Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN”

Được đăng lên bởi trinhmycntt-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN”

Đề tài :

“HỆ THỐNG TRA CỨU VÀ QUẢN LÝ KHO BĂNG”

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương
Nhóm sinh viên thực hiện :
1.Bùi Thanh Minh
2.Quàng Văn Liêm
3.Nguyễn Hoàng Anh
4.Đinh Trọng Ninh
5.Nguyễn Đình Thắng
6.Trần Quang Anh
HÀ NỘI – 2010

Báo cáo bài tập lớn môn “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin "

2010

THÔNG TIN SINH VIÊN NHÓM 2

Bùi Thanh Minh
Tel : 0973264460
Email :
buithanhminh.hou@gmail.c
om

Đinh Trọng Ninh
Tel : 0973324008
Email :
trongninhhn@gmail.com

Quàng Văn Liêm
Nguyễn Hoàng Anh
Tel : 0989320758
Tel :0904590857
Email :
Email :
liemmaster1990@gmail.c mr.hoanganh161@gmail.co
om
m

Nguyễn Đình Thắng
Tel : 098.2927.666
Email :
dinhthang17189@gmai.c
om

Trần Quang Anh
Tel : 01689922436
Email :
anh.spx@gmail.com

2 Group 2 – Lớp 08b6 – Khoa Công Nghệ Tin Học – Viện Đại Học Mở Hà Nội

Báo cáo bài tập lớn môn “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin "

2010

MỤC LỤC
Chương 1 : Mở đầu (Introduction).................................................................................... 4
1.1.

Giới thiệu(Scenario)........................................................................................ 4

1.2.

Báo cáo nghiên cứu tính khả thi của Project(Project Feasibility)..................................6

1.3.

Phạm vi của Project(Project Scope)......................................................................9

Chương 2 : Giới thiệu công nghệ sử dụng ( Introduction to Technologies)................................10
2.1.

Đánh giá Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Database Management System Assessment).......10

2.2.

Other Technologies Assessment........................................................................10

Chương 3 : Phân tích hệ thống (System Analysis)...............................................................10
3.1.

Phân tích các yêu cầu của hệ thống( System requirements analysis )...........................10

3.1.1.
Phân tích các yêu cầu về xử lý của hệ thống hiện hành ( Processing Requirement
Analysis of existing system )................................................................................... 10
3.1.2.
3.2.

Phân tích các yêu cầu về dữ liệu (Data Requirement Analysis)............................12

Phân tích các yêu cầu về chức năng (Function Requirement analysis).........................19

3.2.1.

Sơ đồ chức năng (FD – Function diagram)....................................................19...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN”
Đề tài :
HỆ THỐNG TRA CỨU VÀ QUẢN LÝ KHO BĂNG”
Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương
Nhóm sinh viên thực hiện :
1.Bùi Thanh Minh
2.Quàng Văn Liêm
3.Nguyễn Hoàng Anh
4.Đinh Trọng Ninh
5.Nguyễn Đình Thắng
6.Trần Quang Anh
HÀ NỘI – 2010
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN” - Người đăng: trinhmycntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN “ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN” 9 10 86