Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Windows Form C#

Được đăng lên bởi Cái Củ Cải
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP WINDOWS FORM
Bài tập 1.
Hãy thiết kế giao diện một form như sau:

lblHoVaTen

txtHoLot

lblHoLot

txtTen
lblTen

btnHoLot

Viết lệnh để chương trình hoạt động như sau:


Nhấn vào button btnHolot thì gán nội dung của txtHolot cho lblHolot (lblHolot.Text = txtHolot.text)



Nhấn vào button cmdTen thì gán nội dung của txtTen cho lblTen (lblTen.Text = txtTen.text)



Nhấn vào button btnHoVaTen thì gán nội dung của txtHolot cộng với txtTen cho lblHoVaTen
lblHoVaTen.Text = txtHolot.text + “ “ + txtTen.Text)



Nhấn double click vào lblHoVaTen thì nội dung của lblHoVaTen bị xoá



Nhấn vào btnKetThuc thi đóng chương trình (this.Close() hoặc Application.Exit())

Bài tập 2.
Thêm vào bài tập 1 với các yêu cầu sau:
Nội dung của txtHoLot và txtTen được thể hiện ngay trên lblHoLot và LblTen khi user nhập dữ liệu vào
txtHoLot hay txtTen (gợi ý : viết lệnh cho sự kiện TextChanged của txtHoLot va txtTen)

Bài tập 3.
Thiết kế form như hình bên

lblDisplay
picRain

Yêu cầu:
Khi form được load thì txtName được focus, để user nhập tên vào và 4 image tương ứng được ẩn đi
Khi đã nhập text vào txtName mà user click chuột hoặc dùng phím nóng vào các option tương ứng thì thông tin
trong lblDisplay là một lời khuyên tự bạn cho và cộng thêm text trong txtName, đồng thời hiện image tương
ứng.
Nếu user nhấn chuột vào Option khác thì ẩn image trước đi và hiện image tương ứng.
Nếu nhấn vào nút Exit hoặc phím Esc thì kết thúc chương trình

Bài tập 4.
Thiết kế form như hình dưới đây.

Yêu cầu:
Nhập tên của bạn và nhập lời nhắn vào text box sau đó thực hiện các nút chức năng sau:


Nếu nhấn vào đĩa cdrom01.ico thì ẩn nó đi và hiện cdrom02.ico, nếu nhấn chuột vào cdrom02.ico thì
làm ngược lại (chú ý trong khi thiết kế bạn phải chọn thuộc tính SizeMode=Stretch)



Nếu chọn vào option nào thì lblmessage đổi thành màu tương ứng đó (gợi ý :
lblmessage.ForeColor=Color.….. Bạn nhớ thiết kế để có thể thực hiện phím nóng)



Nếu nhấn vào checbox Bold, Italic, Underline thì thay đổi text trong lblmessage tương ứng (Bạn nhớ
thiết kế để có thể thưc hiện phím nóng. HD: Xử lý sự kiện CheckChanged của checkbox)



Nếu nhấn vào nút Display thì lấy thông tin của text box tên bạn cộng với textbox lới nhắn gán vào
lblmesssage (bạn nhớ cộng thêm khoảng trắng hoặc xuống dòng để tách tên và lời nhắn)



Nếu nhấn vào nút Clear thì xoá text trong lblmessage, hộp text name và hộp text lới nhắn, đồng thời rời
con nháy về hôp text name.



Nếu nhấn enter thì lấy thông tin của text box tên bạn cộ...
i tập 1.
Hãy thiết kế giao diện một form như sau:
Viết lệnh để chương trình hoạt động như sau:
Nhấn vào button btnHolot thì gán nội dung của txtHolot cho lblHolot (lblHolot.Text = txtHolot.text)
Nhấn vào button cmdTen thì gán nội dung ca txtTen cho lblTen (lblTen.Text = txtTen.text)
Nhấn vào button btnHoVaTen thì gán nội dung của txtHolot cộng với txtTen cho lblHoVaTen
lblHoVaTen.Text = txtHolot.text + “ “ + txtTen.Text)
Nhấn double click vào lblHoVaTen thì ni dung của lblHoVaTen bị xoá
Nhấn vào btnKetThuc thi đóng chương trình (this.Close() hoặc Application.Exit())
i tập 2.
Thêm vào bài tập 1 với các yêu cầu sau:
Nội dung của txtHoLot và txtTen được thể hiện ngay trên lblHoLot và LblTen khi user nhập dữ liu vào
txtHoLot hay txtTen (gợi ý : viết lệnh cho sự kiện TextChanged ca txtHoLot va txtTen)
i tập 3.
Thiết kế form như hình bên
txtHoLot
txtTen
lblHoLot
lblTen
btnHoLot
lblHoVaTen
BÀI T
ẬP WINDOWS FORM
Bài tập Windows Form C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Windows Form C# - Người đăng: Cái Củ Cải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập Windows Form C# 9 10 736