Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán hỗ trợ tìm kiếm việc làm bằng Android

Được đăng lên bởi ndung-tt-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THỐNG KÊ TIN HỌC
-----------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài :

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM
VIỆC LÀM TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH
ANDROID

Giáo viên hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Văn Chức

Sinh viên thực hiện

: Lê Thị Thu Thủy

Lớp

: 35K14

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2012

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan:
1. Những nội dung trong chuyên đề này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn
trực tiếp của thầy giáo Nguyễn Văn Chức.
2. Mọi tham khảo dùng trong chuyên đề đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả,
tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Lê Thị Thu Thủy

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................i
MỤC LỤC...................................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC HÌNH..........................................................................................v
DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LẬP TRÌNH ANDROID....................3
1.1. Hệ điều hành Android.......................................................................................3
1.1.1. Lịch sử phát triển......................................................................................3
1.1.2. Các phiên bản hệ điều hành Android.......................................................4
1.2. Kiến trúc của Android.......................................................................................7
1.2.1. Tầng hạt nhân Linux (Linux Kernel layer)..............................................7
1.2.2. Tầng Library và android runtime.............................................................8
1.2.3. Tầng Application Framework..................................................................8
1.2.4. Tầng Application......................................................................................9
1.3. Android Enmulator..........................................................................................10
1.4. Các thành phần chính trong một Android Project..........................................10
1.4.1. Sources (Scr folder)......


-----------

 ! "
#$%&'(&)*++
+,
&&
Giáo viên hưng dn : ThS. Nguyn Văn Chc
Sinh viên thc hin : Lê ThThu Thy
Lớp : 35K14
Đà Nng, tháng 12 năm 2012
Bài toán hỗ trợ tìm kiếm việc làm bằng Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán hỗ trợ tìm kiếm việc làm bằng Android - Người đăng: ndung-tt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài toán hỗ trợ tìm kiếm việc làm bằng Android 9 10 466