OUTPUT MMAXPER.OUT
Ghi ra độ dài lớn nhất tìm được
Ví dụ:

2

68
Giải thích
Cách xếp mà thu được chiều dài lớn nhất là hình trên. Cạnh phía
trên gồm các đoạn DC, CG, GF, FJ, JI, IM, ML, LP, và PO.
Độ dài của đoạn này là 5 + 6 + 3 + 7 + 10 + 13 + 7 + 12 + 5 = 68

Palindrome dài nhất – PALINY
Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S
Input
Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000)
Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N
Output
1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối xứng dài nhất
Example
Input:
5
abacd
Output:
3

Mua vé tàu hoả- QBTICKET
Tuyến đường sắt từ thành phố A đến thành phố B đi qua
một số nhà ga. Tuyến đường có thể biểu diễn bởi một đoạn
thẳng, các nhà ga là các điểm trên đó. Tuyến đường bắt đầu
từ A và kết thúc ở B, vì thế các nhà ga sẽ được đánh số bắt
đầu từ A (có số hiệu là 1) và B là nhà ga cuối cùng.
Giá vé đi lại giữa hai nhà ga chỉ phụ thuộc vào khoảng
cách giữa chúng. Cách tính giá vé như sau:

3

Khoảng cách giữa hai nhà ga (X)
Khoảng cách 0 < X <= L1 -> Giá vé C1
Khoảng cách 0 < X <= L2 -> Giá vé C2
Khoảng cách 0 < X <= L3 -> Giá vé C3
Nghĩa là với các giá vé C1, C2, C3 tương ứng b ạn s ẽ đi
quảng đường tối đa là L1, L2, L3.
Vé để đi thẳng từ nhà ga này đến nhà ga khác ch ỉ có th ể
đặt mua nếu khoảng cách giữa chúng không vượt quá L3. Vì
thế nhiều khi để đi từ nhà ga này đến nhà ga khác ta ph ải
đặt mua một số vé. Hơn thế nữa,...
Xâu con – SUBSTR
Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất
hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-
1] = B[length(B)].
Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.
Input
Dòng 1: xâu A.
Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.
Output
Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất
hiện trong A thì bỏ trắng.
Example
Input:
aaaaa
aa
Output:
1 2 3 4
ĐƯỜNG GẤP KHÚC – MMAXPER
Cho n hình chữ nhật đánh số từ 1 đến n, các hình chữ nhật này được đặt
tiếp xúc với trục OX và nằm kề nhau từ trái qua phải theo thứ tự chỉ số
Mỗi hình chữ nhật có thể tiếp xúc với trục Ox theo bất kỳ cạnh cạnh (xem
hình).
Cần tính độ dài lớn nhất của đường gấp phía trên (xem hình)
1
Bài Tập Tổng Hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Tổng Hợp - Người đăng: manh-luong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài Tập Tổng Hợp 9 10 778