Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực tập hệ thống thông tin địa lý GIS

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi giíi thiÖu
Bµi gi¶ng phÇn mÒm ARCVIEW ®îc x©y dùng nh»m chuyÓn t¶i ®Õn
ngêi ®äc nh÷ng kiÕn thøc GIS nãi chung c¸c chøc n¨ng cña phÇn
mÒm ARCVIEW nãi riªng. Hai vÊn ®Ò ®ã lu«n g¾n liÒn mËt thiÕt víi nhau.
Mét ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng rÊt khã ®Ó thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c kh¸i niÖm cña
GIS mµ l¹i kh«ng ®øng trªn mét m«i trêng GIS cô thÓ nµo ®ã (ARCVIEW).
Ngîc l¹i ngêi dông phÇn mÒm kh«ng hiÓu ®îc b¶n chÊt cña mét
thèng, kh«ng chñ ®éng trong sö dông nÕu kh«ng hiÓu ®îc chuyªn ngµnh
cña phÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ ®Ó ¸p dông.
Bµi gi¶ng phÇn mÒm ARCVIEW ®îc x©y dùng thµnh 2 phÇn
PhÇn I: Nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña ARCVIEW
Bao gåm 6 bµi:
Bµi1: phÇn khëi ®éng gióp ngêi häc lµm quen víi víi m«i trêng
ARCVIEW
Bµi 2: Xem xÐt nh÷ng chøc n¨ng cña ARCVIEW víi liÖu kh«ng
gian
Bµi 3: Xem xÐt nh÷ng chøc n¨ng cña ARCVIEW víi liÖu thuéc
tÝnh
Bµi 4: Giíi thiÖu cho ngêi häc mét sè tÝnh n¨ng biªn p tõ c«ng viÖc
ban ®Çu khëi t¹o líp th«ng tin.
Bµi 5: T¹o c¬ së d÷ liÖu cho GIS b»ng phÇn mÒm ARCVIEW
Bµi 6: Mét sè øng dông cña GIS (ARCVIEW) trong qu¶n lý ®Êt ®ai.
PhÇn II: Mét sè bµi tËp øng dông
Bao gåm 4 bµi tËp øng dông cô thÓ
Bµi gi¶ng nµy ®· ®îc dÞch theo cuèn ARCVIEW GIS cña h·ng ESRI.
Môc tiªu cña bµi gi¶ng nµy x©y dùng ®îc mét cuèn tµi liÖu ®Çy ®ñ ®¸p
øng ®îc yªu cÇu cña m«n häc GIS.
Ngêi biªn so¹n
Lª ThÞ Giang
PhÇn I
Nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña ARCVIEW
Bµi 1: Lµm quen víi phÇn mÒm ARCVIEW
1. Giíi thiÖu
ARCVIEW s¶n phÈm phÇn mÒm cña hµng ESRI, §©y lµ mét mét trong
nh÷ng phÇn mÒm ®øng ®Çu trong thÕ GIS ®Ó bµn (Desktop)thµnh p
b¶n ®å, nã cã thÓ ch¹y trªn m«i trêng Window 95/98.
1
Bài thực tập hệ thống thông tin địa lý GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực tập hệ thống thông tin địa lý GIS - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài thực tập hệ thống thông tin địa lý GIS 9 10 313