Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo bài tập lớn Thiết kế web

Được đăng lên bởi Chym Sẻ Đi Nắng
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3309 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN LẬP TRÌNH WEB
ĐỀ TÀI: Xây Dựng Website Tin Tức Cho Trường THPT
Giảng viên hướng dẫn : Ths.Đỗ Ngọc Sơn
Nhóm 4: LT CĐ ĐH-KHMT2_K5
Sinh viên thực hiện

: 1. Đỗ Trọng An
2. Bùi Văn Tùng
3. Nguyễn Mạnh Thắng
4. Nguyễn Tự Tuyền
5. Trần Văn Truyền

Hà nội, tháng 12/2012

1

Bảng Phân Công Công Việc
TT

Họ Tên

Công Việc

1

Đinh Ngọc Dũng

Thiết kế trang MasterPage và các trang

2

Trần Hải Đăng

3

Ngô Văn Phương

Thiết kế Database

4

Nguyễn Minh Tuấn

Thiết kế trang đăng ký và đăng nhập,

con

trang admin

2

MỤC LỤC

Trang

Chương I: NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN
1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán ...................................................................5
1.2 Khảo sát xác lập dự án... ....................................................................................5
1.2.1. Đặc điểm của hệ thống quản lý........................................................................5
1. 2.1.1. Phân cấp quản lý.......................................................................................5
1.2.1.2. Các luồng thông tin....................................................................................6
1.2.1.3. Mô hình hệ thống thông tin trong quản lý.................................................6
1.2.2. Yêu cầu của hệ thống thông tin trong hệ thống quản lý ..................................7
1.2.2.1. Yều cầu của đơn vị......................................................................................7
1.2.2.2. Yêu cầu của người sử dụng.........................................................................7
1.2.3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý.......................................8
1.2.4. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý trong trường THPT.........................8

Chương II: KIẾN THỨC ÁP DỤNG

2.1. Phân tích & thiết kế hệ thống.............................................................................10
2.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Bussiness Function Diagram)..................10
2.1.1.1 Khái niệm...................................................................................................10
2.1.1.2 Các thành phần của BFD...........................................................................10
2.1.1.3 Đặc điểm của biểu đồ phân cấp chức năng................................................11
2.1.1.4 Cách xây dựng BFD.....................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
OO BÀI TẬP LỚN
N LẬP TNH WEB
ĐỀ TÀI: Xây Dựng Website Tin Tức Cho Trường THPT
Giảng viên hướng dẫn : Ths.Đỗ Ngọc Sơn
Nhóm 4: LT CĐ ĐH-KHMT2_K5
Sinh viên thực hiện : 1. Đỗ Trọng An
2. Bùi Văn Tùng
3. Nguyễn Mạnh Thắng
4. Nguyễn Tự Tuyền
5. Trần Văn Truyền
Hà n i, tháng 12/2012
1
báo cáo bài tập lớn Thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo bài tập lớn Thiết kế web - Người đăng: Chym Sẻ Đi Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
báo cáo bài tập lớn Thiết kế web 9 10 207