Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và lởi giải ngôn ngữ lập trình c

Được đăng lên bởi NgocDinh Tran
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C

Cau1:
(ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc
F

x
1!



x2
2!

 .. 

xn
n!

víi x lµ sè thùc, n nguyªn d­¬ng nhËp tõ bµn phÝm

lap:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
{
int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i<=n;i++)
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }
int gt(int a)
{

int s = 1,i;
for (i=1;i<=a;i++)
s *= i;
return s;
}
float lt(float a,int b)
{
float t = 1,i;
for (i=1;i<=b;i++)
t *= a;
return t;
}

Cau 2:
Cho A lµ mét d·y gåm n sè nguyªn ( 0 < n < 50). ViÕt ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
sau:
a) NhËp d·y A tõ bµn phÝm. (2 ®iÓm)
b) HiÓn thÞ d·y A ra mµn h×nh. (1 ®iÓm)
c) T×m vµ in sè lín nhÊt cïng sè lÇn xuÊt hiÖn cña nã trong d·y (2 ®iÓm)

lap:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
int n,a[50],i,max,s,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap day so:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("\nDay so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
/* In ra so lon nhat va so lan xuat hien trong day */
max = a[1];
for (i=2;i<=n;i++)

{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i] == max)
s++;
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d va no xuat hien %d lan trong day",max,s);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau3:
. (ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
ch÷ sè lín nhÊt cã trong sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 6)

lap:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int max(int x,int y,int z,int t);
main ()
{
int n,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nNhap so nguyen duong(nho hon 10000)n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;

b = ((n % 1000) / 100);
c = ((n % 100) / 10);
d = (n % 10) ;
printf ("\n\nChu so lon nhat la %d",max(a,b,c,d));
/* t...
BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C
Cau1:
(ViÕt ch¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc
2
..
1! 2! !
n
x x x
F
n
víi x lµ sè thùc, n nguyªn d¬ng nhËp tõ bµn phÝm
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
{
lap: int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i<=n;i++)
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }
int gt(int a)
{
Bài tập và lởi giải ngôn ngữ lập trình c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và lởi giải ngôn ngữ lập trình c - Người đăng: NgocDinh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Bài tập và lởi giải ngôn ngữ lập trình c 9 10 203