Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về lập trình C

Được đăng lên bởi tiep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3795 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập thực hành số 1
1. Viết chương trình nhập vào toạ độ 3 đỉnh A, B và C của tam giác ABC (trên mặt
phẳng). Kiểm tra xem ABC có phải là tam giác vuông hay không?
2.Nhập các số thực a, b, c. Giải và biện luận phương trình trùng phương ax4 + bx2 + c = 0.
3.Viết chương trình nhập tọa độ tâm O và bán kính r của 1 hình tròn. Nhập vào từ bàn
phím tọa độ điểm M bất kỳ (trên mặt phẳng). Cho biết vị trí tương đối của M so với
đường tròn: ở trong, trên hay ngoài đường tròn?
4.Giải phương trình bậc 2
5.Tính tổng hai số chỉ thời gian (giờ, phút, giây)
6.Viết chương trình tính cước taxi:Biết rằng : Km đầu tiên là 10000 đ, 200m tiep theo la
1000đ. Nếu lớn hơn 30km thì mỗi km thêm ra sẽ là 7000 đ. Hãy nhập vào số km sau đó
in ra số tiền cần trả.
7.In chữ số phần trăm, chục, đơn vị
8.Giải hệ phương trình bậc nhất
9.Nhập vào hai số và một ký hiệu phép toán, tính giá trị của biểu thức được thành lập từ
hai số và phép toán trên.
10. Tính học bổng của sinh viên. Học bổng của sinh viên được tính bằng học bổng hàng
tháng (300) cộng với mức hỗ trợ học bổng, mức hỗ trợ học bổng như sau:
A: 500
B: 350
C: 200
Nhập vào từ bàn phím, loại sinh viên. Sau đó, tính học bổng mà sinh viên nhận được cuối
tháng.
Bài tập thực hành số 2
1.Nhập số nguyên dương n, tính tổng các chữ số và số các chữ số của nó.
2. Tìm trong khoảng từ 100 đến 1000 các số có giá trị bằng tổng lập phương các chữ số
của nó.
3. Lập trình giải 2 bài toán cổ: “Vừa gà vừa chó. Ba mươi sáu con. Bó lại cho tròn. Một
trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà và bao nhiêu chó?”
4. Giải bài toán “Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Lụ khụ trâu già.
Ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại?”.
5. Số nguyên n < 1 000 000 được gọi là số hạnh phúc nếu tổng 3 chữ số đầu
của nó bằng tổng 3 chữ số cuối(nếu không đủ 6 chữ số thì thêm số 0
vào trước cho đủ). Lập trình tìm tất cả số hạnh phúc.
6. Lập trình tìm tất cả cặp số nguyên a,b (1≤ a,b ≤ 100) sao cho a2+b2 là số chính
phương.
7. Tìm các số tự nhiên bé hơn N bằng tổng các ước số của nó kể cả 1(số Amstrong - số
hoàn hảo).
8. Tìm những giá trị x, y, z (< 100) thoả mãn điều kiện: x2 + y2 = z2
9. Nhập số nguyên dương n và m. Tìm hai chữ số cuối của n luỹ thừa m
10. In ra tất cả các ước của số n.
11. Tìm k nhỏ nhất để 2k >=n.
12. Tính giai thừa của N: N!
13. Lãi suất tiết kiệm là t% / tháng (t nhập từ bàn phím). Nhập số vốn ban đầu n, số tháng
gửi k. Tính số tiền nhận được sau k tháng.

14. Dãy số Fibonacci Fn đuợc định nghĩa như sau: F0=F1=1 , Fn=Fn-1 + Fn-2 với n ...
Bài tập thực hành số 1
1. Viết chương trình nhập vào toạ độ 3 đỉnh A, B và C của tam giác ABC (trên mặt
phẳng). Kiểm tra xem ABC có phải là tam giác vuông hay không?
2.Nhập các số thực a, b, c. Giải và biện luận phương trình trùng phương ax
4
+ bx
2
+ c = 0.
3.Viết chương trình nhập tọa độ tâm O và bán kính r của 1 hình tròn. Nhập vào từ bàn
phím tọa độ điểm M bất kỳ (trên mặt phẳng). Cho biết vị trí tương đối của M so với
đường tròn: ở trong, trên hay ngoài đường tròn?
4.Giải phương trình bậc 2
5.Tính tổng hai số chỉ thời gian (giờ, phút, giây)
6.Viết chương trình tính cước taxi:Biết rằng : Km đầu tiên là 10000 đ, 200m tiep theo la
1000đ. Nếu lớn hơn 30km thì mỗi km thêm ra sẽ là 7000 đ. Hãy nhập vào số km sau đó
in ra số tiền cần trả.
7.In chữ số phần trăm, chục, đơn vị
8.Giải hệ phương trình bậc nhất
9.Nhập vào hai số và một ký hiệu phép toán, tính giá trị của biểu thức được thành lập từ
hai số và phép toán trên.
10. Tính học bổng của sinh viên. Học bổng của sinh viên được tính bằng học bổng hàng
tháng (300) cộng với mức hỗ trợ học bổng, mức hỗ trợ học bổng như sau:
A: 500
B: 350
C: 200
Nhập vào từ bàn phím, loại sinh viên. Sau đó, tính học bổng mà sinh viên nhận được cuối
tháng.
Bài tập thực hành số 2
1.Nhập số nguyên dương n, tính tổng các chữ số và số các chữ số của nó.
2. Tìm trong khoảng từ 100 đến 1000 các số có giá trị bằng tổng lập phương các chữ số
của nó.
3. Lập trình giải 2 bài toán cổ: “Vừa gà vừa chó. Ba mươi sáu con. Bó lại cho tròn. Một
trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà và bao nhiêu chó?”
4. Giải bài toán “Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Lụ khụ trâu già.
Ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại?”.
5. Số nguyên n < 1 000 000 được gọi là số hạnh phúc nếu tổng 3 chữ số đầu
của nó bằng tổng 3 chữ số cuối(nếu không đủ 6 chữ số thì thêm số 0
vào trước cho đủ). Lập trình tìm tất cả số hạnh phúc.
6. Lập trình tìm tất cả cặp số nguyên a,b (1 a,b 100) sao cho a
2
+b
2
là số chính
phương.
7. Tìm các số tự nhiên bé hơn N bằng tổng các ước số của nó kể cả 1(số Amstrong - số
hoàn hảo).
8. Tìm những giá trị x, y, z (< 100) thoả mãn điều kiện: x
2
+ y
2
= z
2
9. Nhập số nguyên dương n và m. Tìm hai chữ số cuối của n luỹ thừa m
10. In ra tất cả các ước của số n.
11. Tìm k nhỏ nhất để 2
k
>=n.
12. Tính giai thừa của N: N!
13. Lãi suất tiết kiệm là t% / tháng (t nhập từ bàn phím). Nhập số vốn ban đầu n, số tháng
gửi k. Tính số tiền nhận được sau k tháng.
bài tập về lập trình C - Trang 2
bài tập về lập trình C - Người đăng: tiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập về lập trình C 9 10 46