Ktl-icon-tai-lieu

Bảng lệnh autocard thường dùng

Được đăng lên bởi Lê Duy Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Exl ma B¶NG mét sè LÖNH TRONG AUTOCAD - PhÇn 2D
Tªn lÖnh
NhËp t¾t,
phÝm t¾t
T¸c dông
Align
Al
Sao, xoay vµ thay ®æi tØ
lÖ ®èi tîng ®Þnh theo ®-
êng
Arc
A
VÏ cung trßn
Arctext
Arctext
§Þnh ch÷ theo cung
trßn
Area
Aa
TÝnh diÖn tÝch
Array
Ar
T¹o m¶ng 1 ®èi tîng
Attdef vµ
DDattdef
-At
At
§Æt thuéc tÝnh cho khèi
(Block)
Attdisp
Attdisp
HiÓn thÞ thuéc tÝnh
Attedit vµ
Ddatte
-Ate
Ate
So¹n l¹i thuéc tÝnh
Attext vµ
Ddattext
Attext
Ddattext
XuÊt thuéc tÝnh ra file
v¨n b¶n
Base
Base
§Þnh ®iÓm chÌn
Bhatch
Bh, H
T« vïng
Blipmode
Blipmode
ChÕ ®é dÊu kiÓm d¹ng
(+)
Block
B
T¹o khèi
Break
Br
C¾t ®o¹n th¼ng gi÷a 2
®iÓm
Chamfer
Cha
V¸t 2 ®êng th¼ng
Change
-Ch
Thay ®æi 1 sè tÝnh chÊt
®èi tîng
Chprop vµ
Ddchprop
Ch
TÝnh chÊt cña ®èi tîng
Circle
C
VÏ ®êng trßn
Clipit
Clipit
Khoanh vïng 1 ®èi t-
îng
Copy
Co, Cp
Sao chÐp
Copyclip
Ctrl+C
Sao chÐp Copy -->
Paste
Cutclip
Ctrl+X
C¾t Cut --> Paste
Ddedit
Ed
Thay ®æi dßng Text
Ddim
D
KÝch thíc
Ddmodify
Mo
Thay ®æi tÝnh chÊt ®èi t-
îng
Ddselect
Se
Lùa chän
DdUCS
Uc
Thay ®æi hÖ trôc
DDvpoint
Vp
Thay ®æi ®iÓm nh×n
Dimaligned
Dal
Ghi kÝch thíc theo h-
íng ®èi tîng
Dimangular
Dan
Ghi kÝch thíc gãc
Dimbaseline
Dba
§êng kÝch thíc chuÈn
Dimcenter
Dce
§¸nh dÊu t©m 1 ®êng
hay cung trßn
Dimcontinue
Dco
Ghi kÝch thíc liªn tôc
Dimdiameter
Ddi
Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
Dimedit
Ded
Thay ®æi kÝch thíc
Dimlinear
Dli
Ghi kÝch thíc theo trôc
to¹ ®é
Dimordinate
Dor
KÝch thíc ®Õn gèc to¹
®é
Dimradius
Dra
Ghi kÝch thíc b¸n kÝnh
Dimstyle
Dst
KiÓu kÝch thíc
Distance
Di
TÝnh kho¶ng c¸ch
Divide
Div
Chia ®o¹n b»ng nhau
(sè ®o¹n)
Dtext
Dt
ViÕt dßng v¨n b¶n ®¬n
Dview
Dv
Gãc nh×n phèi c¶nh
trong 3D
Elevation
Elev
Thay ®æi ®é cao
Ellipse
El
VÏ ElÝp, cung ElÝp
Erase
E
Xo¸
Explode
X
Ph¸ vì ®èi tîng ®a
thµnh phÇn
Export
Exp
XuÊt file vÏ ra
Extend
Ex
KÐo dµi ®Õn 1 ®èi tîng
Extrude
Ext
T¹o chiÒu cao cho ®èi
tîng
Fillet
F
VÏ cung tiÕp tuyÕn víi
2 ®èi tîng
Grid
F7, Ctrl+G
ChÕ ®é m¹ng líi ®iÓm
(Grid)
Grips
Gr
¤ kiÓm ®èi tîng
Group
G, -G
Nhãm ®èi tîng
Hatch
H, -H
T« vïng chän
Hatchedit
He
HiÖu chØnh vïng t«
Help
?, F1
Menu Help
Hide
Hi
ChÕ ®é Èn (Èn ®èi tîng
khuÊt)
Id
Id
Th«ng sè b¶n vÏ
Image
Im, -Im
ChÌn ¶nh
Insert vµ
Ddinsert
I
-I
ChÌn, hiÖu chØnh khèi
(Block)
Intersect
Giao c¸c miÒn
(Region)
Layer
La,-La
C¸c hiÖu chØnh vÒ líp
Layfrz
Layfrz
Lµm ®«ng líp (Layer)
Laylck
Laylck
Kho¸ líp (Layer)
Layoff
Layoff
Èn líp (Layer)
Layon
Layon
HiÖn líp (Layer)
Laythw
Laythw
Lµm tan líp (Layer)
Layulk
Layulk
Më khãa líp (Layer)
Leader
Le, Lead
Dßng chó thÝch
Lengthen
Len
Thay ®æi ®é dµi
Limits
Limits
Giíi h¹n b¶n vÏ
Line
L
VÏ ®êng th¼ng
Linetype
Lt, -Lt
NÐt ®êng th¼ng
List
Ls, Li
LiÕt kª th«ng sè ®èi t-
îng
Lman
Lman
Qu¶n lý layer
Ltscale
Lts
TØ lÖ c¸c lo¹i nÐt
Matchprop
Ma
G¸n tÝnh chÊt 1 ®èi t-
îng ®Õn 1 ®èi tîng
Measure
Me
chia ®o¹n b»ng nhau
(®é dµi)
Menu
Menu
Thanh Menubar
Minsert
Minsert
ChÌn nhiÒu lÇn khèi
(Block)
Mirror
Mirror
LÊy ®èi xøng
Mline
Ml
VÏ ®êng th¼ng ®«i
Mocoro
Mocoro
Dêi cãp vµ xoay
Move
M
Dêi
Mslide
Mslide
T¹o slide (¶nh)
Mspace
Mspace
Sang chÕ ®é Model
Mtext
T, -T, Mt
ViÕt khèi v¨n b¶n
Mview
Mv
T¹o khung nh×n ®éng
(floating vports)
Mvsetup
Mvsetup
ThiÕt lËp th«ng sè b¶n
New
Ctrl+N
T¹o b¶n vÏ míi
Objects
Os, -Os
C¸c chÕ ®é b¶n vÏ
Offset
O
VÏ ®íng song song
Open
Ctrl+O
Më 1 b¶n vÏ
Pan
P, -P
KÐo mµn h×nh
Pasteclip
Ctrl+P
C¾tg d¸n (--> Copy vµ
Cut)
Pedit
Pe
HiÖu chØnh ®êng ®a
tuyÕn (Polyline)
Pline
Pl
VÏ ®êng ®a tuyÕn
Plot
Ctrl+P
In Ên
Point
Po
VÏ ®iÓm
Polygon
Pol
VÏ ®a gi¸c
Preview
Pre
Xem b¶n vÏ khi in
Projectname
Projectnam
e
§Æt tªn khi vÏ theo
nhãm
Pspace
Ps
ChÕ ®é Paper
Purge
Pu
Dän nh÷ng thiÕt lËp ko
dïng dÕn
Qleader
Qleader
Chó thÝch nhanh
Qsave
Ctrl+S
Lu nhanh b¶n vÏ
Quit
Exit
Tho¸t ch¬ng tr×nh
Ray
Ray
VÏ tia th¼ng
Rectang
Rec
VÏ h×nh ch÷ nhËt
Redo
Ctrl+Y
Quay l¹i bíc võa phôc
håi
Redraw
R
Tù vÏ l¹i B¶n vÏ
Regen
Re
T¨ng ®é nÐt b¶n vÏ
Region
Reg
ChuyÓn ®èi tîng sang
d¹ng miÒn
Rename vµ
Ddrename
Ren
-Ren
Thay ®æi tªn c¸c ®èi t-
îng
Render
Rr
T¹o mét khung nh×n ®èi
tîng 3D
Revcloud
Revcloud
VÏ hiÖu øngm©y
Rotate
Ro
Xoay ®èi tîng
Save
Ctrl+S
Lu b¶n vÏ
Saveas
Ctrl+Shift+S
Lu b¶n vÏ sang tªn
kh¸c
Scale
Sc
Thay ®æi tØ lÖ ®èi tîng
Script
Scr
Ch¹y c¸c ®o¹n script
Section
Sec
Giao c¸c miÒn
(Region)
Select
S
ct
Lùa chän
Shade
Sha
T« khèi (3D)
Sketch
Sketch
Sang chÕ ®é vÏ tay
theo chuét
Snap
Sn
ChÕ ®é truy b¾t ®iÓm
Solid
So
VÏ c¸c vËt thÓ
Spline
Spl
VÏ ®ên ®a tuyÕn cong
Splinedit
Spe
HiÖu chØnh ®êng cong
®a tuyÕn (Spline)
Status
Status
HiÖn tr¹ng b¶n vÏ
Stretch
S
KÐo gi·n ®èi tîng
Style
St
KiÒu v¨n b¶n
Subtract
Su
Trõ bï c¸c miÒn víi
nhau
Text
Text
V¨n b¶n
Thickness
Th
T¹o ®é dµy
Time
Time
Th«ng sè vÒ thêi gian
b¶n vÏ
Tilemode
Tm, Ti
Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ
gi÷a chÕ ®é Model vµ
Paper
Trim
Tr
XÐn theo ®êng
Undo
U, Ctrl+Z
Phôc håi bíc võa vÏ
UCS
Ucs
HÖ to¹ ®é
UCSicon
Ucsicon
BiÓu tîng hÖ to¹ dé
Union
Uni
Hîp c¸c miÒn (Region)
Units vµ
Ddunits
Un
-Un
ChØnh söa ®¬n vÞ b¶n
Update
Update
CËp nhËt b¶n vÏ
View vµ
Ddview
V
-V
Chän mÆt ph¼ng chiÕu
Vplayer
Vplayer
§iÒu khiÓn hiÓn thÞ líp
(layer) trªn c¸c cæng
nh×n (vports)
Vpoint
-Vp
Chän ®iÓm nh×n
Vports
Vports
T¹o khung nh×n tÜnh
(tiled vports)
Vslide
Vslide
Ch¹y c¸c slide (¶nh)
Wblock
W
Lu khèi (block ) ra file
Xattach
Xa
Thªm vµo b¶n vÏ tham
kh¶o ngoµi
Xbind vµ
-Xbind
Xb
-Xb
Buéc b¶n vÏ tham
kh¶o ngoµi
Xclip
Xc
Khoanh vïng tham
kh¶o ngoµi
Xline
Xl
VÏ ®¬ng th¼ng (giãng)
Xref vµ
Ref
Xr
-Xr
Tham kh¶o ngoµi
Zoom
Z
Thu phãng b¶n vÏ
Bảng lệnh autocard thường dùng - Trang 2
Bảng lệnh autocard thường dùng - Người đăng: Lê Duy Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng lệnh autocard thường dùng 9 10 183