Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về Quản lý content

Được đăng lên bởi nhung-nguyen1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập về Quản lý content
1- Quản lý category
Category bao gồm các trường thông tin sau :
ID(int), Name(varchar(200)),description(text),publish(bool)
Người dùng có thể edit, delete, add, publish and unpublish từng category.
2- Quản lý content
Content bao gồm các trường thông tin sau :
ID(int), title(varchar),category ID,description(text),image,publish(bool)
Người dùng có thể edit, delete, add, publish and unpublish từng content.
Notes :
List category và content theo dạng như sau :
Categories List :
[Add New category Link]
ID

Category Name

Published/Unpublishe
Action(Links)
d

1

Cat 1

Published

Delete/edit

2

Cat 2

UnPublished

Delete/Edit

Content List :
[Add New Content Link]
ID

Title

Published/Unpublishe Category
d
Name

Action(Links)

1

test content

Published

Cat 1

Delete/edit

2

Test content
UnPublished
2

Cat 2

Delete/Edit

- Khi click vào link delete category/content tương ứng sẽ bị xóa đi.
- Khi ckick vào link edit sẽ link đến 1 trang để edit category/content tương ứng.
- 1 Category sẽ có nhiều content ==> khi edit content sẽ ph ải có select box để ch ọn category.

...
Bài t p v Qu n lý content
1- Qu n lý category
Category bao g m các tr ng thông tin sau : ườ
ID(int), Name(varchar(200)),description(text),publish(bool)
Ng i dùng có th edit, delete, add, publish and unpublish t ng category.ườ
2- Qu n lý content
Content bao g m các tr ng thông tin sau : ườ
ID(int), title(varchar),category ID,description(text),image,publish(bool)
Ng i dùng có th edit, delete, add, publish and unpublish t ng content.ườ
Notes :
List category và content theo d ng nh sau : ư
Categories List :
[Add New category Link]
ID Category Name
Published/Unpublishe
d
Action(Links)
1 Cat 1 Published Delete/edit
2 Cat 2 UnPublished Delete/Edit
Content List :
[Add New Content Link]
ID Title
Published/Unpublishe
d
Category
Name
Action(Links)
1 test content Published Cat 1 Delete/edit
2
Test content
2
UnPublished Cat 2 Delete/Edit
- Khi click vào link delete category/content t ng ng s b xóa i.ươ đ
- Khi ckick vào link edit s link n 1 trang edit category/content t ng ng. đế để ươ
- 1 Category s có nhi u content ==> khi edit content s ph i có select box ch n category. để
Bài tập về Quản lý content - Người đăng: nhung-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập về Quản lý content 9 10 103