Ktl-icon-tai-lieu

bài thu hoạch ngôn ngữ học máy tính

Được đăng lên bởi vongnetspkt-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận: Định nghĩa văn phạm DCG để phân tích câu: “Ông ấy mới mua một căn nhà rất đẹp”
“Ông ấy có một con két rất thông minh”

LỜI NÓI ĐẦU
Trong khoa học máy tính, ngôn ngữ học máy tính nghiên cứu những bổ sung cấu trúc
ngôn ngữ bằng khoa học máy tính. Ngày nay, cùng với việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ngôn
ngữ học máy tính giúp chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng thực tế hơn nhƣ việc kiểm
tra tính chính xác của văn bản, hiểu và tóm tắt văn bản, phân loại văn bản, chuyển các văn
bản thành dữ liệu có cấu trúc.
Qua môn học ngôn ngữ học máy tính, ngƣời viết đã đƣợc tìm hiểu về vấn đề phân
tích cú pháp, tính toán và phân tích ngữ nghĩa. Ngƣời viết xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến TS. Nguyễn Tuấn Đăng, trƣởng bộ môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên trƣờng Đại học
Công Nghệ Thông Tin và các quí Thầy Cô đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ để ngƣời viết
hiểu thêm và hoàn thành tiểu luận này.
Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhƣng kiến thức còn hạn chế nên bài viết không thể
bao quát hết những kiến thức đã học, mục đích chủ yếu tiểu luận này là để giới thiệu về
các dạng văn phạm, luật dẫn xuất, xử lý 2 câu “Ông ấy mới mua một căn nhà rất đẹp”,
“Ông ấy có một con két rất thông minh” theo văn phạm DCG có kiểm soát các câu sai,
cùng với việc sử dụng Prolog có kết nối đến C#, ngƣời viết sẽ thực hiện việc xử lý các câu
trên trên máy tính để trả về cây cú pháp (Parse tree).

GVHD: TS Nguyễn Tuấn Đăng

HVTH: Nguyễn Ngọc Vọng – CH1301118

1

Tiểu luận: Định nghĩa văn phạm DCG để phân tích câu: “Ông ấy mới mua một căn nhà rất đẹp”
“Ông ấy có một con két rất thông minh”

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................
Tiểu luận: Định nghĩa văn phạm DCG để phân tích câu: “Ông y mới mua một căn nhà rất đẹp”
“Ông ấy có một con két rất thông minh”
GVHD: TS Nguyễn Tuấn Đăng HVTH: Nguyễn Ngọc Vọng – CH1301118 1
LỜI NÓI ĐẦU
Trong khoa hc máy tính, ngôn ng hc máy tính nghiên cu nhng b sung cu trúc
ngôn ng bng khoa hc máy tính. Ngày nay, cùng vi vic x lý ngôn ng t nhiên, ngôn
ng hc máy tính giúp chúng ta có th xây dng các ng dng thc tế hơn nhƣ vic kim
tra tính chính xác của văn bản, hiu và tóm tt văn bn, phân loại văn bản, chuyển các văn
bn thành d liu có cu trúc.
Qua môn hc ngôn ng học y tính, ngƣời viết đã đƣợc tìm hiu v vấn đề phân
tích pháp, tính toán phân tích ng nghĩa. Ngƣi viết xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến TS. Nguyễn Tun Đăng, trƣởng bộ môn xử ngôn ngữ tự nhiên trƣờng Đại học
Công Nghệ Thông Tin các qThầy đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ để ngƣời viết
hiểu thêm và hoàn thành tiểu luận này.
Mặc đã rất nỗ lực, cố gắng nhƣng kiến thức còn hạn chế nên i viết không thể
bao quát hết những kiến thức đã học, mục đích chủ yếu tiểu luận y để giới thiệu về
các dạng văn phạm, luật dẫn xuất, xử lý 2 câu Ông y mới mua một căn nhà rất đẹp,
“Ông ấy một con két rất thông minh” theo văn phạm DCG kiểm soát các câu sai,
cùng với việc sử dụng Prolog có kết nối đến C#, ngƣời viết sẽ thực hiện việc xử lý các câu
trên trên máy tính đtrả về cây cú pháp (Parse tree).
bài thu hoạch ngôn ngữ học máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thu hoạch ngôn ngữ học máy tính - Người đăng: vongnetspkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài thu hoạch ngôn ngữ học máy tính 9 10 362