Ktl-icon-tai-lieu

Bản dịch đề thi tay nghề

Được đăng lên bởi Bao Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án sát hạch – Mô đun A
WSC2013_TP17_Mô đun_A _thực tế_EN
Tên: Jeff Boulton (Chuyên gia trưởng)
Nước thành viên: CA
Tên: Jarrad Langdon (Chuyên gia phó)
Nước thành viên: AU
Được đăng ký bởi:
Tên: Arwid Wibom (Trưởng ESR)
Nước thành viên: SE
Tên: Meiliana Meiliana
Nước thành viên: ID
Tên: William Cullifer
Nước thành viên: US

WSC2013_TP17_Mô đun_A_thực tế_EN
© WorldSkills International (WSI) yêu cầu đảm bảo tất cả các bản quyền trong tài liệu này được phát triển cho và đại diện cho World
Skill International , bao gồm cả việc dịch và phân phối điện tử. Tài liệu này có thể được tái sản xuất cho các mục đích giáo dục và đào
tạo nghề phi thương mại nêu logo và ghi chú bản quyền của World Skill International được đưa vào.

1 of 5

GIỚI THIỆU
Một tổ hức mới được gọi là “EnviroFund” – quỹ môi trường yêu cầu một bản thiết kế cho website mới của
họ. EnviroFund là một website tài trợ nhóm nhằm giúp đỡ những người sử dụng trực tuyến tài trợ tiền để
giúp đỡ các dự án môi trường khác nhau.
Tài trợ nhóm là một ý tưởng của nhiều người kết hợp với nhau để giúp đỡ các dự án tài chính. Thay vì một
phần các nhà đầu tư nhiều tiền, dự án tài chính tài trợ nhóm bằng cách có nhiều người đóng góp một lượng
tiền nhỏ. Khán giả đích cho website này là những người trẻ hơn luôn quan tâm đến môi trường và sẵn sàng
chi tiêu tiền để cải thiện và bảo vệ tương lai của nó.

MIÊU TẢ DỰ ÁN VÀ MÔ ĐUN
Nhiệm vụ của bàn là tạo ra một bản thiết kế website và một logo cho tổ chức “EnviroFund”.
Bạn đã được cung cấp văn bản và hình ảnh mà sẽ giúp bạn trong việc thiết kế. Bạn không cần sử dụng tật
cả hình ảnh và văn bản đã được cung cấp nhưng bạn nên đảm bảo rằng có đủ văn bản và hình ảnh được
bao gồm trong bản thiết kế của bạn để tạo một cảm nhận tốt về việc một website trông như thế nào khi
được xây dựng.
Bạn có thể thêm văn bản và thong tin nếu bạn muốn – Việc sử dụng văn bản sẽ chỉ được đánh giá trên bản
thiết kế, không phải ý nghĩa của văn bản.
Mô đun A liên quan đến việc thiết kế 3 trang của một website và một logo cho tổ chức “EnviroFund”.
•

Thiết kế một logo cho “EnviroFund” để làm xác minh tính tập thể cho tổ chức của họ.
o Logo phải được sử dụng trong phần thiết kế trong website.
o Logo của bạn đại diên cho tổ chức và chủ đề của website.
o Logo của bạn nên bao gồm cả chữ “EnviroFund” và ít nhất một yếu tố đồ họa thêm.

•

Trang chủ bao gồm các yếu tố sau:
o Logo của bạn cho “EnviroFund”
o Đăng ký dự án kết nối với trang đăng ký dự án
o Chức năng đăng nhập (Nhập các trường cho tên người sử...
Dự án sát hạch – Mô đun A
WSC2013_TP17_Mô đun_A _thực tế_EN
Tên: Jeff Boulton (Chuyên gia trưởng)
Nước thành viên: CA
Tên: Jarrad Langdon (Chuyên gia phó)
Nước thành viên: AU
Được đăng ký bởi:
Tên: Arwid Wibom (Trưởng ESR)
Nước thành viên: SE
Tên: Meiliana Meiliana
Nước thành viên: ID
Tên: William Cullifer
Nước thành viên: US
WSC2013_TP17_Mô đun_A_thực tế_EN
© WorldSkills International (WSI) yêu cầu đảm bảo tất cả các bản quyền trong tài liệu này được phát triển cho và đại diện cho World
Skill International , bao gồm cả việc dịch và phân phối điện tử. Tài liệu này có thể được tái sản xuất cho các mục đích giáo dục và đào
tạo nghề phi thương mại nêu logo và ghi chú bản quyền của World Skill International được đưa vào.
1 of 5
Bản dịch đề thi tay nghề - Trang 2
Bản dịch đề thi tay nghề - Người đăng: Bao Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bản dịch đề thi tay nghề 9 10 819