Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về WP8 2014

Được đăng lên bởi Hoàng Mạnh Tuấn
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2857 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khối: Đại Học
Năm 2013

Hướng dẫn:
 Bài tập thực hành được chia theo Module
 Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng là 312 tiết thực hành tại lớp
với sự hướng dẫn của giảng viên.
 Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.
 Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hòan tất phần bài tập tại lớp có trách nhiệm tự làm
tiếp tục ở nhà.
 Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.
Trang 1

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Khoa Công Nghệ Thông Tin

MỤC LỤC
Module 1: Introduction Windows Phone Os .................................................................. 3
Module 2: Xaml, Phone Controls And Navigation ...................................................... 14
Module 3: Working With The Phone, Camera And Photos ....................................... 56
Module 4: Working With The Tiles, Notifications, Contacts And Calendar ........... 68
Module 5: Data Storage .................................................................................................. 75
Module 6: Web Services And The Cloud ..................................................................... 87
Module 7: Sensors ........................................................................................................... 88
Module 8: Assignment .................................................................................................... 89

Trang 2

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Module 1: Introduction Windows Phone Os
Nội dung kiến thức thực hành:
-

Làm quen với môi trường phát triển điện thoại di động
Cách cài đặt Windows Phone 8 SDK
Sử dụng Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
Cách sử dụng Windows Phone Emulator, Hyper-V Manager
Cách thức đăng ký Real Phone để lập trình
Tìm hiểu cấu trúc và các thành phần của Windows Phone Project
Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Windows Phone
Tìm hiểu Windows Phone Market

Bài tập 1:
Mục đích:
-

Tải và cài đặt được Windows Phone 8 SDK (Software Development Kit).

Yêu cầu:
- Tải và cài đặt Windows Phone 8 SDK: 
- Khởi động Visual Studio Express 2012 for Windows Phone để thử tạo một project mẫu.
Hướng dẫn:
- Để cài đặt được Windows Phone 8 SDK thì cần đảm bảo các yêu cầu sau:
o Hệ điều hành 64 bits: Windows 8 Pro hoặc cao hơn
o Phần cứng: Hỗ trợ Hyper V, SLAT, RAM 4GB
- Trong gói Windows phone 8 SDK thì...
Đại Hc Công Ngh Đồng Nai Khoa Công Ngh Thông Tin
Trang 1
Khi: Đi Hc
Năm 2013
ng dn:
Bài tp thc hành được chia theo Module
Mi Module đưc thiết kế cho thời lượng 3
12 tiết thc hành ti lp
vi s hướng dn ca ging viên.
Tùy theo s tiết phân b, mi tun hc có th thc hin nhiu Module.
Sinh viên phi làm tt c các bài tp trong các Module tuần tương ng.
Những sinh viên chưa hòan tt phn bài tp ti lp trách nhim t làm
tiếp tc nhà.
Các bài có du (*) là các bài tp nâng cao dành cho sinh viên khá gii.
Bài tập về WP8 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về WP8 2014 - Người đăng: Hoàng Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài tập về WP8 2014 9 10 938