Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG

Được đăng lên bởi Cơn Gió Mùa Thu
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3856 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG

Quản lý khách sạn

Đề tài:

I.3 Các loại hóa đơn, chứng từ:
PHIẾU ĐĂNG KÝ THUÊ PHÒNG
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...
Tên
phòng

Số
lượng

Đơn
giá

Ngày
thuê

Ngày
trả

Ghi chú

Thành tiền

Ngày….tháng …..năm 200….
Lễ Tân

Khách Hàng

PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
Ngày…..tháng…..năm..200….
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...
Loại dịch vụ

Số lượng

Thời gian

1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG

BẢNG KÊ DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
Ngày…..tháng…..năm..200….
Số TT:………
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...
Loại dịch vụ

Số lượng

Thời gian

Lễ Tân

Chi phí

Khách hàng

HÓA ĐƠN THANH TOÁN
Ngày…….tháng……năm 200……….
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...

Số TT

Lý do

Số tiền

2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG

Lễ tân

Kế Toán

Khách hàng

.4 . Cơ cấu tổ chức:

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
NHÂN
SỰ

PHÒNG
KẾ
TOÁN

BỘ
PHẬN
LỄ TÂN

BỘ
PHẬN
BUỒNG
PHÒNG

BỘ
PHẬN
NHÀ
HÀNG

Trong đó:
TỔNG GIÁM ĐỐC: Điều hành mọi hoạt động của khách sạn.
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Giám sát và điều hành trực tiếp các phòng ban
và bộ phận.
BỘ PHẬN BUỒNG:Phục vụ dọn dẹp phòng và bàn ăn của khách.
PHÒNH KINH DOANH: Cung cấp hàng hoá, vật tư phục vụ nhu cầu của
khách sạn.

3

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG

4

BỘ PHẬN LỄ TÂN: Có nhiệm vụ hướng khách đăng ký đặt phòng, nhận
phòng, trả phòng và các yêu cầu dịch vụ…
BỘ PHẬN NHÀ HÀNG: Phục vụ tiệc khi khách có nhu cầu.

II. Phân tích hệ thống
II.1. Biểu đồ phân cấp chức năng
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

1. Cập
nhật danh
mục

1.1.Cập nhật
DS đăng ký
phòng
1.2.Cập
nhật P

2. Cho thuê
phòng

2.1. Đăng ký
Thuê phòng

2.1. Đăng ký
sử dụng dịch
vụ

3. Thanh
toán

3.1. Thanh
toán phòng

3.2.Thanh
toán
Dịch vụ

1.3.Cập nhật
DV
1.4.Cập nhật
DS khách

4. Báo cáo
thống kê

4.1. Báo cáo
DS phòng

4.2. Báo cáo
doanh thu
phòng
4.3. Báo cáo
doanh thu
dịch vụ

Mô tả chi tiết các chức năng:
1.1. Cập nhật danh sách đăng ký P: Các khách hàng đã đăng ký phòng trước.
1.2. Cập nhật phòng: Các loại phòng hiện có trong khách sạn đuợc cập nhật thường
xuyên về trang thiết bị, tình trạng và khả năng phục vụ.
1.3. Cập nhật dịch vụ : các loại dịch vụ mà khách sạn hiện có thể phục vụ được với giá
tuơng ứng đ...
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG
Đề tài: Quản lý khách sạn
I.3 Các loại hóa đơn, chứng từ:
PHIẾU ĐĂNG KÝ THUÊ PHÒNG
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...
Ngày….tháng …..năm 200….
Lễ Tân Khách Hàng
PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
Ngày…..tháng…..năm..200….
Họ tên khách hàng:……………………………….
Số CMTND:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………
Điện thoại:………………………………………...
Loại dịch vụ Số lượng Thời gian
Tên
phòng
Số
lượng
Đơn
giá
Ngày
thuê
Ngày
trả
Ghi chú Thành tiền
1
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG - Người đăng: Cơn Gió Mùa Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PTTK HỆ THỐNG 9 10 814