Ktl-icon-tai-lieu

Bài thí nghiệm mạng máy tính

Được đăng lên bởi Thuan Tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
 

✁

✂

✄

☎

✆

✝

✞

✟

✠

✡

✆

☛

✞

✟

✁

☞

✞

✌

BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN
---o0o---

1

 

✁

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.
✆

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ sử dụng địa chỉ mạng

✞

✟

✠

✞

✂

☛

☞

✌

✍

✎

✏

✑

✒

✓

✄

☎

✆

✝

✆

☎

✆

☎

để gán cho các giao diện và thiết bị

✏

☛

✟

✂

✡

✔

✟

✆

✕

✏

✑

✖

✗

✒

✘

✏

✙

✚

✒

✛

✜

✏

☛

✟

☞

✟

✢

✣

✤

✥

B

1

Lớp của dải địa chỉ trên (A, B, C, D hay E)

2

Mặt nạ mạng (subnet mask) mặc định

3

Số lượng mạng con (subnet) ở topology trên (không tính kết nối
Internet)

6

4

Số lượng bít cần mượn tối thiểu để thực hiện subnetting (không sử
dụng VLSM – Variable Length Subnetting)

3

5

Subnet mask của các mạng con

6

Số lượng mạng con tạo ra sau quá trình subnetting

7

Trong mỗi mạng con, số lượng địa chỉ IP có thể sử dụng được (để gán
cho các host, node hoặc interface)

255.255.0.0

2

255.255.224.0
8
8190

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.
✞

✟

✠

✏
 

✝

✑

✒

☛

☞

✌

✛

✜

✌

✒

☛

✒

 

✆

✣

✌

✂

✄

✗

☞

✛

✌

✍

☎

✎

✏

✑

✒

✓

✏

✛

✘

✠

✄

☞

✏

✆

✁

✡

✝

✜

✌

✒

☛

✍

 

✎

✏

✑

✒

✓

✏

☞

✞

☎

✏

✆

✣

✁

✟

✑

✛

✡

✒

☛

✜

✌

✒

☛

 

 

✞

✟

130.2.0.1 - 130.2.31.254
130.2.32.1 -130.2.63.254
130.2.64.1 - 130.2.95.254
130.2.96.1 - 130.2.187.254
130.2.128.1 - 130.2.159.254
130.2.160.1 - 130.2.191.254

130.2.0.0
130.2.32.0
130.2.64.0
130.2.96.0
130.2.128.0
130.2.160.0
130.2.192.0

✠

✚

✏

✛

✜

✌

✒

☛

✒

✑

✌

✖

✚

✌

✄

✟

130.2.159.255
130.2.191.255
130.2.223.255
130.2.255.255

 

✌

✄

✌

✢

130.2.31.255
130.2.63.255
130.2.95.255
130.2.127.255

130.2.192.1 - 130.2.223.254
130.2.224.1 - 130.2.255.254

130.2.224.0

✏
✣

✓

✍

0
1
2
3
4
5
6
7

✠

☞

☎

✠

✆

✁

✡

Hãy gán địa chỉ IP cho các thiết bị dưới đây:
✜

✌

☎

PC 1
(00:A5:17:EA:21:32)
PC 3
(00:A5:17:EC:18:44)
Printer server 2

✒

☛

 

✞

✆

✎

✌

✏

✠

✑

✄

✌

✄

✎

✌

✑

✜

✒

✒

☛

✍

 

✎

✏

✑

✒

✓

✏

130.2.160.0

130.2.160.1

130.2.160.3

✌

☎

✤

✁

130.2.0.5

130.2.0.1

130.2.0.0

130.2.64.3

130.2.64.1

130.2.64.0

Mail server

130.2.0.4

130.2.0.1

130.2.0.0

Web server

130.2.96.4

130.2.96.1

130.2.96.0

DHCP server ?

✞

✟

✠

✏

✓

 

✑

✛

✜

✏

☛

✄

✠

✒

✔

✏

✣

✡

Giả sử các router trong hình vẽ sử dụng giao thức định tuyến RIP để cập nhật bảng định tuyến và
trên Router 1 sử dụng 1 default route để cho phép các gói tin đi ra mạng Internet qua cổng S0,
Hãy viết nh...
1
BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN
---o0o---
Bài thí nghiệm mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thí nghiệm mạng máy tính - Người đăng: Thuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài thí nghiệm mạng máy tính 9 10 496