Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THỰC HÀNH: VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

Được đăng lên bởi Khoi Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THỰC HÀNH: VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
NGƯỜI THỰC HIỆN: - NGUYỄN LÊ ANH KHÔI & NGUYỄN VĂN LONG
LỚP: 8/3
CÁC BƯỚC VẼ HÌNH :
** Trước tiên, học mình xin giới thiệu cách chỉnh phần mềm GEOGEBRA
về Tiếng Việt cho các bạn dễ dàng theo dõi và tiện cho việc học của các
bạn.Các bạn làm theo hình.
Option -> Language -> R-Z -> Vietnamese.Xong

B1: Bước đầu, vẽ một hình vuông,bằng cách chọn phần Đa giác đều trong
ô Đa giác trên thanh công cụ làm việc. Chọn 2 điểm bất kì sao cho AB song
song với trục hoành trên vùng làm việc, tiếp đến chương trình sẽ hiện lên
một bảng chọn số cạnh đa giác, ở đây là hình vuông nên ta sẽ chọn 4 cạnh,
ta được một hình vuông ABCD.

B2: Tiếp đến, ta chọn công cụ đoạn thẳng trong ô đường thẳng qua hai
điểm. Ta nối đoạn BD và AC. Dùng công cụ điểm mới để xác định tâm E của
hình vuông là giao điểm hai đưởng chéo DB và CA.

B3: Kích chuột phải vào 2 đường chéo, chương trình hiện lên một bảng
chọn ta chọn hiển thị đối tượng ta sẽ làm mất đi hai đường chéo(không cần
thiết)

B4: Tiếp đến, sử dụng công cụ Đối xứng qua đường thẳng để lấy E’ đối
xứng với E qua CD bằng cách chọn đối tượng cần lấy đối xứng là tâm E và
chọn đường đối xứng là CD, ta được E’.

B5: Cuối cùng, ta dùng công cụ đoạn thẳng nối đoạn DE’, DE, EC, E’C.
Ta được hình trên.

*******************

Chúc các bạn thành công!!Cảm ơn đã theo dõi
Gửi Thầy Hưng!
************************HẾT***************************

...

 !"#$
%&'
(
))*+,-./0123-450267087,7927:;-<-2-2=02>2?04@4
A@7B087:9-2C-<-DE0FGFH0892ICFJ7AH.:0-2CA7:-23--KL-<-
DE0M<-DE0NH492IC2502M
>.C0OL08;L8IOPO7I90L4IQIMRC08
BÀI THỰC HÀNH: VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THỰC HÀNH: VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA - Người đăng: Khoi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI THỰC HÀNH: VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA 9 10 370