Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập World

Được đăng lên bởi quyet13dtp3
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung tâm Tin học

Bài tập Tin học Văn phòng

PHẦN WINDOWS
BÀI TẬP WINDOWS 1
(Nội dung: quản lý desktop)
1. Sắp xếp lại các Folder và ShortCut trên Desktop theo các cách khác
nhau (Click chuột phải trên desktop  chọn Arrange Icon  Chọn
cách sắp xếp)
2. Điều chỉnh các thông số cho màn hình (click chuột phải trên desktop
 chọn Properties hoặc Start  Setting  Control panel  Display)
3. Điều chỉnh Background, thay đổi kiểu màn hình nền của desktop
4. Điều chỉnh Screen Saver:
-

Chọn các loại Screen saver khác nhau

Cho hiện dòng chữ chạy là họ tên của bạn
5. Điều chỉnh môi trường làm việc:
Điều chỉnh ngày, tháng, năm cho hệ thống đúng với ngày
tháng năm hiện hành (control panel  date time, quan sát kết quả ở
đồng hồ góc phải taskbar)
6. Thao tác trên thanh taskbar:
Thiết lập thanh taskbar luôn nằm trước các ứng dụng
khác: right_click trên thanh taskbar chọn properties chọn thẻ
taskbar  chọn: Keep the taskbar on the top of other windows OK
Lần lượt di chuyển thanh taskbar đến các cạnh của màn
hình: click vào taskbar, kéo đến các vị trí cạnh mong muốn. Sau đó,
trả thanh taskbar về vị trí cũ (cạnh dưới).
Cố định, không cho di chuyển taskbar: right click trên
taskbar  chọn: Lock the taskbar
Thiết lập cho thanh taskbar tự động ẩn: right click trên
taskbar  chọn properties chọn thẻ taskbar  chọn Auto hide the
taskbar  OK.

-1-

Bài tập Tin học Văn phòng

Trung tâm Tin học

BÀI TẬP WINDOWS 2
(Nội dung: quản lý desktop: thao tác trên các cửa sổ
My Computer, Recycle Bin)
1.

Mở cửa sổ My Computer: double click vào biểu tượng My
Computer trên desktop. Thực hiện các công việc sau:
-

Thu nhỏ cửa sổ My Computer

-

Phóng to cửa sổ My Computer

-

Phục hồi cửa sổ My Computer như kích thước lúc mới mở
cửa sổ này.(Restore).

2.

-

Thay đổi kích thước cửa sổ này tùy ý.

-

Đóng cửa sổ My Computer.

Mở cửa sổ Recycle Bin trên desktop: double click vào biểu tượng
Recycle Bin trên desktop. Thực hiện các công việc sau:
-

Lặp lại các thao tác giống như câu 1.

-

Chọn một tập tin, hoặc thư mục có trong cửa sổ này, thực
hiện thao tác khôi phục tập tin, thư mục đã bị xóa.

2

Trung tâm Tin học

Bài tập Tin học Văn phòng

BÀI TẬP WINDOWS 3
(Nội dung: Windows Explorer – Các thao tác trên thư mục)
1. Khởi động Windows Explorer và tạo cấu trúc
thư mục (Folder) như hình bên
2. Chọn các thư mục (Folder) để nó trở thành thư mục
(Folder) hiện hành và quan sát nội dung của nó.
3. Chọn thư mục THCB, sau đó thực hiện các lệnh
và quan sát các thể hiện của các thư mục trên
cử...
Trung tâm Tin học Bài tập Tin học Văn phòng
PHẦN WINDOWS
BÀI TẬP WINDOWS 1
(Nội dung: quản lý desktop)
1. Sắp xếp lại các Folder ShortCut trên Desktop theo các cách khác
nhau (Click chuột phải trên desktop chọn Arrange Icon Chọn
cách sắp xếp)
2. Điều chỉnh các thông số cho màn hình (click chuột phải trên desktop
chn Properties hoặc Start Setting Control panel Display)
3. Điu chnh Background, thay đi kiu màn hình nền ca desktop
4. Điều chỉnh Screen Saver:
- Chọn các loại Screen saver khác nhau
- Cho hiện dòng chữ chạy là họ tên của bạn
5. Điều chỉnh môi trường làm việc:
- Điều chỉnh ngày, tháng, năm cho hệ thống đúng với ngày
tháng năm hiện hành (control panel date time, quan sát kết quả
đồng hồ góc phải taskbar)
6. Thao tác trên thanh taskbar:
- Thiết lập thanh taskbar luôn nằm trước các ứng dụng
khác: right_click trên thanh taskbar chọn properties chọn thẻ
taskbar chọn: Keep the taskbar on the top of other windows OK
- Lần lượt di chuyển thanh taskbar đến c cạnh của màn
hình: click vào taskbar, kéo đến các vị trí cạnh mong muốn. Sau đó,
trả thanh taskbar về vị trí cũ (cạnh dưới).
- Cố định, không cho di chuyển taskbar: right click trên
taskbar chọn: Lock the taskbar
- Thiết lập cho thanh taskbar tự động ẩn: right click trên
taskbar chọn properties chọn thẻ taskbar chọn Auto hide the
taskbar OK.
-1-
Bài tập World - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập World - Người đăng: quyet13dtp3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài tập World 9 10 43