Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành cấu trúc máy tính BIOS

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Điện tử - Viễn thông

Bài thực hành Cấu trúc máy tính

BÀI 2: THIẾT LẬP THÔNG SỐ CHO BIOS
› MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH
Giúp sinh viên thực hành cấu hình BIOS cho một máy tính.

› THIẾT BỊ SỬ DỤNG
1. Máy vi tính.

PHẦN I :

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

BIOS (Basic Input / Output System) là thành phần khởi động đầu tiên của máy
tính nhằm mục đích kiểm tra hoạt động của hệ thống. Nếu các thông số trong BIOS thiết
lập sai thì hệ thống sẽ hoạt động không ổn định thậm chí bị treo.
Để đăng nhập vào BIOS, nhấn Power khởi động máy tính và nhấn phím Delete
sau khi xuất hiện dòng chữ Press DEL to enter SETUP (một số main có thể dùng phím
khác như F1, F2, …). Một số phím đăng nhập vào BIOS của các hãng sản xuất khác nhau
mô tả như bảng sau:
BIOS
Ami
Award
Dtk
IBM Ps/2
Phoenix
Sony
Compaq

Chuỗi phím
Del
Ctrl+Alt+Esc
Esc
Ctrl+Alt+Ins sau Ctrl+Alt+Del
Ctrl+Alt+Esc hay Ctrl+Alt+S
F3
F10

Sau khi đã đăng nhập vào BIOS, dùng phím Enter để vào một mục, ESC để thoát
khỏi một mục và các phím mũi tên (→←↑↓) để chọn một mục. Khi di chuyển đến một
mục, chức năng của nó sẽ được hiển thị trên màn hình.
Các mục trong BIOS là (có thể khác nhau tuỳ theo máy tính):
STANDARD CMOS SETUP:
BIOS FEATURES SETUP:
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
LOAD BIOS DEFAULT
LOAD SETUP DEFAULT
INTERGRATED PERIPHERALS
SUPERVISOR PASSWORD
USER PASSWORD
IDE HDD AUTO DETECTION
HDD LOW LEVEL FORMAT
SAVE & EXIT SETUP
GV: Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 10

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bài thực hành Cấu trúc máy tính

EXIT WITHOUT SAVING
1. Các thành phần cơ bản (Standard CMOS Setup)
Đây là các thành phần cơ bản của BIOS trên tất cả các loại máy PC cần biết để
quản lý và điều khiển chúng.
- Ngày, giờ (Date/Day/Time): Khai báo ngày tháng năm. Các thông tin nầy có thể
sửa chữa trực tiếp ngoài Dos bằng 2 lịnh Date và Time, hay bằng Control Panel của
Windows mà không cần vào BIOS Setup.
- Ổ đĩa mềm (Drive A/B): thường chọn là 1.44M, nếu không có thì chọn Not
Installed.
- Ổ đĩa cứng (Drive C/D) loại IDE: hiển thị số lượng đĩa cứng và dung lượng, nên
chọn là Auto.
- Màn hình (Video) - Primary Display:
EGA/VGA: Dành cho loại màn hình sử dụng card màu EGA hay VGA, Super
VGA.
CGA 40/CGA 80: Dành cho loại màn hình sử dụng card màu CGA 40 cột hay
CGA 80 cột.
Mono: Dành cho loại màn hình sử dụng card trắng đen, kể c card VGA khi dùng
màn hình trắng đen.
- Treo máy nếu phát hiện lỗi khi khởi động (Error Halt):
Tất cả lỗi (All error): Treo máy khi phát hiện bất cứ lỗi nào trong quá trình kiểm
tra máy, bạn khôn...
Khoa Đin t - Vin thông Bài thc hành Cu trúc máy tính
GV: Phm Hùng Kim Khánh Trang 10
BÀI 2: THIT LP THÔNG S CHO BIOS
MC ĐÍCH THC HÀNH
Giúp sinh viên thc hành cu hình BIOS cho mt máy tính.
THIT B S DNG
1. Máy vi tính.
PHN I : CƠ S LÝ THUYT
BIOS (Basic Input / Output System) là thành phn khi động đầu tiên ca máy
tính nhm mc đích kim tra hot động ca h thng. Nếu các thông s trong BIOS thiết
lp sai thì h thng s hot động không n định thm chí b treo.
Để đăng nhp vào BIOS, nhn Power khi động máy tính và nhn phím Delete
sau khi xut hin dòng ch Press DEL to enter SETUP (mt s main có th dùng phím
khác như F1, F2, …). Mt s phím đăng nhp vào BIOS ca các hãng s
n xut khác nhau
mô t như bng sau:
BIOS Chui phím
Ami Del
Award Ctrl+Alt+Esc
Dtk Esc
IBM Ps/2 Ctrl+Alt+Ins sau Ctrl+Alt+Del
Phoenix Ctrl+Alt+Esc hay Ctrl+Alt+S
Sony F3
Compaq F10
Sau khi đã đăng nhp vào BIOS, dùng phím Enter để vào mt mc, ESC để thoát
khi mt mc và các phím mũi tên (→←↑↓) để chn mt mc. Khi di chuyn đến mt
mc, chc năng ca nó s được hin th trên màn hình.
Các mc trong BIOS là (có th khác nhau tu theo máy tính):
STANDARD CMOS SETUP:
BIOS FEATURES SETUP:
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
LOAD BIOS DEFAULT
LOAD SETUP DEFAULT
INTERGRATED PERIPHERALS
SUPERVISOR PASSWORD
USER PASSWORD
IDE HDD AUTO DETECTION
HDD LOW LEVEL FORMAT
SAVE & EXIT SETUP
Bài thực hành cấu trúc máy tính BIOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành cấu trúc máy tính BIOS - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thực hành cấu trúc máy tính BIOS 9 10 176