Ktl-icon-tai-lieu

bài thực hành word

Được đăng lên bởi tranthanhbinh966
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH MICROSOFT WORD

LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

Trang 1

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH MICROSOFT WORD

ÑÒNH DAÏNG KYÙ TÖÏ
BAI
BAØØI TAP
TAÄÄP 1: Soaïn thaûo ñoaïn vaên baûn sau löu vôùi teân Microsoft_Word.doc.

PHAÀN MEÀM XÖÛ LYÙ VAÊN BAÛN
Word laø caùch noùi goïn cuûa töø Wordprocessor (Phaàn meàm söû lyù vaên baûn). Quaù trình xöû lyù vaên baûn
goàm hai giai ñoaïn chính: Soaïn thaûo (Editing) vaø xöû lyù (Processing). Soaïn thaûo vaên baûn laø coâng
vieäc raát thöôøng gaëp trong vaên phoøng vaø laø coâng vieäc raát nhaøm chaùn khi ngöôøi ta coøn duøng maùy
ñaùnh chöõ (typewrite) ñeå thöïc hieän.

Vôùi maùy ñaùnh chöõ, moät laàn baïn goõ moät phím, laäp töùc moät kyù töï ñöôïc in ra giaáy. khi goõ heát moät
haøng, baïn phaûi keùo caàn ñeå xuoáng haøng. Muoán canh leà cho ngay ngaén, baïn phaûi canh baèng tay vaø
maét. Moät vaên baûn ñaõ taïo xong, neáu coù loãi, phaûi goõ laïi töø ñaàu vaø vì theá coù theå maét laïi khuyeát ñieåm
nhö laàn tröôùc (cuõng ñaùnh sai)

Vôùi maùy tính vaø Word, maõi cho ñeán luùc baïn ra leänh in, vaãn chöa coù chöõ naøo treân giaáy. Vaên baûn
chæ hieän ra treân maøn hình ñeå baïn kieåm tra vaø hieäu chænh cho ñuùng. Moãi khi goõ ñeán cuoái haøng, cheá
ñoä Wordwrap seõ töï ñoäng mang troïn töø xuoáng haøng vaø saép xeáp töø trong khuoân khoå caùc möùc canh
leà (Margin) ñaõ khai baùo tröôùc ñoù.

Ngoaøi ra, vôùi nhöõng coâng cuï (Tool) xöû lyù vaên baûn nhö : tìm vaø thay theá (Find and Replace), saép
xeáp (Sort), sao cheùp (Copy), di chuyeån (Move)... Laøm cho Word trôû thaønh ngöôøi baïn ñoàng haønh
khoâng theå thieáu vôùi ngöôøi thö kyù vaên phoøng.

BAI
BAØØI TAP
TAÄÄP 2: Vaøo menu File>New>Blank Document, soaïn thaûo ñoaïn vaên baûn sau löu vôùi teân
Font.doc.

TRÌNH BAØY FONT CHÖÕ
Microsoft Word laø moät chöông trình söû lyù vaên baûn maïnh, ngoaøi caùc chöùc naêng giuùp ngöôøi söû
duïng goõ nhanh vaø ñuùng moät vaên baûn, noù coøn cho pheùp chuùng ta deã daøng cheøn caùc kyù töï ñaët bieät
vaøo vaên baûn nhö
℡
© ® laøm cho vaên baûn phong phuù hôn.
Chuùng ta coù theå nhaäp vaên baûn ôû daïng chöõ thöôøng hoaëc CHÖÕ IN ñeå roài sau ñoù coù theå ñoåi sang moät
kieåu chöõ thích hôïp. Caùc leänh thöôøng duøng trong vaên baûn coù theå trình baøy nhanh nhôø caùc bieåu
töôïng leänh nhö bold ñeå taïo chöõ ñaäm, Italic ñeå taïo chöõ nghieâng, Underline taïo ra chöõ gaïch döôùi
hay keát hôïp caû ba. Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh khaùc caàu kyø hôn ñaønh phaûi vaøo menu ñeå trình baøy
nhö: Word Only chæ gaïch döôùi cho töøng töø...
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH MICROSOFT WORD
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
Trang 1
bài thực hành word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thực hành word - Người đăng: tranthanhbinh966
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bài thực hành word 9 10 987