Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền số liệu

Được đăng lên bởi Cuộc Sống Tươi Đẹp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập KTTSL:
Thành viên nhóm :
Lê hữu thắng
Ngô quốc phương
Hòng nguyễn phương my
Đoàn thị thảo

3001080137
3001080122
3001080116
3001080135

Bài 1: B = fh - fl = 900 - 100 = 800 Hz
Phổ chỉ có năm điểm ở 100, 300, 500, 700, và 900

100

300

500

700

900

Tần số

Bài 2 :B = fh - fl
20 = 60 - fl
fl = 60 - 20 = 40 Hz
Bài 3: không có. Mặc dù tín hiệu có thể có cùng một băng thông (1000 Hz), phạm
vi không chồng chéo lên nhau. Các trung chỉ có thể vượt qua các tần số giữa
3000 và 4000 Hz; các tín hiệu hoàn toàn bị mất.
Bài 4 : tốc độ bit lớn nhất có thể tính được
Max = Bit lớn nhất = 2 * 3000 * log 2 = 6000 bps
2

Bai 5:tốc độ bit lớn nhất có thể tính được:
Max =2*3000 * log 4 =12,000 bps
2

...
Bài tập KTTSL:
Thành viên nhóm :
Lê hữu thắng 3001080137
Ngô quốc phương 3001080122
Hòng nguyễn phương my 3001080116
Đoàn thị thảo 3001080135
Bài 1: B = fh - fl = 900 - 100 = 800 Hz
Phổ chỉ có năm điểm ở 100, 300, 500, 700, và 900
Bài 2 :B = fh - fl
20 = 60 - fl
fl = 60 - 20 = 40 Hz
Bài 3: không có. Mặc dù tín hiệu có thể có cùng một băng thông (1000 Hz), phạm
vi không chồng chéo lên nhau. Các trung chỉ có thể vượt qua các tần số giữa
3000 và 4000 Hz; các tín hiệu hoàn toàn bị mất.
Bài 4 : tốc độ bit lớn nhất có thể tính được
Max = Bit lớn nhất = 2 * 3000 * log
2
2 = 6000 bps
Bai 5:tốc độ bit lớn nhất có thể tính được:
Max =2*3000 * log
2
4 =12,000 bps
100 300 500 700 900
Tần số
Bài tập truyền số liệu - Người đăng: Cuộc Sống Tươi Đẹp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập truyền số liệu 9 10 698