Ktl-icon-tai-lieu

Bàii tập pacal cơ bản và nâng cao

Được đăng lên bởi tranthitouyen199
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).
Program Program TIM_SO_LON_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('---------------------------------------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d); max:=a;
If b>max then max:=b; If c>max then max:=c; if d>max then max:=d;
Writeln('So lon nhat la: ',max: 4: 2);
Readln;
END.
Bài 1B: Viêt chương trình nhập ba số dương bất kỳ, kiểm tra ba số vừa nhập có phải là
ba
cạnh của tam giác không? Nếu phải thì tính chu vi và diện tích của tam giác đó.
PROGRAM Kiem_tra_tam_giac;
Uses crt;
Var a,b,c,cv,s,p: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap so thu nhat’); readln(a);
Writeln(‘nhap so thu hai’); readln(b);
Writeln(‘nhap so thu ba’); readln(c);
If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
Begin
Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
End
Else Writeln(‘ba so vua nhap khong phai la ba canh cua tam giac’);
Readln
End.
Bài 1C: Viết chương trình nhập độ cao h so với mặt đất của một vật rơi tại nơi có gia tốc
g,
Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất.
Program Tinh_van_toc;
Uses crt;
Var h, v,g: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘nhap do cao cua vat’); readln(h);
Writeln(‘nhap gia toc’); readln(g);
V:=sqrt(2*g*h);

Writeln(‘van toc tai mat dat la’, v: 6: 2);
Readln
End.
Bài 2: Viết chương trình giải phương trình ax+b=0
Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,x: real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('------------------------------------------------------------');
Write ('Nhap a= '); readln(a);
Write ('Nhap b= '); readln(b);
If(a=0) then
If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
Else writeln(' Phuong tring vo nghiem')
Else Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a: 4: 2);
Readln
End.
Bài 3: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)
Program BAT_PHUONG_TRINH_BAC_I;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0');
Writeln('----------------------------------------------------------------------');
Write('nhap a='); readln(a);
Write('nhap b='); readln(b);
If a<>0 then
If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a: 4: 2)
Else Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<='...
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).
Program Program TIM_SO_LON_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('---------------------------------------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d); max:=a;
If b>max then max:=b; If c>max then max:=c; if d>max then max:=d;
Writeln('So lon nhat la: ',max: 4: 2);
Readln;
END.
Bài 1B: Viêt chương trình nhập ba số dương bất kỳ, kiểm tra ba số vừa nhập có phải là
ba
cạnh của tam giác không? Nếu phải thì tính chu vi và diện tích của tam giác đó.
PROGRAM Kiem_tra_tam_giac;
Uses crt;
Var a,b,c,cv,s,p: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap so thu nhat’); readln(a);
Writeln(‘nhap so thu hai’); readln(b);
Writeln(‘nhap so thu ba’); readln(c);
If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
Begin
Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
End
Else Writeln(‘ba so vua nhap khong phai la ba canh cua tam giac’);
Readln
End.
Bài 1C: Viết chương trình nhập độ cao h so với mặt đất của một vật rơi tại nơi có gia tốc
g,
Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất.
Program Tinh_van_toc;
Uses crt;
Var h, v,g: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘nhap do cao cua vat’); readln(h);
Writeln(‘nhap gia toc’); readln(g);
V:=sqrt(2*g*h);
Bàii tập pacal cơ bản và nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàii tập pacal cơ bản và nâng cao - Người đăng: tranthitouyen199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bàii tập pacal cơ bản và nâng cao 9 10 868