Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành KTLT C/C++

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHBK Hà Nội
Khoa Điện
Bộ môn Điều khiển Tự động

Tài liệu hướng dẫn thực hành:

KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++

Bài 1: Lập trình cơ sở
1 Mục đích bài thực hành
Giúp học viên làm quen với công cụ lập trình Visual C++, thử nghiệm viết chương trình theo phong cách
hướng hàm, qua đó nắm vững các kiến thức lập trình cơ sở như:
1) Phương pháp thể hiện thuật toán bằng các các cấu trúc điều kiện, vòng lặp
2) Cách sử dụng mảng, con trỏ, bộ nhớ động
3) Khai báo, thực hiện và sử dụng hàm; các phương pháp truyền tham số hàm.
2 Nhiệm vụ thí nghiệm
2.1 Bài tập
1. Xây dựng một hàm thực hiện phân loại các số chẵn và lẻ trong một dãy số nguyên, kết quả được
nhớ vào hai dãy số mới. Sử dụng mảng động để biểu diễn hai dãy số kết quả sao cho bộ nhớ được
cấp phát động chỉ vừa đủ dùng. Kết quả trả về của hàm sẽ là số các số chẵn trong dãy ban đầu, hay
cũng chính là chiều dài của một dãy kết quả.
2. Viết chương trình minh họa cách sử dụng hàm trong câu 1 với hai trường hợp:
- dãy số ban đầu được chứa trong một mảng tĩnh và giá trị các số trong dãy được khởi tạo
ngay khi khai báo.
- dãy số ban đầu được chứa trong một mảng động và giá trị các số cần được đưa vào qua
bàn phím
Hai dãy số kết quả được đưa ra màn hình.
2.2 Nhiệm vụ chuẩn bị ở nhà
1) Ôn lại các kiến thức cơ sở nêu trong phần 1, xem lại các ví dụ và bài tập trên lớp.
2) Xây dựng thuật toán và viết chương trình sẵn trên giấy (viết tay, không chấp nhận bản sao!)
2.3 Nhiệm vụ trên phòng thí nghiệm
1) Làm quen với Visual C++, tạo một dự án mới (New Project), đặt tên dự án (ví dụ “SortApp”) và chọn
“Win32 Console Application”
2) Viết hàm trên máy và lưu vào một 2 files riêng: Header file (ví dụ sort.h) chứa mã khai báo hàm và
file nguồn (*.cpp) chứa mã thực hiện hàm. Bổ sung 2 files đó vào dự án. Biên dịch file nguồn (ví dụ
sort.cpp), tìm cách giải thích và sửa các lỗi biên dịch (compile error).
3) Viết chương trình minh họa trong file chính (ví dụ sortapp.cpp). Dịch toàn bộ dự án (Build), sửa các
lỗi biên dịch (compile error), lỗi liên kết (link error) nếu có và chạy thử chương trình.
4) Làm quen sử dụng Debugger để tìm lỗi chạy (runtime error), tìm cách giải thích và sửa lỗi nếu có.
5) Mở menu “Project Setting” và tìm hiểu ý nghĩa các thông số lựa chọn cho dự án.
6) Thử nghiệm thay đổi cách thể hiện vòng lặp (for... hoặc while..., sử dụng phương pháp dịch con trỏ
thay cho sử dụng chỉ số).
7) Thử nghiệm không dùng mảng động, mà dùng mảng tĩnh để chứa dãy số đầu vào và các dãy số kết
quả trong hàm. Phân tích các vấn đề gặp p...
Tài liu hướng dn thc hành:
KĨ THUT LP TRÌNH C/C++
Trường ĐHBK Hà Ni
Khoa Đin
B môn Điu khin T động
Bài 1: Lp trình cơ s
1 Mc đích bài thc hành
Giúp hc viên làm quen vi công c lp trình Visual C++, th nghim viết chương trình theo phong cách
hướng hàm, qua đó nm vng các kiến thc lp trình cơ s như:
1) Phương pháp th hin thut toán bng các các cu trúc điu kin, vòng lp
2) Cách s dng mng, con tr, b nh động
3) Khai báo, thc hin và s dng hàm; các phương pháp truyn tham s hàm.
2 Nhim v thí nghi
m
2.1 Bài tp
1. Xây dng mt hàm thc hin phân loi các s chn và l trong mt dãy s nguyên, kết qu được
nh vào hai dãy s mi. S dng mng động để biu din hai dãy s kết qu sao cho b nh đưc
cp phát động ch va đủ dùng. Kết qu tr v ca hàm ss các s chn trong dãy ban đầu, hay
cũng chính là chiu dài c
a mt dãy kết qu.
2. Viết chương trình minh ha cách s dng hàm trong câu 1 vi hai trường hp:
- dãy s ban đầu được cha trong mt mng tĩnh và giá tr các s trong dãy được khi to
ngay khi khai báo.
- dãy s ban đầu được cha trong mt mng động và giá tr các s cn được đưa vào qua
bàn phím
Hai dãy s kết qu được đưa ra màn hình.
2.2 Nhim v chun b nhà
1) Ôn li các kiến thc cơ s nêu trong phn 1, xem li các ví d và bài tp trên lp.
2) Xây dng thut toán và viết chương trình sn trên giy (viết tay, không chp nhn bn sao!)
2.3 Nhim v trên phòng thí nghim
1) Làm quen vi Visual C++, to mt d án mi (New Project), đặt tên d án (ví d “SortApp”) và chn
“Win32 Console Application”
2) Viết hàm trên máy và lưu vào mt 2 files riêng: Header file (ví d sort.h) cha mã khai báo hàm và
file ngun (*.cpp) cha mã thc hin hàm. B sung 2 files đó vào d án. Biên dch file ngun (ví d
sort.cpp), tìm cách gii thích và sa các li biên dch (compile error).
3) Viết chương trình minh ha trong file chính (ví d sortapp.cpp). Dch toàn b d án (Build), sa các
li biên dch (compile error), li liên kết (link error) nếu có và chy th chương trình.
4) Làm quen s dng Debugger để tìm li chy (runtime error), tìm cách gii thích và sa li nếu có.
5) M menu “Project Setting” và tìm hiu ý nghĩa các thông s la chn cho d án.
6) Th nghim thay đổi cách th hin vòng lp (for... hoc while..., s
dng phương pháp dch con tr
thay cho s dng ch s).
7) Th nghim không dùng mng động, mà dùng mng tĩnh để cha dãy s đầu vào và các dãy s kết
qu trong hàm. Phân tích các vn đề gp phi.
8) Ghi chép các bước thc hin để làm báo cáo.
3 Báo cáo thc hành
Mi hc viên phi làm mt báo cáo riêng, np cho cán b hướng dn thí nghim chm nht là mt tun sau
bui thc hành. Báo cáo có th viế
t tay hoc in, nhưng các bn sao photocopy s không được chp nhn.
Bài báo cáo phi có đủ các phn sau:
1. Toàn b mã chương trình đã chy chia làm 3 files như hướng dn trong phn 2.3
2. Mô t tng bước thc hin như hướng dn trong phn 2.3. Trong mi bước, cn nêu bt các công
vic đã làm, các vn đề đã gp phi, các li ch yếu đã gp, lý gii li và mô t cách gii quyết.
3. Nêu các vn đề mà anh (ch) thy chưa tht hiu, cn ging viên gii thích k hơn.
Bài thực hành KTLT C/C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành KTLT C/C++ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thực hành KTLT C/C++ 9 10 138