Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tham Khảo UML

Được đăng lên bởi Nguyễn Huỳnh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khoa CNTT & Truyền thông
---------oOo----------

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài:

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thái Nghe
Nhóm: lớp liên thông - K1
Mã số SV
Sinh viên thực hiện:
1. Lê Hoàng Phúc ........... LT06072
2. Nguyễn Hữu Vang ...... LT06084
3. Võ Minh Trí................. LT06080
4. Trần Vĩnh Thân ........... LT06078

Học kỳ 2
năm học 2007-2008

Báo cáo môn học UML

Quản lý điểm sinh viên trường Cao đẳng

MỤC LỤC
—W	X—

Mục

Trang

I. Mô tả bài toán ......................................................................................3
II. Biểu đồ Use Case................................................................................4
III. Đặc tả Actor.......................................................................................5
IV. Mô tả Use Case .................................................................................5
V. Biểu đồ lớp .......................................................................................12
1. Giai đoạn phân tích .......................................................................12
2. Giai đoạn thiết kế ..........................................................................15
VI. Thiết kế cơ sở dữ liệu......................................................................17
VII. Biểu đồ tuần tự...............................................................................18
VIII. Biểu đồ trạng thái .........................................................................26
IX. Biểu đồ hoạt động ...........................................................................28

Trang 1

Báo cáo môn học UML

Quản lý điểm sinh viên trường Cao đẳng

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
--------------------Quản lý điểm sinh viên trường Cao đẳng
Nhóm thực hiện:
1. Lê Hoàng Phúc .................... LT06072
2. Nguyễn Hữu Vang............... LT06084
3. Võ Minh Trí......................... LT06080
4. Trần Vĩnh Thân ................... LT06078

I. MÔ TẢ BÀI TOÁN:
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý điểm của sinh viên của một trường cao
đẳng theo từng học kỳ, năm học và cuối khóa học.
Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh
viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau,
ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của
sinh viên. Thông tin l...
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
Khoa CNTT & Truyn thông
---------oOo----------
BÁO CÁO MÔN HC
P
P
H
H
Â
Â
N
N
T
T
Í
Í
C
C
H
H
H
H
T
T
H
H
N
N
G
G
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
T
T
Ư
Ư
N
N
G
G
Đề tài:
PHÂN TÍCH THIT K CHƯƠNG TRÌNH
QUN LÝ ĐIM SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Ging viên hướng dn: Ths. Nguyn Thái Nghe
Hc k 2
năm hc 2007-2008
Nhóm: lp liên thông - K1
Sinh viên thc hin:
s SV
1. Lê Hoàng Phúc ........... LT06072
2. Nguyn Hu Vang ...... LT06084
3. Võ Minh Trí................. LT06080
4. Trn Vĩnh Thân ........... LT06078
Bài Tham Khảo UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tham Khảo UML - Người đăng: Nguyễn Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài Tham Khảo UML 9 10 174