Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình : Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi tranthini-cntt-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH
Đềtài:Tìmhiểuvềlậptrìnhhướngagent.
Thànhviêncủanhóm:
1.TrầnThịNi.(Đặcđiểm)
2.LêNgọcKỳ.(Kháiniệmvàứngdụng)
3.ChuHồngQuân.(Phânloại)
4.PhanĐăngThọ.(Côngcụxâydựng)

MụcLục
1.Kháiniệmagent
2.Đặcđiểmagent
3.Phânloạiagent
4.Công cụ (phươngpháp)xâydựng
5.Ứngdụngcủaagent

1.Kháiniệm
1.1 Agent
Agentlàmộthệtínhtoánhoànchỉnhhaychươngtrìnhđượcđặtt
rongmộtmôitrườngnhấtđịnh,cókhảnănghoạtđộngmột
cáchtựchủvàmềmdẻotrongmôitrườngđónhằmđạtđượ
cmụcđíchđãthiếtkế.

1.2Hệđaagent
Hệđaagentlàmộttậpcácagentcùnghoạtđộngtrongmộthệthố
ng,mỗiagentcóthểcóđíchkhácnhaunhưngtoànbộhệag
entcùnghướngtớimụcđíchchungthôngquatươngtác.

2.Đặc điểm của agent
2.1Tính tự chủ

Có thể hành động trong những
khoảng thời gian tương đối dài

Không cần sự can thiệp của con
người

Có khả năng kiểm soát nhất định đối
với hành động và trạng thái bên
trong của mình

Làmột thực thể có khả năng kiểm
soát hành động một cách độc lập với
các thực thể khác, trừ khi cần phải
trao đổi thông tin

2.2Tính phản xạ

Khả năng tri giác được môi trường
(thế giới thực, người sử dụng, các
agent khác,Internet)

Phản ứng kịp thời trong một thời
gian nhất định nào đó.

Có khả năng phản ứng lại các tác
động từ môi trường theo một cơ chế
nào đó. Agent có khả năng suy diễn
từ sự kiện và trạng thái trong để ra
quyết định.

2.3Tính chủ động



Không chỉ phản ứng lại môi trường, chúng có thể hành
động có mục đích và chủ động tranh thủ thời cơ để đạt
được mục đích đó.



Agent hướng mục tiêucó khả năng suy diễn và lập kế
hoạch từ thông tin và tri thức mà nó thu nhận được.5

2.4Tính cộng đồng



Agent có thể tương tác với những agent khác hay con
người để hoàn thành công việc riêng của mình hay trợ
giúp các agent khác trong những hoạt động nào đó.



Một vài mục tiêu có thể thu được với sự phối hợp của các
agent khác.

2.5Các đặc điểm khác






Tính linh hoạt:khônghoạtđộng1cáchmáymócmà cósựchọnlựathíchhợp.
Tính thích nghi: làkhảnăngtựthayđổithíchứngvớimôitrường.
Tính liên tục theo thời gian:vềmặthệthốngagent là 1tiếntrìnhhoạtđộngliêntục
Tính di động: cókhảnăngxuyêncácmạngtruyềnthôngđiệntửvàchophépgửicácchuỗithôngđiệpquamạng

3.1Phânloạitheotínhnăng

3.2Phânloạitheomụcđích

-Collaborativeagent:
làchươngtrìnhgiúpngườidùnggiảiquyếtvấnđề bằng cách s
ửa lỗi, đề nghị nên làm gì tiếp theo và chú ý đến những
vấn đề ở cấp thấp...

 ! "#
$%&!'
(#)*#+,%-.
/#0$ 1%23#+2456 78 .
9#:; <=#+>=?@.
A#>!B 1#+:C %8D=E7F .
Bài thuyết trình : Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình : Công nghệ phần mềm - Người đăng: tranthini-cntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài thuyết trình : Công nghệ phần mềm 9 10 600