Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ví dụ về lập trình C

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Contents
Các ví dụ về một chương trình đơn giản .................................................................................................. 2
Ví dụ 1: ép kiểu dữ liệu ........................................................................................................................ 2
Ví dụ 2: ép kiểu dữ liệu (tiếp) ............................................................................................................... 2
Ví dụ 3: lệnh điều khiển để giải phương trình bậc nhất ........................................................................ 3
Ví dụ 4: lệnh lặp để tính giai thừa cho một số nguyên dương ............................................................... 4
Ví dụ 5: lệnh lặp và điều khiển để kiểm tra tính nguyên tố của một số ................................................. 4
Ví dụ 6: Khai báo và nhập dữ liệu cho một mảng tĩnh (số lượng phần tử được xác định trước – do
người lập trình cài đặt) ........................................................................................................................ 5
Ví dụ 7: Đổi vị trí hai phần từ của mảng – sử dụng kỹ thuật hàm .......................................................... 6
Ví dụ 8: Khai báo và nhập dữ liệu cho một mảng động (số lượng phần tử được đưa vào tùy ý người sử
dụng) ................................................................................................................................................... 6
Ví dụ 9: kiểm tra một xâu ..................................................................................................................... 7
Ví dụ 10: làm việc với mảng có cấu trúc ............................................................................................... 8
Ví dụ 11: làm việc với mảng có cấu trúc lồng nhau ............................................................................... 9
Ví dụ 12: làm việc với file ................................................................................................................... 10

Các ví dụ về một chương trình đơn giản
Ví dụ 1: ép kiểu dữ liệu
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define Max 3.4
Void main()
{
clrscr();
int x = 5;
int y;
y = Max* Max/x; // giá trị y bằng bao nhiêu??
printf("hello\n");
printf("gia tri cua x la: %d\n",x);
printf ("gia tri x= %5d, y = %d \n", x,y);
getch()
}

Ví dụ 2: ép kiểu dữ liệu (tiếp)
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define Max 3.4
Void main()
{
clrscr();
int x = 5;
float y;
y = Max* Max/x; // giá trị y bằng bao nhiêu??
print...
Contents
Các ví d v một chương trình đơn giản .................................................................................................. 2
Ví d 1: ép kiu d liu ........................................................................................................................ 2
Ví d 2: ép kiu d liu (tiếp) ............................................................................................................... 2
Ví d 3: lệnh điều khiển để giải phương trình bậc nht ........................................................................ 3
Ví d 4: lnh lặp đ tính giai tha cho mt s nguyên dương ............................................................... 4
Ví d 5: lnh lặp và điều khiển để kim tra tính nguyên t ca mt s ................................................. 4
Ví d 6: Khai báo và nhp d liu cho mt mảng tĩnh (s ng phn t được xác định trước do
người lập trình cài đặt) ........................................................................................................................ 5
Ví d 7: Đổi v trí hai phn t ca mng s dng k thut hàm .......................................................... 6
Ví d 8: Khai báo và nhp d liu cho mt mảng động (s ng phn t được đưa vào tùy ý người s
dng) ................................................................................................................................................... 6
Ví d 9: kim tra mt xâu ..................................................................................................................... 7
Ví d 10: làm vic vi mng có cu trúc ............................................................................................... 8
Ví d 11: làm vic vi mng có cu trúc lng nhau ............................................................................... 9
Ví d 12: làm vic vi file ................................................................................................................... 10
Bài tập ví dụ về lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ví dụ về lập trình C - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập ví dụ về lập trình C 9 10 706